• Рефлекси індоєвропейських основ *аu-, *оu-/*ǝu- в українській мові 

   Лучик, В.В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Питання походження й розвитку мов та мовних явищ здавна цікавили й продовжують приваблювати вчених. Багато що в цьому напрямку зроблено, а ще більше належить зробити. І якими б не були досягнення, частина проблем з ...
  • Іллірійська проблематика гідронімії Українських Карпат 

   Карпенко, Ю. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   О.Трубачов у своєму визначному дослідженні «Названия рек Правобережной Украини» виділив у верхів’ях Дністра, у межах Українських Карпат та близьких до цього регіону територіях досить щільний ареал, що включає 23 іллірійські ...
  • Темпорально-модальні категоріальні ситуації в українській мові 

   Бондар, О. І. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Функціонально-семантичні поля (далі ФСП) реалізуються в певних категоріальних ситуаціях, що являють собою перетини кількох полів і відбивають перехідні функції мовних одиниць. У пропонованій статті з’ясовуватимуться ...
  • Структурні особливості прийменника без у складі українських і російських еквівалентів слів 

   Лучик, А. А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Однією з центральних проблем мовознавчих досліджень до сьогодні залишається з’ясування поняття слова. Вся складність його розуміння полягає в тому, що ця здавалося б чисто мовознавча одиниця є перетином всіх існуючих ...
  • Роль словників у процесі орфоепічної нормалізації (Є.Желехівський та Б.Грінченко) 

   Шонц, О. Л. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   У II половині XIX - на початку XX ст. українська мова розвивалася й нормалізувалася в умовах роз’єднання України на Східну і Західну. Зазначений період характеризується функціонуванням двох варіантів літературної мови ...
  • Епістемічна модальність і філософія часу в поезії Є.Маланюка 

   Семенець, О. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Основний модальний тон висловлювання задається способом дієслова - спеціалізованою граматичною категорією для вираження об’єктивної модальності. Окрім цього, модальна рамка висловлювання включає обертони, інколи дуже ...
  • До питання про внутрішню форму деяких нижньонаддніпрянських діалектизмів 

   Іліаді, О. І. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   У лексичному арсеналі нижньонаддніпрянської діалектної зони функціонує ряд назв осіб, котрі або взагалі не розглядалися у вітчизняному мовознавстві, або досі не знайшли надійного етимологічного обґрунтування. У пропонованій ...
  • Опозиція видимий/невидимий у слов’янській обрядовості: структурно-семантичний та концептуальний підходи 

   Тищенко, О. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   При моделюванні семіотичних понять та об’єктів традиційної духовної культури найбільш повний синкретичний опис цих елементів у рамках лексико-семантичної групи можна представити лише за умови залучення сучасної ...
  • Назви зброї у древніх текстах: лук і стріла* 

   Пархітько, О. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Пропонована робота присвячується функціонуванню древніх назв зброї-лука, стріли та їхніх частин в давньоукраїнській мові. Матеріалом слугують тексти «Повісті врем’яних літ», «Слово о полку Ігоревім» та билини Київського ...
  • Особливості семантичної структури дієслів руху (трансформація сем руху, суб’єкта та об’єкта) 

   Лисенко, Н. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Обрані для аналізу дієслова належать до семантичної групи дієслів дії. Приналежність до групи дієслів руху (ДР) визначається за першим (основним) лексико-семантичним варіантом (J1CB). Основною інтегральною ознакою, ...
  • Текстотвірна роль активізуючих запитань 

   Шабат, С. Т. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Людський фактор, що виражає оцінну позицію суб'єкта стосовно якогось фрагмента об'єктивного освіту, дає змогу простежити взаємодію та взаємовплив суб'єктивно-об'єтивних аспектів у художньому тексті, який виступає одиницею ...
  • Засоби вираження функції прохання ФСП спонукальності (на матеріалі текстів художнього стилю) 

   Нарушевич, О. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Функція спонукальності трактується більшістю лінгвістів як адресоване слухачеві волевиявлення мовця відносно виконання названої дії, незалежно від того, хто буде її виконавцем - слухач / слухачі, сам мовець, особа/особи, ...
  • Міфонім Змій в українських і російських чарівних казках 

   Порпуліт, О. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Найпопулярнішою міфологічною номінацією в українських і російських чарівних казках виступає особова назва Змій. Онім Змій у казковому тексті має варіанти й може супр оводжуватися епітетом: укр. Змія, рос. Змей Горыныч , ...
  • Синтаксичні особливості тексту усного публічного виступу 

   Валькова, Н. С. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Теоретичні погляди на текст як лінгвістичне явище досить різноманітні. Однак текст досліджений ще недостатньо, хоча цілеспрямоване вивчення його ведеться давно. Так, психологи вважають його ієрархією символів, у логіків ...
  • Когнітивні параметри концепту «умова» 

   Малявін, А. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Основне завдання, на вирішення якого спрямовані дослідження, виконані у руслі когнітивного вивчення мовних явищ, полягає у тому, щоб пояснити механізми обробки природної мови, побудувати модель її розуміння.
  • Проблема специфіки фольклорної мови та фольклорної онімії як її структурного елемента 

   Колесник, Н. С. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Донедавна чимало дослідників фольклорної ономастики ніби виходили з мовчазного визнання того факту, що власні назви у фольклорних текстах функціонують як звичайні імена, хоча і мають певні специфічні риси. Лише в деяких ...
  • Взаємодія ФСП аспектуальності з ФСП часової локалізованості в українській мові 

   Бондар, Олександр Іванович; Бондарь, Александр Иванович; Bondar, Oleksandr I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   На перетині ФСП аспектуальності з різними зонами ФСП часової локалізованості формуються центральні аспектуальні функції: конкретно-фактична і результативно-станова (для форм ДВ),конкретно-процесна, узагальнено-фактична, ...
  • Праслов’янська оронімія Українських Карпат 

   Карпенко, Юрій Олександрович; Карпенко, Юрий Александрович; Karpenko, Yuriy A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   З-поміж численних генетично слов’янських оронімів карпатського регіону виділяється порівняно невелика, але міцно вкорінена група нерегулярних утворень з явними ознаками древності, що сягає праслов’янської доби. В їх складі ...
  • Звертання, виражене кличним відмінком, у поезії Т. Г. Шевченка мовою оригіналу та перекладі російською мовою 

   Сурінова, І. В.; Хрустик, Надія Михайлівна; Суринова, И. В.; Хрустик, Надежда Михайловна; Surinova, I. V.; Khrustyk, Nadiya M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   У статті мова йде про аналіз звертань, виражених кличним відмінком, в оригінальних поезіях Т. Г. Шевченка та їх перекладі російською мовою. Методика досліджейня, в основі якої лежить порівняння двох близьких мов, в одній ...
  • Метод емпатії у лінгвоментальних дослідженнях 

   Ковалевська, Tетяна Юріївна; Ковалевская, Татьяна Юрьевна; Kovalevskaya, Tetyana Y. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Дослідження індивідульної лінгвоментальності являє собою комплексну проблему, розробка якої пов’язуватиметься як з необхідністю виявлення егновербальних констант та ціннісних домінант, так і з багатоаспсктним аналізом тих ...