Галузь і проблематика: висвітлення та популяризація сучасних наукових студій у сфері української лінгвістики, дослідження класичних і новітніх напрямів мовознавства, пропаганда наукових досягнень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в галузі теоретичного та прикладного українського мовознавства. Рецензування монографій, наукових збірників, словників, підручників і навчальних посібників, присвячених вивченню мов. Сайт видання: http://zum.onu.edu.ua

Останні додані

 • Сучасні антропонімічні уподобання українців Одещини та реальне ім’янаречення протягом XX ст. (жіночі імена) 

  Брайченко, Світлана Леонідівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  На матеріалі жіночих імен визначено спільне та відмінне у сучасних уподобаннях та вжитку антропонімів у реатьному ім’янареченні. Для порівняння залучено дослідження Л .П.Зайчикової, котра розглядає імена одеситів, які ...
 • Транскрипція японської лексики літерами українського алфавіту 

  Бондаренко, Іван Петрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  В статті пропонується система практичної транскрипції японських слів літерами українського алфавіту, яка за деякими винятками багато в чому збігається з відповідною практичною транскрипцією Є. Д. Поліванова, яка застосовується ...
 • Функціонування антропоніма Іван в українських та російських чарівних казках 

  Порпуліт, Олена Олександрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  Найпопулярніший чоловічий антропонім церковного календаря Іван в казковому ономастичному просторі виступає як загальна та традиційна назва, як ім’я типу, тобто байдуже до того, які акції здійснює герой на ім’я Іван.
 • Особливості гуцульського чоловічого іменника у місті та селі (Косів і Космач) 

  Павелко, Світлана Петрівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  На основі аналізу уживаності імен порівнюється склад і динаміка іменника міста Косова Івано-Франківської області та села Космач цього ж району.
 • Що означає «Київ-Канів монастир»? 

  Грицькова, Н. Ф. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  В статті автор пояснює значення слова-оніма Київ-Канів монастир з добре відомаої української історичної думи «Самійло Кішка»
 • Звертання, виражене кличним відмінком, у поезії Т. Г. Шевченка мовою оригіналу та перекладі російською мовою 

  Сурінова, І. В.; Хрустик, Надія Михайлівна; Суринова, И. В.; Хрустик, Надежда Михайловна; Surinova, I. V.; Khrustyk, Nadiya M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  У статті мова йде про аналіз звертань, виражених кличним відмінком, в оригінальних поезіях Т. Г. Шевченка та їх перекладі російською мовою. Методика досліджейня, в основі якої лежить порівняння двох близьких мов, в одній ...
 • Орфоепія іменникових словоформ 

  Фащенко, Марія Максимівна; Фащенко, Мария Максимовна; Fashchenko, Mariia M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  Українська літературна мова, ввібравши в себе суттєву частину загальнонародних вимовних рис, сформувала орфоепічні норми, обов’язкові для всіх, хто нею володіє. В статті ідеться про оволодіння орфоепією та про значні ...
 • Метод емпатії у лінгвоментальних дослідженнях 

  Ковалевська, Tетяна Юріївна; Ковалевская, Татьяна Юрьевна; Kovalevskaya, Tetyana Y. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  Дослідження індивідульної лінгвоментальності являє собою комплексну проблему, розробка якої пов’язуватиметься як з необхідністю виявлення егновербальних констант та ціннісних домінант, так і з багатоаспсктним аналізом тих ...
 • Праслов’янська оронімія Українських Карпат 

  Карпенко, Юрій Олександрович; Карпенко, Юрий Александрович; Karpenko, Yuriy A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  З-поміж численних генетично слов’янських оронімів карпатського регіону виділяється порівняно невелика, але міцно вкорінена група нерегулярних утворень з явними ознаками древності, що сягає праслов’янської доби. В їх складі ...
 • Взаємодія ФСП аспектуальності з ФСП часової локалізованості в українській мові 

  Бондар, Олександр Іванович; Бондарь, Александр Иванович; Bondar, Oleksandr I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  На перетині ФСП аспектуальності з різними зонами ФСП часової локалізованості формуються центральні аспектуальні функції: конкретно-фактична і результативно-станова (для форм ДВ),конкретно-процесна, узагальнено-фактична, ...
 • Семантична еквівалентність у термінології (на матеріалі лінгвістичних термінів) 

