• Антагоністичні властивості бактерій роду lactobacillus, виділених від породіль та немовлят, у поєднанні з їх антибіотико-резитентністю 

   Швець, Г. В.; Швец, А. В.; Shvets, H. V.; Донцова, Т. А.; Dontsova, T. A.; Іваниця, Володимир Олексійович; Иваница, Владимир Алексеевич; Ivanitsa, Volodymyr A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Виділені і відібрані штами лактобацил, перспективні для створення пробіотичних мікробних препаратів для корекції мікробіоценозу піхви жінок та дизбактеріозу новонароджених. Одержані два штами L. acidophilus, та один штам ...
  • Корекція вмісту нікотинамідних коферментів і активності лактатдегідрогенази у щурів з алоксановим діабетом 

   Сорокін, Андрій Вікторович; Сорокин, Андрей Викторович; Sorokin, Andrii V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Встановлено, що рівень окислених нікотинамідних коферментів за діабету зменшується. Инсулін і вітамінний комплекс, а особливо їх комбінація підвищують ці показники, а також нормалізують співвідношення відновле­них і окислених ...
  • Antimicrobial substance from a dairy Lactobacillus strain 

   Shvets, H. V.; Швець, Г. В.; Швец, А. В.; Dontsova, T. A.; Донцова, Т. А; Ivanitsa, Volodymyr A.; Іваниця, Володимир Олексійович; Иваница, Владимир Алексеевич; Kilic, A. O; Килич, А. О . (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Lactobacillusjohnsonii strain Lai isolated from commercial yogurt Lcl produced Nestle-Mis Co. excretes a substance with antagonistic activity against a variety of pathogenic and opportunist pathogenic icrooorganisms, and ...
  • Colonization of the rat vagina by lactobacilli 

   Dontsova, T. A.; Донцова, Т. А; Shvets, H. V.; Швець, Г. В.; Швец, А. В.; Ivanitsa, Volodymyr A.; Іваниця, Володимир Олексійович; Иваница, Владимир Алексеевич; Kilic, A. O .; Килич, А. О . (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   C olonization ability o f 4 Lactobacilli strains was tested on a rat model. Am ong the investigated strains, Lactobacillus gasseri TL 093c is considered to be the best colonizer o f rat vagina. This strain was still isolated ...
  • Вміст нікотинамідних коферментів у тканинах опромінених щурів за профілактичного вживання деяких харчових додатків 

   Кокошкіна, Оксана Олександрівна; Кокошкина, Оксана Александровна; Kokoshkina, Oksana O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Вивчали проф ілактичну дію харчових додатків, виготовлених з винограду (Він-Віта), буряку, гарбуза та топінамбуру на вміст окислених та відновле­них нікотинамідних коферментів у тканинах щурів після одноразового гамаопромінення ...
  • Дія інсуліну та вітамінного комплексу на вміст лактату та пірувату в тканинах щурів з алоксановим діабетом 

   Полтавцева, Н. В.; Poltavtseva, N. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Встановлено, що рівень лактату і пірувату у тканинах за діабету збіль­шується у крові, печінці, мозку та серці. Співвідношення лактат/піруват підвищується у крові й знижується в інших досліджених органах. Інсулін і вітамінний ...
  • Пам’яті В. Т. Коваля 

   Співробітники біологічного факультету ОДУ (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  • Цитогенетичні аспекти використання амфіпаоїду haynatricum для інтрогресії в пшеницю чужорідного матеріалу 

   Тоцький, Владлен Миколайович; Тоцкий, Владлен Николаевич; Totskyi, V. M; Прокопович, Е. JI.; Прокопович, Е. Л.; Procopovich, E. L.; Січняк, Олександр Львович; Сечняк, Александр Львович; Sechnyak, A. L (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Вивчали мейотичні процеси при гібридизації Haynatricum з пшеницею в прямих та зворотних схрещуваннях. Коли Haynatricum використовується як батьківська форма, можливе стимулювання гомеологічної кон’югації між хромосомами ...
  • Про причини загибелі акліматизованого білого товстолобика і скорочення запасів аборигенних видів іхтіофауни в придунайських водоймах 

   Гусляков, М. О.; Husliakov, M. O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Встановлено, що внаслідок інтенсивного природного і штучного зариблення водойм Придунав’я акліматизанти (Hypophthcilmichthys molitrix Val.) зайняли провідне місце в промислових уловах. Основною причиною загибелі товстолобиків ...
  • Circulation of conditional pathogens in the north-western part of the Вlack sea 

