• To the question about the roots of shocking image of world in modern literature 

   Musiy, Valentina B.; Мусій, Валентина Борисівна; Мусий, Валентина Борисовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   The author of the article refers to the analysis of one of the features of modern prose: the picture of the world, which is created by its authors, could not fail to shock the reader. Heroes while cooking on the fire burn ...
  • АВТОРСКИЙ МИР В ЦИКЛЕ В.Ф. ОДОЕВСКОГО «РУССКИЕ НОЧИ» 

   Морева, Тамара Юрьевна; Морєва, Тамара Юр'євна; Moreva, Tamara Yu. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   В статье анализируются особенности литературно-философского наследия В. Ф. Одоевского 30-40-х годов ХIХ в. В частности, рассматривается модель ав- торского мира в цикле «Русские ночи». Через все произведение проходит ...
  • Авторські комунікативні стратегії спілкування з читачем в сучасній українській прозі 

   Кіщенко, Алла Миколаївна; Kishchenko, Alla M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Статтю присвячено дослідженню комунікативної взаємодії автора з читачем як вияву стратегій мовленнєвої поведінки в художньому дискурсі. Схарактеризовано поняття комунікативних стратегій і тактик, а також окреслено специфіку ...
  • АКТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНОЇ ДИНАМІКИ ЖАНРІВ (ЖАНРОВОЇ СИСТЕМИ) 

   Малютіна, Наталя Павлівна; Малютина, Наталья Павловна; Malutina, N. P. (Астропринт, 2008)
   У статті представлено огляд літературознавчих підходів до проблеми динам іки жанрів (жанрової системи) в історико-літературному процесі, виявляється продуктивність структурно-семіотичного, герменевтичного підходів, когнітивних ...
  • Антропонимная перверсия личностной идентичности 

   Шумарина, Татьяна Федоровна; Шумаріна, Тетяна Федорівна; Shumarina, T. F. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   Цель данного исследования – доказать многоплановость корреляционных отношений персональной и социальной самооценки личности и имени собственного. В статье антропоним охарактеризован как средство дискредитации социальной ...
  • Асоціативний словник рекламних слоганів: новітні тенденції лексикографії 

   Кутуза, Наталя Валеріївна; Кутуза, Наталья Валерьевна; Kutuza, N. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Статтю присвячено «Асоціативному словнику рекламних слоганів», який репрезентує новітній напрям лексикографії. Підґрунтям зазначеного словника стали результати експериментального дослідження, де стимулами при проведенні ...
  • БОРОВИКОВСЬКИЙ І ШЕВЧЕНКО: ТРАДИЦІЯ І НОВАТОРСТВО 

   Шупта-В'язовська, Оксана (Астропринт, 2006)
   Стаття присвячена з'ясуванню специфіки функціонування ранньої творчості Т. Шевченка у парадигмі традиційного/новаторського. Проблема вирішується у площині зіставлення текстів Т. Шевченка і Л. Боровиковського.
  • Вербализация отношения к собственности в истории русской лингвокультуры 

   Яроцкая, Галина Сергеевна; Яроцька, Галина Сергіївна; Yarotskaya, G. S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Целью данной работы является анализ языковой объективации когнитивных признаков «собственности» в исторической перспективе. Материалом исследования явились данные толковых словарей древнерусского языка. В результате ...
  • ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ НЛП В ОНОМАСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ 

   Карпенко, Олена Юріївна; Карпенко, Елена Юрьевна; Karpenko, E. Y. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Статтю присвячено дослідженню онімних психоментальних комплексів. Інтродукція певних методів НЛП, зокрема аналізу якоріння, підвищує ефективність когнітивно-ономастичних досліджень, що і доведено в статті
  • ВІХИ РОЗВИТКУ ОДЕСЬКОЇ БОЛГАРИСТИКИ 

   Колесник, В. О.; Колесник, В. А.; Kolesnyk, V. A. (Одеський національний університет, 2012)
   У статті розглянуто етапи розвитку та становлення болгаристики як науки в Одеському університеті у різні періоди його існування — у Рішельєвському ліцеї, Новоросійському університеті, Одеському національному університеті ...
  • ГАРМОНІЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ТА ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ ЯК ПЕРЕДРЕНЕСАНСНЕ ЯВИЩЕ В "ІЗБОРНИКУ" СВЯТОСЛАВА 1073 РОКУ 

