• 145 РОКІВ ІСНУВАННЯ КАФЕДРИ БОТАНІКИ ОНУ 

   Коваленко, Світлана Георгіївна; Васильєва, Тетяна Володимирівна; Швець, Г. А.; Коваленко, Светлана Георгиевна; Васильева, Татьяна Владимировна; Швец, Г. А.; Kovalenko, S. G.; Vasilyeva, T. V.; Shvets, G. A. (Астропринт, 2010)
   Розглянуто історію розвитку кафедри ботаніки з дня заснування до сьогодення.Оцінено внесок видатних вчених, що працювали тут в різний час, починаючи з Л.С.Ценковського. Охарактеризовано сучасний стан наукових досліджень ...
  • 150-річна історія Ботанічного саду Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

   Возіанова, Н. Г.; Крицька, Т. В.; Левчук, Людмила Володимирівна; Чабан, К. В.; Осадча, Л. П.; Возианова, Н. Г.; Крицкая, Т. В.; Левчук, Людмила Владимировна; Чабан, Е. В.; Осадчая, Л. П.; Vozianova, N. H.; Krytska, T. V.; Levchuk, Liudmyla V.; Chaban, K. V.; Osadcha, L. P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   У статті наведено дані з історії 150-річного розвитку Ботанічного саду ОНУ імені І.І. Мечникова. Викладено відомості про структуру Ботанічного саду, внесок його співробітників у створення, становлення, збереження ...
  • DROSOPHILA MELANOGASTER КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ В ИСТОРИИ КАФЕДРЫ ГЕНЕТИКИ И МОЛЕКУЛЯРНОЙ БИОЛОГИИ ОДЕССКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ И. И . МЕЧНИКОВА 

   Андриевский, Александр Михайлович; Андрієвський, Олександр Михайлович; Andrievsky, O. M. (Астропринт, 2011)
   Дано краткое описание истории кафедры генетики и молекулярной биологии Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.Отражена научная и педагогическая деятельность учёных кафедры, использующих в качестве объекта ...
  • XI Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів» та VI з’їзд Всеукраїнської асоціації біологів рослин в ОНУ 

   Чеботар, Сабіна Віталіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   У Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова пройшла XI Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів», присвячена 150-річчю від дня народження лауреата Нобелівської премії ...
  • АКТИВНОСТЬ КАТЕПСИН-L-ПОДОБНЫХ ПРОТЕИНАЗ В ТКАНЯХ И НОВООБРАЗОВАНИЯХ ЯИЧНИКОВ ЖЕНЩИН 

   Вовчук, Ирина Леонидовна; Вовчук, Ірина Леонідівна; Vovchuk, I. L. (Астропринт, 2007)
   Исследована активность катепсин-Lподобных протеиназ (в дальнейшем катепсин L) в немалигнизированном яичнике и в тканях доброкачественных и злокачественных новообразований яичников. Установлено, что в доброкачественных ...
  • Активность катепсина н в опухолевой и граничащей с ней ткани у женщин с протокоо-инфильтративной формой рака молочной железы 

   Лабунец, Г. П.; Вовчук, Ірина Леонідівна; Орел, Н. А.; Бескодарная, В. Ю.; Лабунець, Г. П.; Вовчук, Ирина Леонидовна; Орел, Н. А.; Бескодарна, В. Ю.; Labunets, G. P.; Vovchuk, I. L.; Orel, N. A.; Beskodarna, V. Y. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   Исследована активность катепсина Н в протоково-инфильтративной опухоли и в граничащей с нею ткани молочной железы женщин. В опухоли молочной железы установлено повышение содержания белка по сравнению с ее неизменной тканью. ...
  • Активность катепсина Н в опухолевой и пограничной тканях у женщин с дольково-инфильтративной формой рака молочной железы 

   Лабунец, Г. П.; Вовчук, Ирина Леонидовна; Орел, Н. А.; Вовчук, В. С.; Лабунець, Г. П.; Labunets, G. P.; Vovchuk, I. L.; Orel, N. A.; Vovchuk, V. S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
   Исследована активность катепсина Н в дольково-инфильтративной опухоли и в пограничной с нею ткани молочной железы женщин. В опухоли молочной железы установлено повышение содержания белка, по сравнению с неизмененной тканью ...
  • АКТИВНОСТЬ КАТЕПСИНА Я В ОПУХОЛИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

