Recent Submissions

 • Динаміка образу Еркюля Пуаро в системі персонажів романів А. Крісті 

  Мальована, Євгенія (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Пропоноване дослідження проводиться у напрямку, що інтенсивно розвивається у галузі мовознавства, - лінгвістики тексту. Один з напрямків цієї науки пов'язаний з дослідженням категоріального базису тексту, а також з ...
 • Інтегруючий жіночий роман: гендерний аспект 

  Колісниченко, Аліна Станіславівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Результатом відображення якихось певних фрагментів картини об’єктивного світу в свідомості людини є стереотип. Стереотип – це стійкий елемент картини світу, що зберігається у свідомості людини. Стереотипи є об’єктами як ...
 • Определение степени адекватности романа Макса Фриша "Mein Name sei Gantenbei" и его русского перевода 

  Кадриева, Лилия Энесовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Современная наука о переводе занимается изучением большого ряда теоретических и практических проблем; постоянно расширяются и дополняются существующие концепции, подтверждаются или опровергаются их положения. К числу ...
 • Синонімія модальних часток німецької мови 

  Чеботарьова, А. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Современный этап развития науки о языке характеризуется развитием и распространением коммуникативно-прагматического подхода в лингвистических исследованиях, тенденцией которого является ориентация на экстралингвистические ...
 • Лінгвостилістичні особливості описів художнього простору в романі Д.Кьюсак "Say No to Death" 

  Будницька, Дар'я (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Особливе місце в дослідженнях про просторово-часову структуру твору займає проблема художнього простору. Пропонована робота присвячена дослідженню художнього простору в романі Д.Кьюсак "Say No to Death". Мета роботи полягає ...
 • Компаративный анализ главных героев в романе Льва Толстого "Анна Каренина" и его немецких переводах 

  Арабаджи, Светлана Петровна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Данная дипломная работа посвящена исследованию практических проблем художественного перевода. Цель работы состоит в определении степени функциональной эквивалентности образных систем оригинала и его переводов ...
 • Модальні частки в сучасному німецькому мовленні 

  Кухмай, М. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Настоящий этап развития лингвистики, основанный на коммуникативно-прагматическом подходе к изучению языковых единиц, предполагает исследование различных лингвистических явлений в их реальном функционировании в речи. ...
 • Про роль та місце рекламного слогану у просодичному оформленні рекламного тексту 

  Родіонова, Єлизавета Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Актуальность исследования определяется отсутствием полного комплексного описания лингвальных характеристик слогана как компонента звуковой рекламы, что определяет общую направленность дипломной работы. В нашей работе ...
 • Гра слів в оригіналі та перекладі (на прикладі оповідань Каміло Хосе Сели) 

  Пружина, Олександра Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Найширше мовна гра досліджена на лексичному та фонетичному рівнях. До першого відносяться обігравання значень слова, омоніми, пароніми тощо, до другої - різноманітні звукові повтори. Це явище найповніше та найдокладніше описане ...
 • Лексико-синтаксичні та просодичні засоби вираження полярних почуттів любов-ненависть 

  Протасова, Валентина Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Емоції людини відбуваються на тлі її інтелектуальної діяльності, переплітаються з нею. Саме слово "емоція" (від лат. emovere - хвилювати, збуджувати) позначає душевні переживання, хвилювання, почуття. Сучасна наука ...
 • Особливості висотно-тональної організації текстів-роздумів 

  Проданова, Ірина Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Актуальність роботи полятає у використанні комп'ютерної програми Goldwave 4.02. Далі оцифрований матеріал був оброблений в програмі PRAAT 3.8. Важливою особливістю досліджуваного програмного забезпечення є можливість ...
 • Стилістичні особливості типів оповіді у романах Е.Сігала "Love Story" та "Oliver's Story" 

  Чубченко, К. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Пізнавальна та комунікативна діяльність людини тісно пов’язана з інтерпретацією тих чи інших знаків, жестів, слів, творів літератури, музики, живопису та інших знакових систем. У повсякденному житті ми постійно тлумачимо ...
 • Сюжет і композиція роману Маргарет Етвуд "Сліпий убивця" 

  Крижанівська, Ольга Ігорівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Поняття «композиції» використовується багатьма науками. У філології воно припускає дослідження структури роману, тобто його композиційно-архітектонічний рівень. Сучасна література, до якої належить роман «Сліпий убивця», ...
 • Перекладацький аналіз та власний переклад художнього прозаїчного тексту 

  Вісленко, Яна Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Визначень вірного перекладу майже також багато, як і авторів, які займаються обмірковуванням предмету. І це більш менш зрозуміло, тому що перекладаються абсолютно різноманітні матеріали, причому при публікації переслідуються ...
 • Граматичні трансформації при перекладі (на матеріалі сучасної англомовної прози) 

  Васильєва, Юлія Андріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Серед численних складних проблем, які вивчає сучасне мовознавство, важливе місце займає вивчення лінгвістичних аспектів міжмовної діяльності, що називають "перекладом" або "перекладацькою діяльністю". Відомо, що із самого ...
 • Особливості перекладу реалій (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози) 

  Тищенко, Ірина Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Переклад - це перетворення повідомлення на початковій мові в повідомлення на мові перекладу. Точний переклад, за визначенням, неможливий вже внаслідок того, що різні мови відрізняються як по граматичній будові, так і по ...
 • Граматичні трансформації в оригіналі та перекладі (на матеріалі сучасної англомовної прози) 

  Потапов, Владлен Сергійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Переклад - це складний і багатогранний вид людської діяльності. Хоча зазвичай говорять про переклад «з однієї мови іншою», але, насправді, в процесі перекладу відбувається не просто заміна елементів однієї мови іншої. У ...
 • Дослідження рівня емпатії, її вплив на формування синдрому "емоційного вигорання" у медичних працівників 

  Золотовська, Лілія Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  В обществе меняется отношение людей к работе. Люди теряют уверенность в стабильности своего социального и материального положения, в гарантированности рабочего места. Обостряется конкуренция за престижную и высокооплачиваемую ...
 • Психологічні фактори формування самостійності у підлітковому віці 

  Волошина, Олена Михайлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  В условиях современного общества, для которого характерна направленность на гуманизацию всех сторон общественной жизни, особую актуальность приобретает проблема формирования самоценной личности, ее творческого ...
 • Вплив типів сприйняття групи на учбову діяльність учнів підліткового віку 

  Гончаренко, Микола Сергійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Межличностное восприятие в группе очень важно для каждого человека и особенно для ребёнка, находящегося в подростковом возрасте. Зависит межличностное восприятие от множества факторов. Наиболее исследованными из них ...

View more