   Мостова, Людмила (Астропринт, 2006)
   У статті з'ясовується зв'язок між літературою Київської Русі та літературою Візантії. Увага акцентується на дослідженні образності, тропів та поетики.
  • Геометрия существования или метафизика веры в пьесе Анны Яблонской «Бермудский квадрат » 

   Малютина, Наталья Павловна; Малютіна, Наталія Павлівна; Malutina, Nataliya (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Поэтика пьесы А. Яблонской рассматривается в аспекте проявления геометрической символики в метафизике сознания героини (автора) монологического высказывания. Мы доказываем, что в столкновении языковых дискурсов формируется ...
  • ГОРОДСКАЯ РЕЧЬ КАК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП ЯЗЫКА 

   Степанов, Евгений Николаевич; Степанов, Євген Миколайович; Stepanov, Y. M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Городская речь рассмотрена как функциональный тип языка, имеющий ряд характерных признаков. Выявлены основные направления в формировании различий в речи городских и сельских жителей, а также в речи жителей разных городов. ...
  • Дериваційна реакція на політичні реалії: оказіоналізми, похідні від Крим та Кримнаш / Крымнаш 

   Касім, Галина Юріївна; Касим, Галина Юрьевна; Kasim, G. Y. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   У статті розглядається семантика та структура оказіональних дериватів, що входять до словотвірного гнізда з вершиною Крим / Крым та виникли для номінації явищ, пов’язаних з захопленням Росією Кримського півострова.
  • ДЕЯКІ НАПРЯМИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ВИРАЖАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАРКОВАНИХ ЕКСПОНЕНТІВ КАТЕГОРІЇ СПІВВІДНОСНОЇ ІНТЕНСИВНОСТІ ОЗНАКИ 

   Семененко, Лариса Анатоліївна; Семененко, Лариса Анатольевна; Semenenko, L. A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Аналізовані одиниці розглянуто в системі координат морфостилістики, яка вивчає процес безперервного оновлення й ускладнення існуючої системи поетичного мовлення як особливого типу художнього моделювання, динамічні процеси ...
  • Диалог авторского сознания и текста – контекста – интертекста в стихотворении А. Ширяева «Ты начинаешься из темноты...» 

   Фокина, Светлана Александровна; Фокіна, Світлана Олександрівна; Fokina, S.A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   В статье представлено изучение поэтической идентичности современного поэта Андрея Ширяева. Осмыслен диалог авторского сознания поэта с контекстными и интертекстуальными модусами поэтического текста. Проведен поливалентный ...
  • Динаміка топонімічного концепту Україна (за лексикографічними джерелами та результатами експериментальних досліджень) 

   Пономаренко, Тетяна Вікторівна; Ponomarenko, Tetiana V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Статтю присвячено дослідженню вербальних репрезентантів концепту УКРАЇНА в етимологічному, лексикографічному та семантичному аспек- тах. Здійснено огляд основних концепцій походження слова «Україна» та простежено його ...
  • Драматизм экзистенциальной ситуации Л. Шестова 

   Раковская, Нина Михайловна; Раковська, Ніна Михайлівна; Rakovskaya, N.М. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   В статье актуализируются религиозно-философский и литературоведческий подходы Л. Шестова к литературе. Рассматривается особенность мета- физического дискурса критика. Отмечается парадоксальность Л. Шестова, обусловленная ...
  • «Діалогічні» та «монологічні» структури в повістях Л. Толстого 1880-х – 1890-х рр. 

   Добробабіна, Ольга Юріївна; Добробабина, Ольга Юрьевна; Dobrobabina, O.Ju. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   У статті аналізуються форми та типи мовлення: «монологічні», «діалогічні». Досліджується специфіка організації «мовленнєвих форм». Приділено увагу архітектоніці і пропорційному співвідношенню різних «мовленнєвих форм».
  • ЕВОЛЮЦІОНУВАННЯ ОБРАЗУ ПРИРОДИ У ПРОЗІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО 

   Пащенко, Микола Васильович; Пащенко, Николай Васильевич; Pashchenko, Mykola V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Аналізуються процеси творення, еволюціонування та специфіка образу природи в різних жанрово-стильових формах прози М. Коцюбинського.