   Лабунец, Г. П.; Вовчук, Ирина Леонидовна; Орел, Н. А.; Ногин, В. А.; Лабунець, Г. П.; Вовчук, Ірина Леонідівна; Орел, Н. А.; Ногин, В. А.; Labunets, G. P.; Vovchuk, I. L.; Orel, N. A.; Nogin, V. A. (Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, 2012)
   Досліджено активність катепсину Н в зразках пухлини і прилеглій тканині молочної залози. В пухлинах встановлено підвищення вмісту білка. Максимальне підвищення питомої активності катепсину Н встановлено в пухлині у жінок ...
  • АКТИВНОСТЬ КАТЕПСИНА Я В ОПУХОЛИ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЖЕНЩИН РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

   Лабунец, Г. П.; Вовчук, Ирина Леонидовна; Орел, Н. А.; Ногин, В. А.; Лабунець, Г. П.; Labunets, G. P.; Vovchuk, I. L.; Orel, N. A.; Nogin, V. A.; Вовчук, Ірина Леонідівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
   Исследована активность катепсина Н в образцах опухоли и пограничной ткани молочной железы. В опухолях установлено повышение содержания белка. Максимальное увеличение удельной активности катепсина Н в опухоли установлено у ...
  • АКТИВНІСТЬ КАТЕПСИНОПОДІБНИХ ПРОТЕЇНАЗ У РІЗНИХ ВИДІВ ЗМІЙ 

   Орлова, Л. Д.; Устянська, О. В.; Мотрук, Н. В.; Чернадчук, С. С.; Петров, Сергей Анатольевич; Устянская, О. В.; Orlova, L. D.; Ustjanska, O. V.; Motruk, N. V.; Chernadchuk, S. S.; Petrov, S. A. (Астропринт, 2010)
   Вперше виявлено наявність катепсиноподібних ферментів в препаратах,виготовлених з різних видів змій.Встановлено,що всі досліджувані препарати характеризуються наявністю активності катепсин-D-подібних протеїназ. Найбільш ...
  • АКТИВНІСТЬ КАРБОКСИПЕПТИДАЗИ А В НОВОУТВОРЕННЯХ ЯЄЧНИКА 

   Вовчук, Ірина Леонідівна; Вовчук, Ирина Леонидовна; Vovchuk, I. L. (Астропринт, 2005)
   Досліджена активність карбоксипептидази А доброякісних та злоякісних новоутворень яєчника. Встановлено підвищення активності ферменту за наявності новоутворень.В злоякісних новоутвореннях активність ферменту зворотньопропорційна ...
  • АКТИВНІСТЬ ЛАКТАТДЕГІДРОГЕНАЗИ, МАЛАТДЕГІДРОГЕНАЗИ І АЛКОГОЛЬДЕГІДРОГЕНАЗИ В ТКАНИНАХ ЩУРІВ ЗА ВВЕДЕННЯ НІКОТИНОВОЇ КИСЛОТИ 

   Кокошкіна, О. О.; Запорожченко, О. В.; Кокошкина, О. А.; Запорожченко, А. В.; Kokoshkina, O. A.; Zaporozhchenko, A. V. (Астропринт, 2006)
   Досліжували активність лактатдегідрогенази, малатдегідрогенази і алкогольдегідрогенази в крові, печінці, нирках, мозку і тонкому кишечнику щурів після 30, 60, 120, 240 хв, 24 годин, 3 і 15 діб після внутрішньом'язового ...
  • АКТИВНІСТЬ МЕТАЛОПРОТЕЇНАЗИ МАТРИКСУ (МПМ-2) У ТКАНИНАХ НОВОУТВОРЕНЬ ЕНДОМЕТРІЯ ТА МІОМЕТРІЯ 

   Чернадчук, С. С.; Вовчук, Ірина Леонідівна; Чернадчук, С. С.; Вовчук, Ирина Леонидовна; Chernadchuk, S. S.; Vovchuk, I. L. (Астропринт, 2005)
   Досліджена активність металопротеїнази матриксу (МПМ-2) у тканинах доброякісних та злоякісних новоутворень ендометрія та міометрія.Встановлено, що у тканинах доброякісних новоутворень активність МПМ-2 змінюється в ...
  • АНАЛИЗ ЧАСТОТ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГЕНОТИПОВ И АЛЛЕЛЕЙ ПО ЛОКУСУ β-ЭСТЕРАЗЫ В ПРИРОДНЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ ПОПУЛЯЦИЯХ DROSOPHILA MELANOGASTER 

