Галузь і проблематика: висвітлення та популяризація сучасних наукових студій у сфері української лінгвістики, дослідження класичних і новітніх напрямів мовознавства, пропаганда наукових досягнень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в галузі теоретичного та прикладного українського мовознавства. Рецензування монографій, наукових збірників, словників, підручників і навчальних посібників, присвячених вивченню мов. Сайт видання: http://zum.onu.edu.ua

Останні додані

 • Новий посібник - нові підходи 

  Бондар, Олександр Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
  Для вченого-мовознавця, який би після наявних вже підручників, посібників із фонетики та фонології української мови, що добре зарекомендували себе, взявся за опрацювання нового, завжди є реальна загроза скотитися до суто ...
 • Рецензії 

  Карпенко, Юрій Олександрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
  Професор В.О.Горпинич, чинний катойконіміст слов’янської о світу, у своїй черговій праці зібрав прикметники та назви мешканців, утворені ви ойконімів - назв населених пунктів з усієї України. Цілком слушно відхиливши ...
 • Законодавство про мови в Україні: інкорпорація* 

  Нагуш, Ольга Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
  ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Постатей щодо закону про мови див. позиції 10.4, 11 41. Про заїверджсння положень про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження: Постанова ВРУ від 26 червня 1992//ВВРУ.- ...
 • Антропоцентричний підхід до мови у спадщині класиків (на матеріалі творчості О.О.Потебні) 

  Данильченко, Олексій Васильович; Книш, Олена Василівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
  Особистість О.О.Потебні є винятковою і своєрідною завдяки неординарності, глибині й творчості. Його наукові пошуки були настільки різносторонніми, що багато з проблем, які цікавили вченого, є актуальними й сьогодні. Ми ...
 • Історизми та архаїзми у сучасних художніх текстах 

  Пашенько, Ніна Леонідівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
  Авторам історичних художніх творів доводиться свідомо звертатися до тієї частини словникового складу , яка вийшла з активного вжитку . І це закономірно, бо, як зауважив В.В.Внноградов, "У площині історичної розповіді сам ...
 • Словник прикметникових синонімів мови творів Олеся Гончара 

  Порожнюк, Алла Леонтіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
  Пропонований словник є спробою систематизувати синонімічну лексику мови творів Олеся Гончара. Матеріалом для словника є порівняно значний за обсягом і важливий за роллю у художньому тексті клас слів — якісні прикметники. ...
 • Транспозиція наголосу як засіб десемантизації відапелятивних прізвищ у сучасній українській мові 

  Григорук, Онися Полікарпівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
  За останнє десятиріччя в українській антропонімії відбулася характерна зміна: в багатьох прізвищах, утворених від апелятивів лексико-семантичним способом, пересунувся наголос. Цей процес особливо активізувався в останні ...
 • Субполе перфектності і теперішній час доконаного виду у сучасній українській мові 

  Бондар, Олександр Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
  зуміння його зводилося, власне, до значення перфекта як форми мішулого часу, що позначє дію, повністю здійснену в минулому, але із збереженням її результатів у теперішньому. Тобю перфекінісП) відповідала минулому результативному ...
 • Структурно-грамматические особенности фразеологизмов в русском и украинском языках (на примере оборотов со значением восхищения, восторга, радости, счастья) 

  Башкірова, Наталя Павлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1998)
  В плане выражения ФЕ представляют собой определенное структурно грамматическое построение, сконструированное по моделям свободны! словосочетаний или предложений, существующих в том или ином языке. Известно, что фразеологизмы ...
 • Рус. онимный, онимический, онимичныи - укр. онімний, онімічний, онімійний. 

  Иванова, Наталия Георгиевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1998)
  Анализ узуально существующих суффиксальных производных русских терминов на -оним обратил наше внимание на неопределеную, множественную словообразовательную мотивацию прилагательных на -ическ(ий). -ичн(ый). -н(ый), приводящую ...
 • Виражальний потенціал граматичної категорії числа абстрактних іменників в ідіолекті Ліни Костенко 

  Семененко, Лариса Анатоліївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1998)
  Граматична категорія числа (ГКЧ) іменника - це словозмінна граматична категорія, основою змісту якої визначається функція квантитативної актуалізації. Але інколи ГКЧ поводить себе як словозмінно-словотворча класифікаційна ...
 • Орфоепічно-орфографічні особливості «Хутірної поезії» П.Куліша 

  Шонц, Олена Павлівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1998)
  «Куліш свого часу був найкращим знавцем української літературної мови, що його визнавали всі» [3:152] Цетверження І.Огієнка справедливе: внесок П.Куліша до розвитку української літературної мови, до нормалізації її ...
 • Орфоепічні проблеми у вивченні української мови (наслідки одного опитування) 

  Фащенко, Марія Максимівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1998)
  Матеріалом цього дослідження є власноручні записи 75 респондентів - студентів першого курсу українського відділення філологічного факультету Одеського держуніверситету. Час був обраний цілком певний: початок другого семестру, ...
 • Вторинна функція нейтралізації: ознаки й типи 

  Бондар, Олександр Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1998)
  Термін «функція нейтралізації», як і багато інших термінів, взятий із вчення Празької лінгвістичної школи й стосувався спочатку лише фонологічного рівня. Р.О.Якобсон зробив спробу перенести метод бінарних опозицій і на ...
 • Давньокиївська рукописна традиція перекладів повчань Феодора Студита 

  Іщенко, Дмитро Семенович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1998)
  Давньоруська рукописна спадщина є основним джерелом відомостей про мову Київської Русі. Безперечною є важливість всебічного наукового дослідження лінгвістичної інформації, яка міститься в рукописах, що дійшли до нас, в ...
 • Фракійська гідронімія Українських Карпат 

  Карпенко, Юрій Олександрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1998)
  У складі близько 10 тисяч річкових назв, що стосуються Українських Карпат, лише кілька десятків можна віднести до субстратних, тобто таких, що належать дослов’янській епосі. Почасти це назви великих рік, що сягають Карпат ...
 • Матеріали до словника зоонімів 

  Волосевич, З. І. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
  В абетковому порядку подані каніоніми (клички собак), дібрані з анкет соціолінгвістичного дослідження в Одеській області. Запитання щодо каніонімів звучить так: “Назвіть десять кличок собак...”, себто звернене воно до ...
 • Законодавство про мови в Україні 

  Єрмошкін, С. М.; Нагуш, Ольга Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
  До недавнього часу соціолінгвістика в Україні абсолютно, можна сказати, на брала до уваги юридичний бік функціонування мови, і причина тому одна-єдина: Конституції СРСР та УРСР не визначали мову як юридичну категорію. Проте ...
 • Традиційне функціонування астроніма Місяць 

  Ковалевська, Tетяна Юріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
  Актуалізована онімом сема інтегральних особливостей підтримується опосередкованим поетичним контекстом І сприяє виникненню позитивної емотивності астроніма як елемента пейзажу у ПМ. Зазначимо, що у таких випадках потенції ...
 • Фразеологизмы со значением беспокойства, волнения, переживания и тревоги в русском и украинском языках 

  Башкирова, Наталья Павловна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
  Во фразеологической системе украинского и русского языков отдельную семантическую группу составляют фразеологизмы со значением эмоционального состояния лица с общим компонентом значения быть в каком-то состоянии. Особенностью ...

View more