З ПОВНИМИ ТЕКСТАМИ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ВИПУСКНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МОЖНА ОЗНАЙОМИТИСЬ В ЧИТАЛЬНИХ ЗАЛАХ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ОНУ ІМЕНІ І. І. МЕЧНИКОВА

Recent Submissions

 • Давностные сроки в гражданском праве Украины 

  Стома, Наталия Вячеславовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Существенные изменения и преобразования в политической, экономической и общественной жизни нашего общества привели к необходимости реформирования и дальнейшего исследования гражданских отношений и правовых норм, которые ...
 • Правоохоронні органи України спеціального призначення: поняття, система, компетенція 

  Степанюк, Микита Сергійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Впродовж останніх десятиріч Україна виборола свою незалежність і утвердилась як самостійна держава у світовому співтоваристві. Вона робить впевнені кроки в напрямку оновлення всіх сфер суспільного життя, його демократизації, ...
 • Особисті (громадянські) права людини і громадянина в Україні 

  Старчеус, Іван Григорович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Відповідно до положень ст.3 Конституції України, права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави; утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави[1]. ...
 • Правоотношения с множественностью лиц в гражданском праве Украины 

  Стах, Константин Александрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Правоотношение (правовое или юридическое отношение) составляет одну из фундаментальных категорий теории гражданского права. Несмотря на то, что учение о гражданском правоотношении разработано в цивилистике достаточно полно, ...
 • Договор перевозки грузов железнодорожным транспортом 

  Соловей, Ярослава Михайловна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Актуальность выбранной темы исследования прежде всего cвязана с тем, что транспорт является одной из важнейших составляющих национальной экономики, от функционирования которого зависят все сферы производства и социальный ...
 • Організаційно-правові засади галузей та видів страхування 

  Сокалюк, Дмитро Всеволодович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  В житті кожної людини трапляються всілякі випадки, такі як хвороби, аварії, різноманітні техногенні і природні катастрофи, результати яких хотілось би оминути, а іноді і не допустити. На жаль це не завжди можливо. Саме для ...
 • Житлові відносини, які регулюються житловим правом 

  Скрипник, Валерія Євгенівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Правове регулювання відносин, що складаються в одній з найважливіших сфер людського існування - житлової, має комплексний і досить складний характер. Це регулювання здійснюється на базі нормативних приписів різної галузевої ...
 • Преступления против здоровья: понятие и виды 

  Скорина, Марина Руслановна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Украинское законодательство гарантирует гражданам охрану их здоровья, т.к. Конституция Украины объявила человека (его права и свободы) высшей ценностью и указала, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека ...
 • Учасники процесу, що сприяють здійсненню правосуддя 

  Скоропляс, Інна Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Цивільні процесуальні правовідносини можуть виникнути тільки між носіями цивільних процесуальних прав і обов'язків у процесі здійснення правосуддя в цивільних справах, в цивільному судочинстві. Кожна з осіб, які беруть ...
 • Правовий статус Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату в Україні 

  Сімоненко, Дар'я Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Українське суспільство нині перебуває у стані реформування сукупності економічних, політичних, культурних, правових відносин. Тому дуже важливо обрати правильний напрям суспільного розвитку, при якому були б забезпечені ...
 • Криміналістична характеристика прийомів інсценування фактів та обставин, що мають доказове значення 

  Швець, Юлія Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Для успішної боротьби із злочинністю велике значення має своєчасне і повне розкриття і розслідування кримінально караного діяння, виявлення всіх його обставин та причетних до нього осіб, викриття винних, які намагаються ...
 • Зміна і припинення договірного зобов'язання за законодавством України 

  Шулянська, Жанна Леонідівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Становлення України як правової держави,, перехід до ринкової економіки, необхідність залучення іноземних інвестицій потребують належного правового регулювання договірних відносин, розробки механізмів не лише укладення, ...
 • Діяльність захисника у кримінальному процесі України 

  Шульга, Яна Яківна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Забезпечення прав і свобод людини визначає розвиток більшості країн світу на шляху політичної демократії, економічного прогресу та співробітництва, виступає одним із основних завдань процесу реформування українського ...
 • Теоретико-правові аспекти нотаріального процесу в Україні 

  Штусер, Ірина Євгенівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Вагомість нотаріальної діяльності для забезпечення надійної охорони прав суб'єктів цивільних правовідносин до останнього часу в Україні не перетворилась у якісні нотаріальні послуги населенню. В сучасній юридичній теорії ...
 • Гражданско-правовое положение физических лиц-предпринимателей в Украине 

  Шляхтина, Ольга Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Социально-экономические изменения, происходящие в нашей стране в течение последних десятилетий, вызвали к активной индиви¬дуально-предпринимательской деятельности относительно большую социаль¬ную группу украинских граждан, ...
 • Теоретичні та практичні проблеми встановлення розміру відшкодування моральної шкоди 

  Шевцова, Єлизавета Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  На сьогодні в Україні інститут моральної шкоди займає центральне місце серед зобов’язань по відшкодуванню шкоди, оскільки проблема її відшкодування стосується в першу чергу захисту абсолютних прав фізичних і юридичних осіб, ...
 • Локальне регулювання трудових відносин 

  Шеремет, Людмила Анатоліївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Актуальність теми дипломної роботи зумовлена тим, що локальна нормотворчість завдяки обмеженості застосування за колом осіб, місцем, часом, а також у силу своєї конкретності покликана компенсувати недосконалість ...
 • Правове регулювання вирішення земельних спорів в Україні 

  Щенявська, Наталія Геннадіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Належне вирішення земельних спорів – одна з найважливіших гарантій забезпечення земельних прав та інтересів суб’єктів, забезпечення принципу верховенства права у земельних відносинах. Серед сукупності правових спорів, ...
 • Адаптація інституту суду присяжних у сучасній кримінальний процес України 

  Шараєва, Олена Анатоліївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Захист прав та законних інтересів особи у правовій державі неможливий без чіткої організації і функціонування судової влади. Суттєві зміни, які відбулися в різних сферах діяльності нашого суспільства, обумовили необхідність ...
 • Правовий статус патентних повірених 

  Шахов, Сергій Анатолійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
  Особливої актуальності дослідження представницьких відносин в сфері інтелектуальної власності набувають у зв'язку з інтеграцією України до світового співтовариства, входження до Світової організації торгівлі, поширення ...

View more