Now showing items 1-20 of 166

  • To the question about the roots of shocking image of world in modern literature 

   Musiy, Valentina B.; Мусій, Валентина Борисівна; Мусий, Валентина Борисовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   The author of the article refers to the analysis of one of the features of modern prose: the picture of the world, which is created by its authors, could not fail to shock the reader. Heroes while cooking on the fire burn ...
  • АВТОРСКИЙ МИР В ЦИКЛЕ В.Ф. ОДОЕВСКОГО «РУССКИЕ НОЧИ» 

   Морева, Тамара Юрьевна; Морєва, Тамара Юр'євна; Moreva, Tamara Yu. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   В статье анализируются особенности литературно-философского наследия В. Ф. Одоевского 30-40-х годов ХIХ в. В частности, рассматривается модель ав- торского мира в цикле «Русские ночи». Через все произведение проходит ...
  • Авторські комунікативні стратегії спілкування з читачем в сучасній українській прозі 

   Кіщенко, Алла Миколаївна; Kishchenko, Alla M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Статтю присвячено дослідженню комунікативної взаємодії автора з читачем як вияву стратегій мовленнєвої поведінки в художньому дискурсі. Схарактеризовано поняття комунікативних стратегій і тактик, а також окреслено специфіку ...
  • Агітаційно-ритуальні мовленнєві жанри політичної комунікації 

   Билінська, Олександра Сергіївна; Bylinska, Oleksandra S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   Статтю присвячено особливостям функціонування та репрезентації мовленнєвих жанрів агітаційно-ритуального характеру в сучасному українсько- му політичному дискурсі. Основну увагу приділено функції ритуалізації, яка уможливлює ...
  • АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНОЇ ДИНАМІКИ ЖАНРІВ (ЖАНРОВОЇ СИСТЕМИ) 

   Малютіна, Наталя Павлівна; Малютина, Наталья Павловна; Malutina, N. P. (Астропринт, 2008)
   У статті представлено огляд літературознавчих підходів до проблеми динам іки жанрів (жанрової системи) в історико-літературному процесі, виявляється продуктивність структурно-семіотичного, герменевтичного підходів, когнітивних ...
  • Антропонимная перверсия личностной идентичности 

   Шумарина, Татьяна Федоровна; Шумаріна, Тетяна Федорівна; Shumarina, T. F. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   Цель данного исследования – доказать многоплановость корреляционных отношений персональной и социальной самооценки личности и имени собственного. В статье антропоним охарактеризован как средство дискредитации социальной ...
  • Антропонимы как идеологемы 

   Яроцкая, Галина Сергеевна; Yarotskaya, Galina S.; Яроцька, Галина Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   В статье изложены проблемы декоммунизации в Украине, которые связаны, с одной стороны, с изменением географической ономастики страны, и освобо- ждения от влияния коммунистической идеологии, с другой. Антропонимы-и- деологемы ...
  • Архетип землі як субстанційний елемент національної свідомості й авторського світогляду (на матеріалі “Землі” О. Довженка) 

   Пасісниченко, Г. М. (Одеський державний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   У статті розглядається проблема відтворення крізь призму творчої індивідуальності О. Довженка найхарактернішого для української культури архетипу землі, який обумовлює специфіку буття народу, його цінності та ідеали.
  • Асоціативний словник рекламних слоганів: новітні тенденції лексикографії 

   Кутуза, Наталя Валеріївна; Кутуза, Наталья Валерьевна; Kutuza, N. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Статтю присвячено «Асоціативному словнику рекламних слоганів», який репрезентує новітній напрям лексикографії. Підґрунтям зазначеного словника стали результати експериментального дослідження, де стимулами при проведенні ...
  • Аспекти дослідження стилістичного навантаження прізвищ у тексті художнього твору (на матеріалі творів О. І. Купріна) 

   Корольова, Н. Л. (Одеський державний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   У статті розглянуто одну з функцій власних імен — їх здатність відбивати соціальний статус персонажів художнього твору. Аналіз здійснюється на прикладі прізвищ у тексті творів О. І. Купріна. Інформація, яку містять у собі ...
  • БОРОВИКОВСЬКИЙ І ШЕВЧЕНКО: ТРАДИЦІЯ І НОВАТОРСТВО 

