Під-фонди цього фонду

Останні додані

 • Моделювання свiтiння низькометалiчних зон H II, якi оточують областi спалахового зореутворення 

  Кошмак, Iгор Олександрович; Кошмак, Игорь Александрович; Koshmak, Igor O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Кошмак I. О. Моделювання свiтiння низькометалiчних зон H II, якi оточують областi спалахового зореутворення. – Квалiфiкацiйна наукова праця на правах рукопису. Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних ...
 • Узагальнення моделi С. Чандрасекара в теорiї масивних вироджених карликiв 

  Дзiковський, Дмитро Володимирович; Дзиковский, Дмитрий Владимирович; Dzikovskyi, Dmytro V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних наук за спецiальнiстю 01.03.02 – астрофiзика, радiоастрономiя. – Одеський нацiональний унiверситет iм. I. I. Мечникова Мiнiстерства освiти i науки ...
 • Статистична теорія розбавлених водно-спиртових розчинів 

  Тимофєєв, Михайло Васильович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Тимофєєв М. В. Статистична теорія розбавлених водно-спиртових розчинів. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю ...
 • Фотоіндуковані фізико-хімічні процеси та їх сенсибілізація у мікросистемах «ядро – галогенсрібна оболонка» 

  Жуков, Сергій Олександрович; Жуков, Сергей Александрович; Zhukov, Sergiy O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У дисертаційній роботі методами загальної та спектральної сенситометрії, низькотемпературної люмінесцентної спектроскопії з розділенням по часу, електронної мікроскопії, спектрів поглинання, спектрів відбиття розглядається ...
 • Семантика і структура фразеологізмів у газетних заголовках: впливовий аспект 

  Лакомська, Інна Валеріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Лакомська І.В. Семантика і структура фразеологізмів у газетних заголовках: впливовий аспект. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – ...
 • Молодіжний сленг у постмодерній українській прозі: прагмалінгвістичний аспект 

  Столяр, Марія Юріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Столяр М. Ю. Молодіжний сленг у постмодерній українській прозі: прагмалінгвістичний аспект. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. – ...
 • Асимптотичні методи дослідження динамічних систем на часових шкалах 

  Огуленко, Олексій Павлович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Дисертацiйна робота присвячена дослiдженню динамiчних систем на часових шкалах без керування i з керуванням, зокрема обгрунтуванню для таких систем можливостi застосування рiзних схем методу усереднення та розробцi на їх ...
 • Плоскі мішані задачі теорії пружності для півнескінченної смуги 

  Журавльова, Зінаїда Юріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук (доктора філософії) за спеціальністю 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» (11 – Математика та статистика). – Одеський національний ...
 • Синергійність англомовного релігійного дискурсу (теолінгвістичний підхід) 

  Кравченко, Ніна Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Монографію присвячено вияву синергійності релігійного (проповідницького і молитовного) дискурсу, реалізованої засобами лінгвального й екстралінгвального планів. Започатковано новий науковий напрям – теолінгвістика ритуального ...
 • Мовленнєвий акт подяки: прагмалінгвістичний аналіз (на матеріалі англійської мови) 

  Ківенко, Інна Олександрівна; Kivenko, Inna O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Ківенко І. О. Мовленнєвий акт подяки: прагмалінгвістичний аналіз (на матеріалі англійської мови). – Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук ...
 • "Наративи секуляризації" в концепції Ч. Тейлора 

  Долгочуб, Альона Юріївна; Dolgochub, Alona Yu. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У дисертаційному дослідженні представлено аналіз наративної складової методологічної стратегії Ч.Тейлора на основі роботи «Секулярна доба». Проаналізовано вплив основних західноєвропейських тенденцій на формування концепції ...
 • Фонетичні характеристики регіонального мовлення носіїв валлійського варіанта англійської мови (інструментально-фонетичне дослідження) 

  Карпова, Дар'я Михайлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Карпова Д. М. Фонетичні характеристики регіонального мовлення носіїв валлійського варіанта англійської мови (інструментально-фонетичне дослідження) – кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття ...
 • Англомовні ароматоніми: структурний, семантичний та когнітивний виміри 

  Біла, Євгенія Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Традиційно ономатологи цікавляться різними аспектами буття власних назв, які належать до ядра онімічного поля, переважно топонімами й антропонімами. Так, до кола не ономасіологічних, а ономастичних розвідок увійшли дослідження ...
 • Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання 

  Бігунова, Наталя Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  За останні десятиріччя про феномен оцінки написано чимало як власне лінгвістами різних напрямів, так і психологами й філософами. Найбільше розробок присвячено структурі оцінки: її основам, темі, предмету, об'єкту; активно ...
 • Вплив адсорбції біомолекул на оптичні властивості наноструктурованих плівок TiO2. 

  Терещенко, Алла Володимирівна; Tereshchenko, Alla V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Дисертація присвячена вивченню впливу адсорбції біологічних молекул на поверхні наноструктурованих плівок діоксиду титану (ТіО2), а також встановленню основних аспектів механізму взаємодії біомолекул та ТіО2. Розроблена ...
 • Вплив адсорбції біомолекул на оптичні властивості наноструктурованих плівок ТІО2 

  Терещенко, Алла Володимирівна; Tereshchenko, Alla V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017-01)
  Дисертація присвячена вивченню впливу адсорбції біологічних молекул на поверхні наноструктурованих плівок діоксиду титану (ТіО2), а також встановленню основних аспектів механізму взаємодії біомолекул та ТіО2. Розроблена ...