Now showing items 1-20 of 390

  • Russia's 2014 Military Doctrine and Beyond: Threat Perceptions, Capabilities and Ambitions 

   Sinovets, Polina A.; Renz, Bettina (2015)
   The views expressed in this paper are the responsibility of the authors and do not necessarily reflect those of the NATO Defense College or the North Atlantic Treaty Organization.
  • Ukraine and its Neighbourhood Howto Deal with Aggressive Russia 

   Becker, Caterina; Reisinger, Heidi; Sinovets, Polina A.; Windsor, Brooke smith (2015)
   The following report summarizes the core issues and findings of the discussion, obviously without covering every part of the intense and sometimes outspoken debate in its entirety.
  • Women and weapons: Redressing the gender gap A Ukrainian response 

   Sinovets, Polina A. (2014)
   In nuclear war, women would suffer at least as much as men. But women tend to be underrepresented in fieldsÑsuch as high-level politics, diplomacy, military affairs, and science and technologyÑthat bear on nuclear policy. ...
  • Авторитарний стериотип в менталітеті сучасної молоді 

   Резнікова, Юлія Павлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   В современных условиях, характеризующихся неопределенностью социальных ценностей и идеалов, нормативных моделей восприятия и поведения, возрастает важность изучения неявных, бессознательных регуляторов, функционирующих ...
  • Агресивність у підлітків з різним типом батьківського виховання 

   Левкун, Тетяна Валеріївна (Левкун, Т. В. Агресивність у підлітків з різним типом батьківського виховання = Агрессивность у подростков с разным типом родительского воспитания = Aggression in adolescents with different types of parental upbringing : дипломна робота спеціаліста / Т. В. Левкун; наук. кер. М. Г. Кирилішина; ОНУ ім. І.І. Мечникова, ННІІСТ, Каф. клінічної психології. – Одеса, 2017. – 69 с., 2017)
   Напряженная, неустойчивая социальная, экономическая, идеологическая обстановка, сложившаяся в настоящее время в нашем обществе, обусловливает рост различных отклонений в личностном развитии и поведении растущих людей. ...
  • Адаптація людей похилого віку в сучасному суспільстві за допомогою дозвілля 

   Якобчук, Ольга Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   Значительное увеличение доли пожилых людей в составе населения актуализирует вопросы о том, как проходит их адаптация к современным условиям, как переживается старость в непосредственном социальном окружении...
  • Актуальні аспекти підготовки фахівців з соціальної роботи в ВНЗ 

   Савченко, Костянтин Олександрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   Розкрито особливості становлення та розвитку соціальної роботи й системи підготовки соціальних працівників у вищих, навчальних закладах; зміст професійної підготовки соціальних робітників у ВНЗ; ...
  • Актуальні аспекти соціального захисту ВІЛ-інфікованих в Україні 

   Каляліна, Анастасія Валеріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Современный этап развития социальной работы с разными категориями населения предполагает охват наиболее актуальных проблем, с которыми сталкиваются ВИЧ-инфицированные на протяжении всей своей жизни. Проблема здоровья нации ...
  • Аналіз функціонування корпоративної локальної обчислювальної мережі на підприємстві з розробки програмного забезпечення 

   Фортуна, Андрій Олексійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   В дипломном проекте рассматривается тема «Анализ функционирования корпоративной локальной вычислительной сети на предприятии по разработке программного обеспечения». Объектом исследования является предприятие по разработке ...
  • Батьківський стиль виховання і його вплив на особливості дитини 

   Таранець, Аліна Олексіївна (2016)
   Семья -это ячейка, малая социальная группа общества, форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях, т.е. отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, и ...
  • Безробіття в Україні: основні напрямки державного регулювання 

   Мамалига, Ілона Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   Дослідження проблеми зайнятості населення сьогодні є актуальним, тому що збільшення зайнятості та доходів населення, це є найважливішою умовою соціальної, політичної, а найголовніше економічної складової процесу зростання ...
  • Безробіття як соціальна проблема молоді в Україні 

   Кузнецова (Поборознюк), Олена Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   Качественные изменения в системе общественных отношений в последние годы в стране привели к возникновению целого ряда актуальных проблем, требующих своего решения. Несомненно, прежде всего, это связано с формированием ...
  • Бомжі - хто вони? Соціально-психологичне дослідження 

   Бук, Олексій Олександрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Бездомні (в офіційній мові - особи без певного місця проживання або особи „БОМЖ”) - соціальна група сформована в результаті відсутності у людей житлових приміщень та реєстрації за місцем проживання або за місцем ...
  • Взаємозв'язок між психологічними межами та стресостійкістю особистості 

   Кукол, Дар'я Михайлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   У сучасному світі навколишня дійсність змінюється з великою швидкістю: різкі політично-економічні зміни, зміни меж держав, зміна культурно-ціннісних пріоритетів, різноманіття інформаційних і технологічних відкриттів і ...
  • Взаємозв'язок між інтелектуальними здібностями та пам'яттю у старшокласників 

   Барановська, Анна Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Рассматривая интеллектуальный потенциал как многоуровневую орга низацию познавательных сил человека, известный отечественный психолог Б.Г.Ананьев придавал первостепенное значение её базовым характеристикам - разнообразным ...
  • Взаємозв'язок образу фізичного "Я" та самовідношення особистості 

   Грабар, Марія Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Одним з найважливіших відносин соціального буття людини є її ставлення до себе. Будь-який прояв людини як соціального суб'єкта супроводжується включенням в цей процес її самовідношення. Самовідношення є для психології ...
  • Взаємозв'язок образу фізичного "Я" та самовідношення особистості 

   Грабар, Марія Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Самовідношення є для психології традиційним об'єктом дослідження і не зникає з поля зору з часів У. Джеймса (виняток становлять лише 20- 40 - і роки XX століття). За цей час накопичено найбагатші теоретичні та експериментальні ...
  • Взаємозв'язок самовідношення і копінг-стратегій особистості 

   Яцкова, Алла Станіславівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Особистість протягом онтогенезу зіштовхується з великою кількістю несприятливих факторів, котрі виступають чинниками стресогенних ситуацій. Інтенсивний технічний прогрес тільки створює сприятливі умови для фізичного та ...
  • Взаємозв'язок сенсожиттєвих орієнтацій із захисними механізмами особистості 

   Скрипник, Наталя Анатоліївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Особую роль для личности играет осмысленность жизни, которая определяется такими качествами как автономность, уровень самоактуализации, интернальность, положительное самоотношение. Конечно, локализация личностных смыслов ...
  • Вивчення задоволеності шлюбом в сучасній молодій сім'ї 

   Датій, Анна Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   В oстaннi дeсятилiття дoслiджeння сiм'ї зaйняли знaчнe мiсцe в нayкaх прo людинy й сyспiльствo – сoцioлoгiї, фiлoсoфiї, дeмoгрaфiї, психoлoгiї тoщo. Мaйжe y кoжнoмy нayкoвoмy aнaлiзi бyли пiднятi нaйрiзнoмaнiтнiшi питaння: ...