Now showing items 1-20 of 277

  • Абревіація як спосіб творення українських термінів інформатики 

   Філюк, Лілія Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   У статті встановлено структурні типи абревіації українських термінів інформатики, що стрімко розвивається, система словотвірних типів, за якими вони творяться, їх продуктивність та головні чинники актуалізації цього виду ...
  • Абсолютна часо ва локалізованість в українській мові у з в ’язку з темпоральністю та аспектуальністю 

   Бондар, Олександр Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   Функціонально-семантичне поле (ФСП) часової локалізованості/нелокалізованості пов’язане з різними видами, ступенями мислення та представленням інформації, коли реальна подія співвідноситься з певним відтинком (моментом) ...
  • Авторські інновації у художньому лексиконі Олеся Гончара 

   Порожнюк, Алла Леонтіївна; Порожнюк, Алла Леонтиевна; Porozhniuk, A. L. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   Статтю присвячено дослідженню неолексикону творів Олеся Гончара «Прапороносці», «Тронка», «Твоя зоря». Аналізуються індивідуально-авторські номінації ознак, виражених прикметниками, дієприкметниками, співвідносними з ...
  • Адвербіальні фразеологізми в газетних заголовках: лексико-граматичний аспект 

   Лакомська, І. В.; Лакомская, И. В.; Lakomska, I. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   У статті розглянуто специфіку використання адвербіальних (прислівникових) фразеологічних одиниць, що вживаються у газетних заголовках. Виокремлено основні лексико-граматичні групи та проаналізовано їхню продуктивність. ...
  • Аксіологічна характеристика фразеологізмів з найменуваннями одягу та його деталей в українській мові 

   Войцева, Олена Андріївна; Войцева, Елена Андреевна; Voytseva, Оlena A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   Статтю присвячено систематизації та аналізу ціннісних параметрів українських фразеологізмів із найменуваннями одягу та його деталей. Досліджено ідіоматичні звороти, що відбивають фрагмент мовної картини світу, який інтерпретує ...
  • Активні процеси словотворення в сучасній українській мові: префіксоїдні та префіксальні деривати 

   Хрустик, Надія Михайлівна; Хрустык, Надежда Михайловна; Khrustyk, N. M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Стаття присвячена дослідженню активних процесів словотворення в сучасній українській мові на матеріалі ЗМІ. Розглядається питання деривації слів, утворених префіксоїдами та префіксами. Наголошено, що префіксоїдні та ...
  • Активність словотвірних способів у творенні українських термінів інформатики 

   Філюк, Лілія Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2006)
   У даній статті виділено 8 тематичних груп дериватів українських термінів інформатики та з’ясовано їх продуктивність. Найпродуктивнішою є тематична група термінів, що стосується оброблення інформації в комп’ютер і.
  • Акустична класифікація звуків сучасної української літературної мови 

   Карпенко, Юрій Олександрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
   Акустична характеристика звуків у принципі є істотнішою, важливішою за характеристику артикуляційну. Адже для мови у кінцевому рахунку важить не те, як щось вимовляють, а те, як вимовлене чують, як його сприймають. Про ...
  • Аналогия в синтаксической системе русского и украинского языков 

   Степанов, Евгений Николаевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
   В лингвистике в разное время преобладали те или иные методы научных исследований. Обычно выводы из своих наблюдений языковеды строят способом индукции или дедукции. Крайне редко признаются в качестве научных выводы по ...
  • Антропоцентричний підхід до мови у спадщині класиків (на матеріалі творчості О.О.Потебні) 

   Данильченко, Олексій Васильович; Книш, Олена Василівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
   Особистість О.О.Потебні є винятковою і своєрідною завдяки неординарності, глибині й творчості. Його наукові пошуки були настільки різносторонніми, що багато з проблем, які цікавили вченого, є актуальними й сьогодні. Ми ...
  • Аппозитивні словосполучення в топонімії (Спроба типологічного зіставлення) 

