Останні додані

 • Біотехнологія захисту рослинних поверхонь від фітопатогенів за допомогою бактерій Lactobacillus plantarum 

  Сокол, Дмитро Вадимович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Були прοвeдeні дοсліджeння адгeзивних властивοстeй та здатнοсті фοрмування біοплівοк у штамів Lactobacillus plantarum, виділeних з фeрмeнтοваних рοслинних прοдуктів України і Франції, з мeтοю відбοру штамів для ствοрeння ...
 • Біотехнологія очищення навколишнього середовища від важко окислювальних циклічних сполук 

  Самофалов, Михайло Олександрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Видiлeний з нaфтoзaбрyднeнoгo ґрyнтy штaм бaктeрiй iдeнтифiкoвaний зa жирнoкислoтним склaдoм як Pseudomonas fluorescens 17. Показана його здатність до деградації важко окислювальної циклічної сполуки N-цетилпіридинію ...
 • Деструкція пожнивних залишків представниками роду Trichoderma 

  Кузьменко, Олександр Олександрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Дипломну роботу «Деструкція пожнивних залишків грибами роду Trichoderma» присвячено дослідженню здатності мікроскопічних грибів роду Trichoderma до деструкції пожнивних залишків соломи. Целюлозолітичну активніть спостерігали ...
 • Договірне регулювання відносин в сфері надання послуг 

  Коміссарова, Дарія Іванівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  наш час сфера надання послуг в економіці України стрімко розвивається. Крім того, вона є однією зі сфер яка є найбільш перспективною. Ця сфера охоплює широке поле діяльності – починаючи від торгівлі та транспорту, закінчуючи ...
 • Вплив рибофлавіну та його метаболітів на активність холінестерази в тканинах шлунково-кишкового тракту щурів різного віку 

  Залевська, Олена Костянтинівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Проведено дослідження на визначення активності ацетилхолінестерази в печінці та дванадцятипалій кишці інтактних щурів різного віку та після додавання in vitro рибофлавіну, ФАД, ФМН, люміхрому окремо, та в вигляді комплексу ...
 • Сутнісно-змістовна характеристика держави в контексті її ознак 

  Колесніков, Денис Сергійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  На певному етапі розвитку суспільства виникає потреба у його специфічній, окремій організації. Втрачаючи соціальну однорідність, суспільство розділяється на частини, які відрізняються місцем і роллю в системі суспільного ...
 • Охорона прав авторів як суб'єктів права інтелектуальної власності за законодавством України 

  Скерлик, Валентин Володимирович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Актуальність теми дипломного дослідження полягає в тому, що на практиці виникає чимало питань, які вимагають теоретичного осмислення й законодавчого уточнення. Зокрема, це питання визначення й переосмислення підходів до ...
 • Правова охорона кінематографічних творів в Україні та США (порівняльно-правовий аналіз) 

  Клімутін, Клімутін (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У сучасній Україні місце кінематографічних творів як складних об’єктів права інтелектуальної власності залишається невизначеним. Законодавство в цій сфері залишається несистематизованим. Відносини у сфері кіновиробництва ...
 • Основні інститути договірного права України та Німеччини (порівняльно-правовий аналіз) 

  Худенко, Дмитро Олександрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Договірне право України в останні роки набуває все більшої актуальності. В юридичній літературі значна увага приділяється проблемам правового регулювання договірних відносин, що є цілком виправданим, оскільки саме договір ...
 • Забезпечення права працівника на захист своєї гідності як принцип трудового права 

  Хлєвна, Діана Вадимівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Утвердження принципів людської гідності, справедливості та рівності покладено в основу глобалізаційних тенденцій розвитку сучасного світу. Ефективне забезпечення прав і свобод людини, зокрема у сфері праці, є мірилом ...
 • Охорона прав авторів як суб’єктів права інтелектуальної власності за законодавством України 

  Скерлик, Валентин Володимирович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Актуальність теми дипломного дослідження полягає в тому, що на практиці виникає чимало питань, які вимагають теоретичного осмислення й законодавчого уточнення. Зокрема, це питання визначення й переосмислення підходів до ...
 • Порівняльне дослідження міжнародного і національного права на сучасному етапі 

  Хошимов, Володимир Юрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  На сучасному етапі одним з явищ загальносвітового характеру є про¬цеси глобалізації, які проникають у всі сфери суспільного життя, тією чи іншою мірою змінюючи їх. Під впливом глобалізації, правової глобалістики, частини ...
 • Управління власним капіталом підприємства 

  Губенко, Діана Дмитрівна (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016)
  Власний капітал підприємства Ц це підсумок першого розділу пасиву балансу, тобто перевищення балансової вартості активів підприємства над його зобов’язаннями. Основними складовими власного капіталу є статутний капітал, ...
 • Екстрадиція в міжнародному кримінальному праві 

  Качмар, Євген Володимирович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Розвиток міжнародного співробітництва у сфері протидії злочинності відбувався поступово. Спочатку держави використовували прості форми співпраці, наприклад, досягнення домовленостей про видачу осіб, що вчинили злочин, або ...
 • Правовий статус нотаріуса та інших суб’єктів нотаріального процесу в Україні 

  Швидченко, Артем Володимирович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Актуальність магістерського дослідження полягає в тому, що за період існування незалежної України правовий статус інституту нотаріату зазнав еволюційно послідовного удосконалення. Це позитивно позначилося на їхній діяльності ...
 • Правові основи екологічного аудиту в Україні 

  Гуйван, Альона Павлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Існування людини тісно пов'язане з навколишнім природним середовищем і неможливо без неї. З розвитком науки, техніки, освіти, всього того, що прийнято називати науково-технічним і соціальним прогресом, ця залежність не ...
 • Формування резервів на покриття можливих втрат за кредитними операціями в сучасних умовах 

  Глінська, Ірина Віталіївна (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016)
  Розглянуто резерви для покриття втрат від кредитної діяльності, що створюються для підвищення стабільності і надійності банківської системи, захисту інтересів кредиторів і вкладників, є обов’язковими для комерційних ...
 • Висновок експерта як джерело доказів в кримінальному провадженні України 

  Гулєвич, Руслан Юрійович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Згідно положень Концепції судово-правової реформи в Україні, затвердженої Постановою Верховної Ради України від 28 квітня 1992 року, судово-правова реформа в нашій країні передбачалася як комплекс взаємопов’язаних заходів ...
 • Стан та проблеми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями 

  Георгієва, Вікторія Іванівна (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 2016)
  Перед Україною постало завдання налагодження співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, що зумовлено потребами участі країни у міжнародному поділі праці та потребами у забезпеченні доступу країни до міжнародних ...
 • Гарантії дотримання прав людини при застосуванні запобіжних заходів 

  Гринько, Максим Вікторович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Права і свободи людини й громадянина набувають в сучасному світі все більшого значення. Оскільки рівень їх дотримання, захист і гарантії забезпечення є показником розвитку правової і демократичної держави. Саме кримінальне ...

View more