Now showing items 1-20 of 1314

  • Соціально-економічні умови розвитку інноваційного менеджменту в Україні 

   Ківан, Руслан Аднанович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2)
   У світовій економічній літературі "інновація" інтерпретується як перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, що втілюється в нових продуктах і технологіях. Проблематика нововведень у нашій країні ...
  • Облік та аудит кредитних операцій юридичних осіб на ПАТ " Райффайзен Банк Аваль" 

   Бабенко, Ольга Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Актуальність теми полягає в виришенні питань розвитку банківської діяльності на всіх її етапах. Адже банк, вступаючи в кредитні правовідносини, наражається на ризик неповернення своїх кредитних коштів вчасно своїми ...
  • Моделювання управління електронними карточними інструментами банка 

   Бурдовіцін, Едуард Віталійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Кредитування є пріоритетною економічною функцією банків. У структурі банківських активів кредити становлять близько 50-60% і забезпечують 2/3 усіх доходів. Кредитні операції банку є найбільш дохідними, але водночас ...
  • Розробка MySQL бази інтернет-магазину по продажу комп'ютерної техніки 

   Вепрев, Олексій Володимирович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Інтернет-магазини стали дуже популярними у наш час. Мільйони людей купують товари не виходячи з дома. А жоден интернет-магазин не може функціювати без бази даних, оскільки саме в базі зберігаються товари, їх характеристики, ...
  • Моделювання рекламної діяльності підприємства 

   Блєщеєв, Артур Аркадійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Актуальность исследования. Условия трансформационной экономики Украины существенно повысили роль эффективной рекламной политики в адаптации функционирования отечественных предприятий к изменениям, происходящим во внешней ...
  • Формування транспортної інфраструктури чорноморського регіону 

   Барановська, Олена Валеріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Введение. Черноморский регион - это огромный торгово-экономический потенциал, возможность привлечения международных транспортных потоков и использование собственного транзитного потенциала. Использование транспортного ...
  • Трансформація системи звітності банку в сучасних умовах на прикладі ПАТ " ІМЕКСБАНК" 

   Бондар, Дар'я Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Актуальність теми. Фінансова звітність банку покликана забезпечити інвесторів, кредиторів та інших користувачів інформацією, необхідною для прийняття ними обґрунтованих управлінських рішень. Проте цей важливий фінансовий ...
  • Прогнозування фінансових потоків страхової компанії на основі методів імітаційного моделювання 

   Бабич, Костянтин Ігорович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Актуальність теми. Економічне середовище у якому функціонують сьогодні вітчизняні страхові компанії, характеризується нестабільністью, що підтвердила негативна динаміка розвитку ринку страхових послуг у період фінансової ...
  • Моделювання ефективності фінансової діяльності підприємства 

   Атанасов, Хрісто Стоянов (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   У сучасних умовах нестабільності фінансово-економічної системи, загострення конкуренції в глобальному середовищі, активні зміни споживацьких потреб, підприємствам недостатньо лише адаптуватися до змін умов середовища ...
  • Вдосконалення бюджетно-податкового механізму стимулювання інноваційної діяльності в Україні 

   Сніжко, Світлана Ігорівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Актуальність теми. Науково-технічний прогрес є одним із ключових чинників економічного зростання, тому завдання стимулювання інноваційної діяльності господарюючих суб’єктів в системі державного управління є першочерговим. ...
  • Конкурентоспроможність інфраструктури ринку цінних паперів України: сучасний стан та проблеми 

   Булат, Катерина Валеріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Актуальність теми. Реформування економіки України, перехід на ринкові принципи господарювання посилює актуальність наукових досліджень у сфері грошового обігу. Фінансовий ринок як механізм, що забезпечує акумуляцію й ...
  • Розвиток тіньового сектор світового господарства та його вплив на національні економіки 

   Гамарник, Яна Анатоліївна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2014)
   Вопросы международной экономической безопасности и борьбы с теневой экономикой являются актуальной проблемой современных международных экономических отношений. Коренные изменения внутренних и международных условий начала ...
  • Вплив суб'єктивного економічного добробуту на розвиток країн світу 

   Авасапова, Дарина Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Кардинальная переоценка устоявшихся норм и стандартов жизни приводит к изменению системы ценностей и жизненных целей многих сограждан, трансформируя тенденции развития потребительских настроений в обществе. Происходящие ...
  • Вплив нових індустріальних країн на світову економіку 

   Євенко, Яна Валеріївна (Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова, 2014)
   В последние годы большое внимание уделялось экономическому развитию небольшой группы быстро растущих восточно-азиатских государств, куда вошли Республика Корея, Тайвань, Гонконг и Сингапур. Они были названы "новыми ...
  • Вплив національних інноваційних систем на рівень суспільного добробуту на прикладі країн БРІК 

   Бондар, Марія Павлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Однією з головних проблем сучасних глобальних процесів є нерівномірність світового розвитку, що проявляється в економічному, фінансовому та технологічному домінуванні одних країн та регіонів над іншими. Сьогоднішні світові ...
  • Перспективи розвитку автомобільної галузі України 

   Виноградов, Вадим Ігорович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Актуальность темы. Значение автомобильной промышленности и перспективы её развития в решающей степени предопределяются тем, какое место занимает автотранспорт в транспортно-энергетической инфраструктуре, и его общей ролью ...
  • Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країн Латинської Америки 

   Коновалова, Анастасія Андріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Процеси глобалізації світової економічної системи супроводжуються, зокрема, інтенсифікацією руху потоків прямих іноземних інвестицій (ПІІ) у світових масштабах. Численні дослідження впливу потоків ПІІ на економічний розвиток ...
  • Формування і розвиток економіки добробуту в умовах невизначеності економічного середовища 

   Рагнєва, Наталя Георгіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Економічний розвиток на всіх етапах функціонування економічних систем забезпечував певний рівень добробуту населення. В сучасній економіці проблеми добробуту вирішуються завдяки зростаючим можливостям суспільного виробництва. ...
  • Еволюція економічних систем в умовах глобальних дисбалансів 

   Берковська, Ольга Вікторівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Сучасні тенденції світового економічного розвитку демонструють, що практика функціонування економічних систем різних рівнів зазнала істотних змін. Насамперед, це пов’язано з динамізацією міжнародного руху капіталу, товарів, ...
  • Місце і роль інституційних перетворень у визначенні тривалості формування нового способу виробництва 

   Млинчик, Дмитро Андрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   В современных условиях будущее экономики государства во многом зависит от результативности и целесообразности институциональных преобразований, которые рассматриваются как одни из самых рациональных и эффективных способов ...