Галузь і проблематика: журнал видається на філологічному факультеті Одеського національного університету імені І. І. Мечникова і містить статті ведучих вчених. Серія включає два випуски: один представляє результати досліджень в галузі мовознавства, інший – літературознавства.

Recent Submissions

 • Проблема символічного значення в сучасній україністиці 

  Яковлєва, Ольга Василівна; Yakovleva, Olha V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті розглядається сучасне розуміння поняття «значення» в лінгвістиці; описані його конкретні прояви в термінах «лексикографічне», «психологічно реальне», «символічне» значення. Аналізуються окремі символічні значення ...
 • Лінгвоаксіологічні аспекти рейтингового списку слів 2018 року 

  Яроцька, Галина Сергіївна; Yarotska, Galyna S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті проаналізовано лінгвоаксіологічний статус найбільш популярних слів українського дискурсу 2018 року, зокрема увагу зосереджено на чинниках привабливості слів та з’ясуванні шляхом опитування актуальності деяких ...
 • Воробец чи голубей?.. Дитячі інновації якмеханізм оволодіння словотвірними моделями 

  Шевчук, Лариса Василівна; Shevchuk, Larisa V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті викладено результати лонгітюдного спостереження за мовленням дитини-білінгва до шести років. Здійснено семантико-словотвірний аналіз ди- тячих інновацій та виявлено динаміку їх виникнення. Зокрема з’ясовано, ...
 • Роль нейролінгвістики під час вивчення української мови як іноземноії у сучасному світі 

  Truba, Hanna M.; Труба, Ганна Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Сучасний навчальний простір майоріє різноманітними прогресивними техно- логіями вивчення іноземних мовою. Всі вони пропонують унікальний підхід і стовідсотковий результат, але дуже часто вони мають протиріччя і ...
 • Диференціація комунікативного впливу за нейрофізіологічною активацією 

  Кутуза, Наталя Валеріївна; Kutuza, Natalia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  Статтю присвячено різновидам комунікативного впливу, зокрема запропоно- вано класифікацію впливу, де фактори його актуалізації розподілено на два блоки: фактори соціопсихологічних характеристик суб’єкта й об’єкта ...
 • Деривацiйна характеристика медичних термінів (на матеріалі стоматологічних текстів) 

  Дев’ятко, Юлія Сергіївна; Deviatko, Yuliia S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2019)
  У статті розглянуто ключові дериваційні характеристики медичних термінів на матеріалі текстів та словників стоматологічного спрямування. У дослі- дженні висвітлено словотвірні шляхи формування медичних термінів, зокрема й ...
 • Конотоніми як засоби оцінки інтелектуальних ознак чоловіка 

  Яроцька, Галина Сергіївна; Яроцкая, Галина Сергеевна; Yarotskaya, Galina S.; Фоміна, Людмила Федорівна; Фомина, Людмила Федоровна; Fomina, Liudmyla F. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті розглянуто конотативні власні імена на позначення інтелектуаль- них здібностей чоловіка в російському та українському антропоніміконах. Знач- ну увагу приділено семантичним, лінгвокультурним та когнітивним ...
 • Антропонимы как идеологемы 

  Яроцкая, Галина Сергеевна; Yarotskaya, Galina S.; Яроцька, Галина Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статье изложены проблемы декоммунизации в Украине, которые связаны, с одной стороны, с изменением географической ономастики страны, и освобо- ждения от влияния коммунистической идеологии, с другой. Антропонимы-и- деологемы ...
 • Феномен впливу в природничих науках: теоретичний огляд 

  Кутуза, Наталя Валеріївна; Kutuza, Natalia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті подано теоретичний огляд наукової кваліфікації впливу в природни- чих науках, зокрема увагу зосереджено на медичному аспекті впливу, що стано- вить фізіологічну специфіку комунікативного впливу. Окреслено етапи ...
 • Мовні трансформації в сучасному мас-медійному дискурсі: особливості сприйняття 

