• Абревіація як спосіб творення українських термінів інформатики 

   Філюк, Лілія Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   У статті встановлено структурні типи абревіації українських термінів інформатики, що стрімко розвивається, система словотвірних типів, за якими вони творяться, їх продуктивність та головні чинники актуалізації цього виду ...
  • Адвербіальні фразеологізми в газетних заголовках: лексико-граматичний аспект 

   Лакомська, І. В.; Лакомская, И. В.; Lakomska, I. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   У статті розглянуто специфіку використання адвербіальних (прислівникових) фразеологічних одиниць, що вживаються у газетних заголовках. Виокремлено основні лексико-граматичні групи та проаналізовано їхню продуктивність. ...
  • Аксіологічна характеристика фразеологізмів з найменуваннями одягу та його деталей в українській мові 

   Войцева, Олена Андріївна; Войцева, Елена Андреевна; Voytseva, Оlena A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   Статтю присвячено систематизації та аналізу ціннісних параметрів українських фразеологізмів із найменуваннями одягу та його деталей. Досліджено ідіоматичні звороти, що відбивають фрагмент мовної картини світу, який інтерпретує ...
  • Активні процеси словотворення в сучасній українській мові: префіксоїдні та префіксальні деривати 

   Хрустик, Надія Михайлівна; Хрустык, Надежда Михайловна; Khrustyk, N. M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Стаття присвячена дослідженню активних процесів словотворення в сучасній українській мові на матеріалі ЗМІ. Розглядається питання деривації слів, утворених префіксоїдами та префіксами. Наголошено, що префіксоїдні та ...
  • Активність словотвірних способів у творенні українських термінів інформатики 

   Філюк, Лілія Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2006)
   У даній статті виділено 8 тематичних груп дериватів українських термінів інформатики та з’ясовано їх продуктивність. Найпродуктивнішою є тематична група термінів, що стосується оброблення інформації в комп’ютер і.
  • Аппозитивні словосполучення в топонімії (Спроба типологічного зіставлення) 

   Скляренко, Ольга Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
   Статтю присвячено типологічному аналізові аппозитивних топонімічних словосполучень з препозитивними номенклатурними термінами на матеріалі української, російської, англійської, німецької, іспанської та інших мов.
  • Архетипи чоловічого і жіночого начала у весільних обрядових піснях 

   Яковлєва, Ольга Василівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
   У статті простежено трансформації архетипів чоловічого та жіночого начала. Використано актуальний міфологічний (архетипний) метод у дослідженні фольклорних текстів, а саме весільних обрядових пісень.
  • Асоціативність як засіб творення неофіційних назв автомобілів 

   Хрустик, Надія Михайлівна; Романченко, Алла Петрівна; Хрустык, Надежда Михайловна; Романченко, Алла Петровна; Khrustyk, N. M.; Romanchenko, A. P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   У статті досліджуються особливості творення неофіційних найменувань відомих в Україні автомобілів. Акцентується увага на тих онімах, словотворчим засобом для яких виступають асоціації. Розглядається механізм деривації ...
  • Базові ідеї нейролінгвістичного програмування: шляхи інтерпретацій 

   Ковалевська, Тетяна Юріївна; Ковалевская, Татьяна Юрьевна; Kovalevska, Tetyana Y. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   У статті описано мовну й філософську основу та поняттєвий апарат нейролінгвістичного програмування як креативної сфери досліджень сучасної гуманітарної парадигмі. Визначено теоретичні основи НЛП, методи і практичні перспективи ...
  • Варіації на псалмові тексти в поетичній візії Ліни Костенко 

   Мостова, Людмила Борисівна; Мостовая, Людмила Борисовна; Mostova, L. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   У статті розглядаються жанрові особливості твору, роль Псалтиря у текстовій палітрі творчості Ліни Костенко. Поетеса звертається до біблійного тексту і творчо оброблює його. Цикл Ліни Костенко становить абсолютно новий ...
  • Вербальні вияви автостереотипів 

   Ковалевська, Тетяна Юріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
   Когнітивний поворот лінгвістичної науки до мовної особистості  як медіума при зануренні у трансцедентну площину мовного бут­ тя зумовлює необхідність аналітичного реконструювання актуаль­ них детермінант мовця, пов'яз ...
  • Вербалізація емоційого світу людини в художньому творі («Persona grata» М. Коцюбинського) 

   Порожнюк, Алла Леонтіївна; Порожнюк, Алла Леонтьевна; Porozhniuk, A. L. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   В рамках антропоцентричної лінгвістики вивчення механізмів вербалізації емоцій є важливим і актуальним. У статті досліджується емоційна сфера персонажа новели «Persona grata» неперевершеного майстра української психологічної ...
  • Вживання форм теперішнього часу у функції транспозиції для вираження зони минулого в сучасній українській літературній мові 

   Бондар, О. І. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
   Найтиповішою функцією транспозиції, відомою для багатьох мов світу, є вживання форм теперішнього в ролі минулого. Йдеться, насамперед, про так званий теперішній історичний. Він ставав предметом неодноразового розгляду.
  • Взаємодія датування з іншими темпоральними полями 

   Бондар, Олександр Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
   Існують семантичні і формальні підстави для виділення в українській мові функціонально-семантичного поля (далі ФСП) датування [1:150-152]. Це поле виявляє досить помітну активність у взаємодії з іншими темпоральними полями. ...
  • Взаємодія ФСП аспектуальності з ФСП часової локалізованості в українській мові 

   Бондар, Олександр Іванович; Бондарь, Александр Иванович; Bondar, Oleksandr I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   На перетині ФСП аспектуальності з різними зонами ФСП часової локалізованості формуються центральні аспектуальні функції: конкретно-фактична і результативно-станова (для форм ДВ),конкретно-процесна, узагальнено-фактична, ...
  • Вивчення діалектів української мови в другій половині ХХ ст. 

   Хаценко, Лариса Іванівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
   У статті йдеться про вивчення діалектних явищ видатним українським ученим А.А.Москаленком, а також подається аналіз найбільш ґрунтовних праць А.А.Москаленка з діалектології.
  • Вимова звукосполук українськими респондентами ПМР: норма та девіації 

   Дружинець, Марія Львівна; Дружинец, Мария Львовна; Druzbynets, Мariya L. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   У статті зроблена спроба виявлення, аналізу та опису девіацій, що виникають у результаті порушення норм орфоепії, зокрема спрощення в групах приголосних, вимови шиплячих, перед свистячими та навпаки, а також передньоязикових ...
  • Вплив української словотвірної системи на російське мовлення одеситів 

   Степанов, Євген Миколайович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2003)
   У статті розглянуто шляхи впливу української словотвірної системи на формування регіональних особливостей російського словотвору в одеському міському койне.
  • Відбиття особливостей народного мовлення у творах П. Куліпіа, надрукованих на сторінках журналу «Основа» (1861-1862) 

   Микитин, М. Л. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2000)
   Першим українським художньо-публіцистичним журналом, виданим у Петербурзі, був журнал «Основа: Южно-русскій литературно-ученый вѣстникъ». Цінним було те, що в ньому досить широко висвітлювались питання української мови ...
  • Відбиття особливостей української народної вимови у пам’ятках староукраїнської літературної мови 

   Дружинець, Марія Львівна; Дружинец, Мария Львовна; Druzhynets, M. L. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Стаття присвячена вимовним особливостям української мови, зафіксованим у писемних пам’ятках староукраїнської літературної мови. Писемні джерела фіксують ті зміни, які відбувалися у мовленні людей і які становлять тепер ...