Галузь і проблематика: висвітлення та популяризація сучасних наукових студій у сфері української лінгвістики, дослідження класичних і новітніх напрямів мовознавства, пропаганда наукових досягнень Одеського національного університету імені І. І. Мечникова в галузі теоретичного та прикладного українського мовознавства. Рецензування монографій, наукових збірників, словників, підручників і навчальних посібників, присвячених вивченню мов. Сайт видання: http://zum.onu.edu.ua

Recent Submissions

 • Вербальні маркери профілю адресата як активатори впливу та індикатори семіотичної ґенези комунікативних кодів у комерційній телерекламі 

  Щербак, О. В.; Щербак, Е. В.; Shcherbak, O. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено проблемі вербалізації профілю адресата як одного зі складників комунікативного коду української комерційної телереклами. Розкрито зміст поняття «адресат», сформовано масив його вербальних маркерів та ...
 • Синтаксичний повтор як домінанта експресивного маркування (на матеріалі адвокатських промов) 

  Слишинська, Ганна Миколаївна; Слышинская, Анна Николаївна; Slishinska, Ganna M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено дослідженню синтаксичного повтору як домінанти експресивного маркування адвокатських промов. У статті розглянуто та проаналізовано різні підходи до визначення повтору; досліджено різні структурно-семантичні ...
 • Соціальна реклама парадигмі сучасної гуманітаристики: основна проблематика 

  Славінська, Марина Сергіївна; Славинская, Марина Сергеевна; Slavinska, Marina S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено аналізу найпоказовіших наукових розробок науковців, присвячених соціальній рекламі, визначено коло неопрацьованої проблематики, акцентовано на необхідності поглибленого вивчення феномену соціальної ...
 • Стратегія самопрезентації та її тактики (на матеріалі лінгвістичного дискурсу) 

  Романченко, Алла Петрівна; Романченко, Алла Петровна; Romanchenko, Alla P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено вивченню комунікативної стратегії самопрезентації як одній із фундаментальних соціальних потреб особистості мати власне обличчя. Установлено її тактики (об’єктивного інформування, суб’єктивного інформування, ...
 • Психолінгвальна тектоніка комунікативного впливу 

  Ковалевська, Тетяна Юріївна; Ковалевская, Татьяна Юриевна; Kovalevska, Tetiana Y. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті обґрунтовано комплексну природу комунікативного впливу, розкрито специфіку його актуальних складників, висвітлено основні ідеї сучасних мовознавчих напрямів, у межах яких досліджується природа і механіка ...
 • Українське усне мовлення сучасної молоді південної та західної зон: девіантні процеси 

  Дружинець, Марія Львівна; Дружинец, Мария Львовна; Druzhynets, M. L. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Стаття присвячена українському усному мовленню на синхронному рівні,зокрема вимовним особливостям української мови. На основі соцопитування зроблено спробу виявлення, аналізу та опису девіацій, що виникають у результаті ...
 • Мовна ситуація у навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації м. Нікополя Дніпропетровської області 

  Антонюк, Олена Всеволодівна; Антонюк, Елена Всеволодовна; Antoniuk, O. V.; Кліщевнікова, Олена Ігорівна; Клищевникова, Елена Игоревна; Klishchevnikova, O. I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено дослідженню мовної ситуації в навчальних закладах середньої спеціалізованої освіти міста Нікополя Дніпропетровської області з метою виявлення мовних уподобань сучасної студентської молоді Сходу України. ...
 • Авторські інновації у художньому лексиконі Олеся Гончара 

  Порожнюк, Алла Леонтіївна; Порожнюк, Алла Леонтиевна; Porozhniuk, A. L. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено дослідженню неолексикону творів Олеся Гончара «Прапороносці», «Тронка», «Твоя зоря». Аналізуються індивідуально-авторські номінації ознак, виражених прикметниками, дієприкметниками, співвідносними з ...
 • Роль прецедентних висловлювань у сучасному українському фентезі (на матеріалі творів Дари Корній «Гонихмарник» і Макса Фрая «Казки старого Вільнюса») 