   Скляренко, Ольга Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
   Статтю присвячено типологічному аналізові аппозитивних топонімічних словосполучень з препозитивними номенклатурними термінами на матеріалі української, російської, англійської, німецької, іспанської та інших мов.
  • Архетипи чоловічого і жіночого начала у весільних обрядових піснях 

   Яковлєва, Ольга Василівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
   У статті простежено трансформації архетипів чоловічого та жіночого начала. Використано актуальний міфологічний (архетипний) метод у дослідженні фольклорних текстів, а саме весільних обрядових пісень.
  • Асоціативність як засіб творення неофіційних назв автомобілів 

   Хрустик, Надія Михайлівна; Романченко, Алла Петрівна; Хрустык, Надежда Михайловна; Романченко, Алла Петровна; Khrustyk, N. M.; Romanchenko, A. P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   У статті досліджуються особливості творення неофіційних найменувань відомих в Україні автомобілів. Акцентується увага на тих онімах, словотворчим засобом для яких виступають асоціації. Розглядається механізм деривації ...
  • Базові ідеї нейролінгвістичного програмування: шляхи інтерпретацій 

   Ковалевська, Тетяна Юріївна; Ковалевская, Татьяна Юрьевна; Kovalevska, Tetyana Y. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   У статті описано мовну й філософську основу та поняттєвий апарат нейролінгвістичного програмування як креативної сфери досліджень сучасної гуманітарної парадигмі. Визначено теоретичні основи НЛП, методи і практичні перспективи ...
  • Варіації на псалмові тексти в поетичній візії Ліни Костенко 

   Мостова, Людмила Борисівна; Мостовая, Людмила Борисовна; Mostova, L. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   У статті розглядаються жанрові особливості твору, роль Псалтиря у текстовій палітрі творчості Ліни Костенко. Поетеса звертається до біблійного тексту і творчо оброблює його. Цикл Ліни Костенко становить абсолютно новий ...
  • Вербальні вияви автостереотипів 

   Ковалевська, Тетяна Юріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
   Когнітивний поворот лінгвістичної науки до мовної особистості  як медіума при зануренні у трансцедентну площину мовного бут­ тя зумовлює необхідність аналітичного реконструювання актуаль­ них детермінант мовця, пов'яз ...
  • Вербальні маркери профілю адресата як активатори впливу та індикатори семіотичної ґенези комунікативних кодів у комерційній телерекламі 

   Щербак, О. В.; Щербак, Е. В.; Shcherbak, O. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   Статтю присвячено проблемі вербалізації профілю адресата як одного зі складників комунікативного коду української комерційної телереклами. Розкрито зміст поняття «адресат», сформовано масив його вербальних маркерів та ...
  • Вербалізація емоційого світу людини в художньому творі («Persona grata» М. Коцюбинського) 

   Порожнюк, Алла Леонтіївна; Порожнюк, Алла Леонтьевна; Porozhniuk, A. L. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   В рамках антропоцентричної лінгвістики вивчення механізмів вербалізації емоцій є важливим і актуальним. У статті досліджується емоційна сфера персонажа новели «Persona grata» неперевершеного майстра української психологічної ...
  • Вживання форм теперішнього часу у функції транспозиції для вираження зони минулого в сучасній українській літературній мові 

   Бондар, О. І. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
   Найтиповішою функцією транспозиції, відомою для багатьох мов світу, є вживання форм теперішнього в ролі минулого. Йдеться, насамперед, про так званий теперішній історичний. Він ставав предметом неодноразового розгляду.
  • Взаємодія датування з іншими темпоральними полями 

   Бондар, Олександр Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
   Існують семантичні і формальні підстави для виділення в українській мові функціонально-семантичного поля (далі ФСП) датування [1:150-152]. Це поле виявляє досить помітну активність у взаємодії з іншими темпоральними полями. ...