  Порожнюк, Алла Леонтіївна; Порожнюк, Алла Леонтиевна; Porozhniuk, Alla L. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У статті розглядаються особливості формування семантично еквівалентних лінгвістичних термінів. Ураховуючи характерні для термінів ознаки та функції, пропонується умотивований вибір номінації для таких термінів, аналізуються ...
 • Граматико-конструкційний простір синтаксичних фразеологізмів 

  Ковалевська, Тетяна Юрiївна; Kovalevska, T. Y. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Рецензія на наукове видання: Ситар Г. В. Синтаксичні фразеологізми в розрізі конструкційної граматики : монографія : [наук. і відп. ред. А. П. Загнітко] / Г. В. Ситар. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – 458 с.
 • Текстові коди комерційної телереклами у вимірі комунікативної ефективності 

  Щербак, О. В.; Щербак, Е. В.; Shcherbak, O. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Статтю присвячено проблемам функціонування текстових кодів у вітчизняній комерційній телерекламі. Автором пропонованої розвідки висвітлено сутність поняття «текстовий код», зроблено спробу систематизації текстових кодів ...
 • Подяка як ритуальний мовленнєвий жанр політичного дискурсу 

  Стрiй, Людмила Іванівна; Стрий, Людмила Ивановна; Stryi, L. I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Статтю присвячено аналізу подяки як мовленнєвого жанру ритуальної політичної комунікації. Розглянуто основні питання теорії мовленнєвих жанрів, представлено погляди на типології українських ритуальних мовленнєвих жанрів у ...
 • Ключові слова як лексико-семантичні сугестогени українськомовних проповідей 

  Серебрич, А. В.; Serebrych, A. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Статтю присвячено дослідженню впливового потенціалу релігійного дискурсу, зокрема ключовим словам українськомовних релігійних проповідей як потужним сугестогенам цього жанру, проаналізованим в аспекті їхньої семантики.
 • Лінгвокреативність мовної особистості: фразеологічні одиниці 

  Романченко, Алла Петрівна; Романченко, Алла Петровна; Romanchenko, A. P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Статтю присвячено дослідженню фразеологічних варіантів і трансформованих фразеологічних одиниць. Проаналізовано різні типи фразеваріантів (фонетичні, морфологічні, словотвірні, лексичні). З’ясовано, що трансформовані ...
 • Адвербіальні фразеологізми в газетних заголовках: лексико-граматичний аспект 

  Лакомська, І. В.; Лакомская, И. В.; Lakomska, I. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У статті розглянуто специфіку використання адвербіальних (прислівникових) фразеологічних одиниць, що вживаються у газетних заголовках. Виокремлено основні лексико-граматичні групи та проаналізовано їхню продуктивність. ...
 • Сугестія і маніпуляція: спільні й відмінні ознаки різновидів (видів) комунікативного впливу 

  Кутуза, Наталя Валеріївна; Кутуза, Наталья Валерьевна; Kutuza, N. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Статтю присвячено теоретичному огляду різновидів комунікативного впливу – сугестії та маніпуляції, розглянуто їхні специфічні риси та наявні класифікації. Зроблено спробу розмежування цих різновидів комунікативного впливу ...
 • Методологічні аспекти дослідження художнього дискурсу в комунікативно-прагматичному аспекті 

  Кіщенко, А. М.; Кищенко, А. М.; Kishchenko, A. M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Статтю присвячено висвітленню проблем дослідження художнього тексту в комунікативно-прагматичному аспекті. Окреслено домінування комунікативного підходу до визначення поняття художнього тексту та обґрунтовано необхідність ...
 • Лексичні засоби мовленнєвого впливу в синкретичних жанрах політичного агітаційного дискурсу 

  Билінська, О. С.; Былинская, А. С.; Bylinska, A. S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У статті представлено аналіз мовних засобів реалізації сугестивного впливу в агітаційних жанрах українського політичного дискурсу. Виокремлено основні лексичні мовні засоби та репрезентовано їх впливовий потенціал у ...

View more