   Радионов, Д. Б.; Андриевский, Александр Михайлович; Хаустова, Н. Д.; Красносельская, А. А.; Радіонов, Д. Б.; Андрієвський, Олександр Михайлович; Хаустова, Н. Д.; Красносельська, Г. О.; Radionov, D. B.; Andrievsky, A. M.; Êhaustova, N. D.; Krasnoselska, A. A. (Астропринт, 2009)
   Используя метод щелочного электрофореза в полиакриламидном геле, изучали аллозимный состав и определяли частоты встречаемости генотипов и аллелей по локусу - специфичной карбоксиэстеразы ( -Est) в трех природных популяциях ...
  • Аналіз созофітної фракції флори Чигринської балки (Одеська область, Україна) 

   Попова, Олена Миколаївна; Рогозін, С. Ю.; Попова, Елена Николаевна; Рогозин, С. Ю.; Popova, Е. N.; Rogozin, S. Ju. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   Розглядається систематичний, біоморфологічний, екологічний, ресурсний, категорійний склад созофітної фракції судинних рослин Чигринської балки, яка об’єднує 36 видів. З них 35 є степантами. Ці рослини відносяться до 15 ...
  • АНАЛІЗ СПЕКТРУ ЖИВЛЕННЯ БИЧКА-КРУГЛЯКА NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (PALLAS) У ПРИБЕРЕЖНІЙ АКВАТОРІЇ ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ (ЧОРНЕ МОРЕ) 

   Заморов, В. В.; Чернікова, С. Ю.; Черникова, С. Ю.; Zamorov, V.; Chernikova, S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2011)
   За період більше 10 років вивчено якісний і кількісний склад живлення бичка- кругляка прибережної акваторії Одеської затоки. В його раціоні знайдені організми 25 таксонів. Найбільш важливими кормовими об’єктами є ...
  • АНАЛІЗ ТАКСОНОМІЧНОЇ СТРУКТУРИ ФЛОРИ ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ ТА СУМІЖНИХ ТЕРИТОРІЙ 

   Васильєва, Тетяна Володимирівна; Коваленко, Світлана Георгіївна; Васильева, Татьяна Владимировна; Коваленко, Светлана Георгиевна; Vasylyeva, T. V.; Kovalenko, S. G. (Астропринт, 2006)
   Розглядаються таксономічні спектри провідних родин флори України,Молдови,Болгарії, Придністров'я,Північної Буковини у порівнянні із спектром флори Південної Бессарабії. Охарактеризовано тип флори,визначено коефіцієнти ...
  • АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ОДОНАТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ПІВДЕННОМУ ЗАХОДІ УКРАЇНИ 

   Дятлова, О. С.; Дятлова, Е. С.; Dyatlova, E. S. (Астропринт, 2006)
   Проаналізовано видовий склад сучасної фауни бабок (Insecta: Odonata) півден- ного заходу України. За власними та літературними даними в регіоні мешкає 54 види бабок з 24 родів та 8 родин. Sympetrum pedemontanum (Mьller, 1766) ...
  • Анатомо-морфологічні особливості стебел та листків плівчастих пшениць Triticum spelta L. та T. dicoccum (Schrank ) Schuebl. 

   Кириленко, Наталія Анатоліївна; Ружицька, Ольга Миколаївна; Борисова, О. В.; Кириленко, Наталия Анатольевна; Ружицкая, Ольга Николаевна; Kirilenko, N. A.; Ruzhitska, O. М.; Borysova, O. V. (Одеський національний університет, 2016)
   Досліджували кількісні параметри елементів анатомічної будови листків та стебел двох видів плівчастих пшениць Triticum spelta та T. dicoccum у фазах цвітіння – молочної стиглості рослин, що вирощували в умовах ...
  • АННОТИРОВАННЫЙ СПИСОК ПАУКОВ (ARANEAE) НИЖНЕГО ПРИДУНАВЬЯ УКРАИНЫ 

   Дели, Ольга Федоровна; Делі, Ольга Федорівна; Deli, O. F. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2012)
   На территории Нижнего Придунавья обнаружено 206 видов пауков, входящих в состав 26 семейств. Впервые для исследуемого региона указано 169 видов пауков. Наибольшая видовая насыщенность характерна для семейств: Araneidae, ...