  Бойко, О. О.; Бойко, О. А.; Boiko, O. O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті досліджено роль прецедентних висловлювань в сучасному українськомовному та російськомовному фентезі. Розглянуто прецедентне висловлювання як різновид прецедентних феноменів, проаналізовано співвідношення канонічних ...
 • Мовна ситуація у шкільному середовищі Ширяївського району Одеської області у період 2012 – 2013 та 2014 – 2015 років: соціолінгвістичне опитування 

  Кришталь, Уляна Володимирівна; Кришталь, Ульяна Владимировна; Kryshtal, U. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  На основі соціолінгвістичного експерименту у статті простежено функціонування української мови серед учнів шкіл Ширяївського району Одеської області. З’ясовано ставлення респондентів до вибору мови спілкування. ...
 • Етнічні й релігійні особливості українців у повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» 

  Форманова, Світлана Вікторівна; Хаценко, Лариса Іванівна; Форманова, Светлана Викторовна; Хаценко, Лариса Ивановна; Formanova, S. V.; Hatsenko, L. I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглянуто мовну картину світу письменника, схарактеризовано етнічні й релігійні особливості українців, проаналізовано взаємозвʼязок язичницького й християнського вірування, що позначилося на формуванні українців ...
 • Дієслівні демінутивні утворення як ознака Українського словотвору 

  Хрустик, Надія Михайлівна; Хрустык, Надежда Михайловна; Khrustyk, N. M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглядаються дієслівні деривати зі значенням суб’єктивної оцінки. Досліджуються особливості їх деривації та характер морфемної структури. Обґрунтовується статус афіксів, якими вони творяться, як вставних ...
 • Запозичена лексика в неофіційних іменуваннях 

  Сеник, Ганна Володимирівна; Сеник, Анна Владимировна; Senyk, G. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті зʼясовується мотивація наддністрянських неофіційних іменувань, базою творення для яких стали іншомовні лексеми. Значний шар діалектної лексики даного регіону становлять запозичення з польської та німецької мов. ...
 • Характеристика говорів середньонадбузького ареалу 

  Поліщук, С. С.; Полищук, С. С.; Polishchuk, S. S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті схарактеризовано фонетичні й лексико-семантичні особливості східноподільських і західностепових говірок, поширених на території Середнього Надбужжя. Риси заналізованих діалектних одиниць проілюстровано прикладами ...
 • Новий посібник - нові підходи 

  Бондар, Олександр Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
  Для вченого-мовознавця, який би після наявних вже підручників, посібників із фонетики та фонології української мови, що добре зарекомендували себе, взявся за опрацювання нового, завжди є реальна загроза скотитися до суто ...
 • Рецензії 

  Карпенко, Юрій Олександрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
  Професор В.О.Горпинич, чинний катойконіміст слов’янської о світу, у своїй черговій праці зібрав прикметники та назви мешканців, утворені ви ойконімів - назв населених пунктів з усієї України. Цілком слушно відхиливши ...
 • Законодавство про мови в Україні: інкорпорація* 

  Нагуш, Ольга Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
  ПОСТАНОВИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Постатей щодо закону про мови див. позиції 10.4, 11 41. Про заїверджсння положень про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження: Постанова ВРУ від 26 червня 1992//ВВРУ.- ...
 • Антропоцентричний підхід до мови у спадщині класиків (на матеріалі творчості О.О.Потебні) 

  Данильченко, Олексій Васильович; Книш, Олена Василівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
  Особистість О.О.Потебні є винятковою і своєрідною завдяки неординарності, глибині й творчості. Його наукові пошуки були настільки різносторонніми, що багато з проблем, які цікавили вченого, є актуальними й сьогодні. Ми ...
 • Історизми та архаїзми у сучасних художніх текстах 

  Пашенько, Ніна Леонідівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
  Авторам історичних художніх творів доводиться свідомо звертатися до тієї частини словникового складу , яка вийшла з активного вжитку . І це закономірно, бо, як зауважив В.В.Внноградов, "У площині історичної розповіді сам ...
 • Словник прикметникових синонімів мови творів Олеся Гончара 

  Порожнюк, Алла Леонтіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1996)
  Пропонований словник є спробою систематизувати синонімічну лексику мови творів Олеся Гончара. Матеріалом для словника є порівняно значний за обсягом і важливий за роллю у художньому тексті клас слів — якісні прикметники. ...

View more