   Шупта-В'язовська, Оксана (Астропринт, 2006)
   Стаття присвячена з'ясуванню специфіки функціонування ранньої творчості Т. Шевченка у парадигмі традиційного/новаторського. Проблема вирішується у площині зіставлення текстів Т. Шевченка і Л. Боровиковського.
  • Букер и его короткие списки последних двух лет 

   Кухаренко, Валерия Андреевна; Кухаренко, Валерія Андріївна; Kukharenko, V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
   Поощряя развитие национальной литературы, практически все государства европейского и американского континентов в течение XX века ввели ежегодные премии за лучшее произведение в области художественного письма и журналистики. ...
  • Вербализация отношения к собственности в истории русской лингвокультуры 

   Яроцкая, Галина Сергеевна; Яроцька, Галина Сергіївна; Yarotskaya, G. S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Целью данной работы является анализ языковой объективации когнитивных признаков «собственности» в исторической перспективе. Материалом исследования явились данные толковых словарей древнерусского языка. В результате ...
  • Взаємодія об’єктивного, суб’єктивного та віртуального у процесах текстотворення і текстосприймання 

   Бондар, Олександр Іванович; Бондарь, Александр Иванович; Bondar, Oleksandr I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2007)
   Текст традиційно розглядають як знакову систему чи структуру, що організує континуальну систему значень — смисл тексту. Головна проблема організації тексту полягає у подвійній його спрямованості: з одного боку, це результат ...
  • Використання методів НЛП в ономастичних дослідженнях 

   Карпенко, Олена Юріївна; Карпенко, Елена Юрьевна; Karpenko, Olena Yu. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Статтю присвячено дослідженню онімних психоментальних комплексів. Інтродукція певних методів НЛП, зокрема аналізу якоріння, підвищує ефективність когнітивно-ономастичних досліджень, що і доведено в статті
  • Воробец чи голубей?.. Дитячі інновації якмеханізм оволодіння словотвірними моделями 

   Шевчук, Лариса Василівна; Shevchuk, Larisa V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
   У статті викладено результати лонгітюдного спостереження за мовленням дитини-білінгва до шести років. Здійснено семантико-словотвірний аналіз ди- тячих інновацій та виявлено динаміку їх виникнення. Зокрема з’ясовано, ...
  • Віхи розвитку одеської болгаристики 

   Колесник, Валентина Олександрівна; Колесник, Валентина Александровна; Kolesnyk, Valentyna O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
   У статті розглянуто етапи розвитку та становлення болгаристики як науки в Одеському університеті у різні періоди його існування — у Рішельєвському ліцеї, Новоросійському університеті, Одеському національному університеті ...
  • ГАРМОНІЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ТА ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ЯК ПЕРЕДРЕНЕСАНСНЕ ЯВИЩЕ В "ІЗБОРНИКУ" СВЯТОСЛАВА 1073 РОКУ 

   Мостова, Людмила (Астропринт, 2006)
   У статті з'ясовується зв'язок між літературою Київської Русі та літературою Візантії. Увага акцентується на дослідженні образності, тропів та поетики.
  • Гастрономическая тема в очерках А. М. Дерибаса о старой Одессе 

   Морева, Тамара Юрьевна; Морєва, Тамара Юріївна; Morieva, Tamara Yu. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   Объектом статьи являются исторические и мемуарные очерки выдающегося общественного деятеля Одессы, летописца ее культуры А. М. Дерибаса. В центре внимания – произведения, в которых идет речь о традициях в приготовлении ...
  • Геометрия существования или метафизика веры в пьесе Анны Яблонской «Бермудский квадрат » 

   Малютина, Наталья Павловна; Малютіна, Наталя Павлівна; Malutina, Nataliya (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Поэтика пьесы А. Яблонской рассматривается в аспекте проявления геометрической символики в метафизике сознания героини (автора) монологического высказывания. Мы доказываем, что в столкновении языковых дискурсов формируется ...