Now showing items 1-20 of 1314

  • Cудові системи України та Російської Федерації: порівняльно-правове дослідження 

   Аскерова, Катерина Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   Головним напрямом діяльності кожної правової держави є, у першу чергу, забезпечення прав і свобод людини. Діяльність державних органів визначається законодавством та повинна бути спрямована на досягнення балансу між всіма ...
  • Авторский договор в гражданском праве Украины, Франции и Швейцарии: сравнительно-правовые аспекты 

   Гаврилюк, Виталий Владимирович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Авторское право является в настоящее время одной из наиболее значимых и динамично развивающихся областей гражданского права. Значение авторского права в регулировании общественной жизни особенно резко возросло в последние ...
  • Аграрний сектор України в умовах євроінтеграції 

   Мілевський, Анатолій Васильович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Після розвалу Радянського Союзу Польща і Україна знаходилися в приблизно рівних умовах. Однак, за останні 20 років Польща стала одним із лідерів зростання в своєму регіоні, тоді як в нашій країні ситуація тільки погіршувалася. ...
  • Адаптація інституту суду присяжних у сучасній кримінальний процес України 

   Шараєва, Олена Анатоліївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Захист прав та законних інтересів особи у правовій державі неможливий без чіткої організації і функціонування судової влади. Суттєві зміни, які відбулися в різних сферах діяльності нашого суспільства, обумовили необхідність ...
  • Адвокатська таємниця - поняття, гарантії дотримання 

   Карлюга, Катерина Вадимівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   На сьогоднішній день у сучасному суспільстві всі стосунки базуються виключно на довірі. Мабуть, це звичайний людський фактор, який береться за основу. Ступінь довіри визначає людську поведінку, відносини між людьми, їх ...
  • Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю 

   Андреєв, Олександр Олександрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   Одним із актуальних напрямів реформування українського адміністративного права є модернізація інституту адміністративної відповідальності, зокрема відповідальності у сфері захисту інформації з обмеженим доступом. Одним із ...
  • Адміністративне право як навчальна дисципліна: поняття, структура, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення 

   Шурда, Марія Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   З часу проголошення незалежності України жодна інша галузь права не зазнала стільки змін, як зазнало адміністративне право та адміністративне законодавство. Не секрет, що адміністративне законодавство має низку специфічних ...
  • Адміністративно-господарські санкції за порушення експортно-імпортних операцій 

   Нікола, Інна Олегівна (Одеський національний університет імені І І. Мечнікова, 2018)
   Економічне становище держави можна оцінити з урахуванням наявності на міжнародному ринку її національних товаровиробників та належного правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності (далі – ЗЕД), невід’ємною складовою ...
  • Адміністративно-правове забезпечення державної політики в сфері науки 

   Міндова, Юлія Веніамінівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   Проголошення незалежності, формування громадянського суспільства, зміна економічних умов господарювання, ідеології розвитку ринкових відносин в Україні – усе це поставило нові завдання перед владою щодо публічного ...
  • Адміністративно-правове регулювання нотаріальної діяльності в Україні 

   Литвиненко, Влада Євгенівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   В умовах інтеграції України до Європейського співтовариства важливим завданням перед нашою країною є приведення національного законодавства до рівня світових стандартів. Водночас ці процеси суттєво позначаються на ...
  • Адміністративно-правовий режим (теорія і практика) 

   Халаф, Максим (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   Правова реальність охоплює складний комплекс правових явищ, розгляд і вивчення яких об’єктивно зумовлені закономірними соціальними зв’язками. Розвиток і функціонування цих зв’язків певною мірою залежать від причин та умов, ...
  • Адміністративно-правовий статус іноземців в Україні 

   Яні, Вероніка Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   Правовий статус особи в сучасному світі - це не просто актуальна тема для дискусій, це проблема, вирішення якої стоїть у центрі практичної діяльності міжнародного співтовариства. Людина, громадянин, індивід – має бути ...
  • Адміністративно-правові основи управління в сфері охорони навколишнього середовища 

   Лукашевич, Павло Васильович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   Адміністративно-правове регулювання охорони навколишнього середовища є важливим інструментом у функціонуванні сучасної держави. Гармонізація відносин людини й природи зумовлює визначення її одним із завдань правової, ...
  • Адміністративно-процесуальні гарантії 

   Гончарова, Ірина Анатоліївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Розвиток національного законодавства, що регулює адміністративні процедури, відбувається, в тому числі й через удосконалення адміністративно-процесуальних норм, оскільки ефективність адміністративних процедур залежить не ...
  • Адміністративно-юрисдикційна діяльність органів державної виконавчої влади 

   Єременко, Надія Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   Зміни, що відбуваються в Україні на шляху становлення демократичної правової держави, передбачають здійснення комплексного, системного реформування багатьох сфер суспільно-політичного життя. Адміністративно-правова реформа, ...
  • Адміністративні комісії у системі органів адміністративно-юрисдикціної діяльності 

   Косормигіна, Оксана Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Кардинальний перегляд у контексті активізації державотворчих та правотворчих процесів в Україні сутності і призначення адміністративної відповідальності, як одного із сталих інститутів адміністративного права, об’єктивно ...
  • Адміністративні послуги в Україні 

   Андрющенко, Олена Анатоліївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   Актуальність теми дипломної роботи полягає у тому, що зараз, під час реалізації адміністративної реформи в Україні, особливо гостро постає питання розвитку інституту адміністративних послуг. Завданням адміністративної ...
  • Актуальні питання адміністративно-правового регулювання будівельною галуззю 

   Загірний, Олексій Валентинович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   Розвиток та модернізація будівельної галузі є запорукою не лише підвищення рівня життя населення за рахунок введення в експлуатацію якісної та безпечної для здоров’я будівельної продукції, але й сприятиме покращенню ...
  • Аналіз банківського кредиту вання в Україні та розробка заходів щодо його вдосконалення 

   Райчева, Анна Степанівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   В сучасної економіки кредит є невід'ємним елементом економічного зростання. Завдяки кредиту скорочується час на задоволення господарських та особистих потреб. Його використовують як великі ...
  • Аналіз впливу факторів зовнішнього середовища на ефективність роботи організації (на прикладі) 

   Цуркан, Ольга Павлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   Зовнішнє середовище є джерелом, необхідним для підтримки внутрішнього потенціалу організації на належному рівні. Організація знаходиться в стані постійного обміну з зовнішнім середовищем, але ресурси зовнішнього середовища ...