• М.М.Коцюбинський та І.О.Бунін: ономастичні паралелі 

   Андрєєнко, О. Ю.; Карпенко, Юрій Олександрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   І.О.Бунін зауважив про свою манеру творчості: “Так, перша фраза має вирішальне значення. Вона визначає передусім розмір твору, звучання всього твору в цілому”. А говорячи про “початкове почуття”, про творчий імпульс, ...
  • Проблема мовної приналежності билин 

   Карпенко, Юрій Олександрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   Цікава стаття В.В.Кожинова “История Руси и Русского слова" [10], підсумовуючи численні билинознавчі та археологічні розвідки, містить такі міцно узасаднені висновки: 1) усі билини, окрім новгородських (Садко та ін.), ...
  • Абсолютна часо ва локалізованість в українській мові у з в ’язку з темпоральністю та аспектуальністю 

   Бондар, Олександр Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   Функціонально-семантичне поле (ФСП) часової локалізованості/нелокалізованості пов’язане з різними видами, ступенями мислення та представленням інформації, коли реальна подія співвідноситься з певним відтинком (моментом) ...
  • Фразеологизмы со значением беспокойства, волнения, переживания и тревоги в русском и украинском языках 

   Башкирова, Наталья Павловна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   Во фразеологической системе украинского и русского языков отдельную семантическую группу составляют фразеологизмы со значением эмоционального состояния лица с общим компонентом значения быть в каком-то состоянии. Особенностью ...
  • Законодавство про мови в Україні 

   Єрмошкін, С. М.; Нагуш, Ольга Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   До недавнього часу соціолінгвістика в Україні абсолютно, можна сказати, на брала до уваги юридичний бік функціонування мови, і причина тому одна-єдина: Конституції СРСР та УРСР не визначали мову як юридичну категорію. Проте ...
  • Застарілі слова у складі словотвірного типу віддієслівних іменників із суфіксом -ник 

   Хаценко, Лариса Іванівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   У “Словнику української мови” (70-80-ті роки XX ст.) фіксована значна кількість віддієслівних іменників із суфіксом -ник І загальним словотвірним значенням “носій процесуальної ознаки", що їх укладачі Словника віднесли до ...
  • До питання про функції прізвиськ 

   Хрустик, Надія Михайлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   Прізвиська як вид антропоніміє — один з найменш досліджених класів ономастичної лексики. Учені, як правило, віддають перевагу вивченню прізвищ та імен людей, лишаючи неофіційні антропонімії поза увагою. 1 це цілком ...
  • Традиційне функціонування астроніма Місяць 

   Ковалевська, Tетяна Юріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   Актуалізована онімом сема інтегральних особливостей підтримується опосередкованим поетичним контекстом І сприяє виникненню позитивної емотивності астроніма як елемента пейзажу у ПМ. Зазначимо, що у таких випадках потенції ...
  • Матеріали до словника зоонімів 

   Волосевич, З. І. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   В абетковому порядку подані каніоніми (клички собак), дібрані з анкет соціолінгвістичного дослідження в Одеській області. Запитання щодо каніонімів звучить так: “Назвіть десять кличок собак...”, себто звернене воно до ...
  • До питання про час виникнення української мови 

   Бондар, Олександр Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
   На сьогодні існує кілька десятків гіпотез про походження української мови, які залежно від загальної концепції тим чи іншим чином датують появу української мови як власне мови. Причому за розв’язання цього питання беруться ...
  • Літературний твір й іншомовна читацька аудиторія (комунікативні аспекти текстових трансформацій) 

   Колегаєва, Ірина Михайлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
   Літературний твір як і будь-який інший натурфакт чи артефакт існує у часі й просторі. Фіксованість повідомлення у письмовій формі надає можливості зберігати його у часі, неодноразово тиражувати його, а також переміщати ...
  • Акустична класифікація звуків сучасної української літературної мови 

   Карпенко, Юрій Олександрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
   Акустична характеристика звуків у принципі є істотнішою, важливішою за характеристику артикуляційну. Адже для мови у кінцевому рахунку важить не те, як щось вимовляють, а те, як вимовлене чують, як його сприймають. Про ...
  • Відбиття особливостей народного мовлення в “Енеїді” і.П.Котляревського (1798) 

   Микитин, Марія Львівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
   “Енеїда" І.П. Котляревського ґрунтувалася на основі народно-розмовної мови південно-східного наріччя. "Таємниця її в тому, що вона не тільки данина традиційному класичному жанрові героїко-комічної поеми, реалістичне, ...
  • Спроба ономастичного мікроанСпроба ономастичного мікроаналізу оповідання М.Хвильового “Життя” 

   Зубов, Микола Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
   Вивчення арсеналу художніх засобів у творчості українських письменників знищеної генерації належить до однієї з численних білих плям україністики. Повною мірою це стосується і такої специфічної області, як функціонування ...
  • Законодавство України про мови: інкорпорація* 

   Нагуш, Ольга Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
   В юридичній практиці розрізняємо інкорпорацію, себто перелік усіх законодавчих та підзаконних актів з певного питання, теми, правового інституту тощо у тому вигляді, в якому вони чинні на час інкорпорації, і кодифікацію, ...
  • Семантичний потенціал поля детермінації 

   Бондар, Олександр Іванович; Івасюк, Г. М. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
   У сучасному українському мовознавстві інтенсивно розвивається функціональний напрямок дослідження мовних явищ. У функціональному плані досліджуються темпоральні, аспектуальні, модальні, суб’єктно-об'єктні та ін. підсистеми ...
  • Аналогия в синтаксической системе русского и украинского языков 

   Степанов, Евгений Николаевич (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
   В лингвистике в разное время преобладали те или иные методы научных исследований. Обычно выводы из своих наблюдений языковеды строят способом индукции или дедукции. Крайне редко признаются в качестве научных выводы по ...
  • Історизми та архаїзми у сучасних художніх текстах 

   Пашенько, Ніна Леонідівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
   Авторам історичних художніх творів доводиться свідомо звертатися до тієї частини словникового складу , яка вийшла з активного вжитку . І це закономірно, бо, як зауважив В.В.Внноградов, "У площині історичної розповіді сам ...
  • Субполе перфектності і теперішній час доконаного виду у сучасній українській мові 

   Бондар, Олександр Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
   зуміння його зводилося, власне, до значення перфекта як форми мішулого часу, що позначє дію, повністю здійснену в минулому, але із збереженням її результатів у теперішньому. Тобю перфекінісП) відповідала минулому результативному ...
  • Словник прикметникових синонімів мови творів Олеся Гончара 

   Порожнюк, Алла Леонтіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
   Пропонований словник є спробою систематизувати синонімічну лексику мови творів Олеся Гончара. Матеріалом для словника є порівняно значний за обсягом і важливий за роллю у художньому тексті клас слів — якісні прикметники. ...