  Корпусова, М. С.; Korpusova, M. S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті досліджено мовні трансформації та особливості їхнього сприйняття реципієнтами в текстах сучасного мас-медійного дискур- су. Висвітлено ефективність функціонування та характер сприйняття лексико-граматичних ...
 • Жанрові особливості ток-шоу в українському політичному дискурсі 

  Кондратенко, Наталія Василівна; Kondratenko, Natalia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено дослідженню мовленнєвих жанрів української політич- ної комунікації, що зумовило визначення типів комунікативної взаємодії, серед яких особливе місце належить агонально-аргументативним. Проаналізовано основний ...
 • Мовленнєві стратегії комунікативної поведінки адресанта в художній комунікації (на матеріалі сучасної української прози) 

  Кіщенко, Алла Миколаївна; Kishchenko, Alla M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті проаналізовано художній наратив як реалізацію мовленнєвих стра- тегій адресанта. Доведено, що художня комунікація реалізована за допомогою наративної, описової і діалогічної мовленнєвих стратегій. Наративна ...
 • Когнітивний аналіз етичної лексики як засіб дослідження лінгвоментальності 

  Вдовиченко, Наталiя Володимирiвна; Vdovychenko, Natalia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  У статті обґрунтовано теоретичні й методологічні засади когнітивного ана- лізу етичної лексики. Встановлено, що лінгвокогнітивне дослідження лексич- ної системи з позицій домінуючої когнітивно-дискурсивної парадигми ...
 • Категорія становості в українській картині світу. Лінгвоконцептологічний підхід 

  Труба, Ганна Миколаївна; Truba, Hanna М. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Проблематика дослідження картини світу не є новою для вітчизняного мовоз- навства, але не втрачає актуальності і сьогодні. Для поглиблення, удоскона- лення і розширення знань про неї використовують різні підходи. Одним ...
 • Мовленнєві жанри законодавчого юридичного дискурсу 

  Просяна, Альона Вікторівна; Prosyana, Alena V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено визначенню поняття мовленнєвого жанру законодавчо- го юридичного дискурсу та створенню типології юридичних жанрів. Запро- поновано типологію мовленнєвих жанрів юридичного дискурсу, згідно з якою основними ...
 • Теоретичні засади дослідження інтертекстуальності як категорії художнього дискурсу 

  Бойко, Олександр Олександрович; Boiko, Oleksandr O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Метою дослідження є формування теоретичного підґрунтя вивчення інтер- текстуальності та становлення цього поняття як текстово-дискурсивної ка- тегорії. У статті розглянуто різні точки зору дослідників, які у своїх ...
 • Агітаційно-ритуальні мовленнєві жанри політичної комунікації 

  Билінська, Олександра Сергіївна; Bylinska, Oleksandra S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Статтю присвячено особливостям функціонування та репрезентації мовленнєвих жанрів агітаційно-ритуального характеру в сучасному українсько- му політичному дискурсі. Основну увагу приділено функції ритуалізації, яка уможливлює ...
 • К вопросу о категории «авторские миры» в художественном тексте 

  Раковская, Нина Михайловна; Раковська, Ніна Михайлівна; Rakovska, Nina M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статье актуализируются различные подходы к определению категории «авторские миры». Авторские миры связываются с понятием текста как «гетерокосмоса». Указывается, что А. Баумгартен и В. Дильтей трактовали «авторские миры» ...
 • Стихии огня и воды в романе Антона Понизовского «Принц инкогнито» 

  Мусий, Валентина Борисовна; Мусій, Валентина Борисівна; Musiy, Valentina B. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  В статье характеры и логика поступков двух центральных персонажей романа современного писателя Антона Понизовского изучены на основе выявления смыслов огня и воды в произведении. Как и герои, один из которых стремится совершить ...
 • Сборник А. С. Грина «На облачном берегу» как художественное целое 

  Морева, Тамара Юрьевна; Морєва, Тамара Юріївна; Morieva, Tamara Yu. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
  Цель статьи – выявить признаки межтекстовых связей между произведениями, включенными в сборник «На облачном берегу». Исходя из того, что А. С. Грин следовал содержательно-тематическоу принципу при отборе своих произведений ...

View more