   Ivanitsa, Volodymyr A.; Іваниця, Володимир Олексійович; Иваница, Владимир Алексеевич; Bukhtiiarov, A. Ye.; Бухтіяров, А. Є.; Бухтияров, А. Е.; Khudchenko, H. V.; Худченко, Г. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   The article contains the results about circulation and isolation frequency o f the representatives o f the following families Pseudomonadaceae, Enterobacteriaceae and Vibrionaceae in 0.5 and 1.5 km zones from coastal line ...
  • Діатомові водорості інтерстиціалі одеської затоки Чорного моря 

   Герасим’юк, Валерій Петрович; Герасимюк, Валерий Петрович; Herasymiuk, Valerii P.; Кіріліна, А. Є.; Кирилина, А. Е.; Kirilina, А. Е. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   У статті аналізується 61 вид діатомових водоростей, знайдених в інтерстиціалі Одеських пляжів. За систематичним складом переважають пенатні форми (93,5%) (порівнянно з центричними). Інтерстиціальні діатомеї є колоніальними ...
  • Підсумки зимового обліку водоплавних птахів у межиріччі Дунаю і Дніпра 

   Стойловский, Владимир Петрович; Стойловський, Володимир Петрович; Stoilovskyi, Volodymyr P.; Ківганов, Дмитро Анатолійович; Кивганов, Дмитрий Анатольевич; Kivganov, D. А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   У процесі середньозимових обліків птахів водно-болотного комплексу в північно-західному Причорномор’ї в 1996 році найбільші скупчення птахів були виявлені в східній частині регіону — більше за 2/3 всіх врахованих особин, ...
  • Modelling of processes in marine ecosystems 

   Hazietov, S. I.; Газєтов, С. І.; Газетов, С. И.; Medinets, Volodymyr I.; Мединец, Владимир Иванович; Медінець, Володимир Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   The results of work to create the combinative model of the north-western part of the Black Sea ecosystem are described. The scheme of interactions in the marine ecosystem is presented. Flow-chart of the model containing ...
  • Вплив різних видів добрив на панцирних кліщів 

   Крутоголова, Т. Ф; Krutogolova, Т. F; Фурман, О. К.; Furman, O. K. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Вивчено вплив добрив на фауну, чисельність, сезонну динаміку і вертикальний розподіл панцирних кліщів. Внесення добрив у грунт пшеничного поля вплинуло на фауну, чисельність кліщів і змінило характер сезонної динаміки їх ...
  • Сорти пшениці, стійкі щодо збудника фузаріозу колосу (fusarium graminearum) в умовах півдня України 

   Мірось, Світлана Леонідівна; Мирось, Светлана Леонидовна; Miros, S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Уперше отримані стійкі лінії та сорти озимої м’ягкої пшениці щодо збудни­ка фузаріозу колосу (F. graminearum, штам К-90) в умовах півдня України, які можуть бути використані для подальшої селекції у якості вихідного ма­теріалу.
  • Про методику оцінки шкоди, заподіяної морському середовищу внаслідок скиду стічних вод 

   Дятлов, С. Е; Dyatlov, S. E. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Запропоновано методику визначення шкоди, заподіяної морському середовищу внаслідок скиду стічних вод, за результатами біотестування. Наведено приклад розрахунків шкоди. Розглянуто сферу застосування даного методу.
  • Вміст малонового діальдегіду в насінні озимої пшениці за його проростанняiнститут медiацiї у кримiнальному процесi України 

   Ружицька, Ольга Миколаївна; Ружицкая, Ольга Николаевна; Ruzhitska, O. М.; Захарієва, З. Є; Захариева, 3. Е.; Zaharieva, Z. E; Кіндрук, М. О.; Киндрук, Н. А.; Kindruk, N. A.; Селіванов, А. М .; Селиванов, А. Н.; Selivanov, A. N. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Вивчали рівень процесів перекисного окислення ліпідів (за вмістом про­ дукту окислення — малонового діальдегіду) у зародку, насінині без зарод­ ку та у цілій насінині озимої пшениці на початкових етапах проростання. Показано, ...
  • Видова різноманітність фітопланктону Одеської затоки Чорного моря в недалекому минулому і сьогодні 

   Теренько, Г. В; Теренько, Г. В.; Terenko, G. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Підкреслена необхідність вивчення видової різноманітності морських од­ноклітинних водоростей. Наведено дані про стан видового складу, таксо­номічної структури фітопланктону з 1995 по 1998 pp. Систематичний складфітопланктону ...
  • Експресія генів sod в онтогенезі дрозофіли 

   Гандірук, Н. Г.; Гандирук, Н. Г.; Gandiruk, N. G; Тоцький, Владлен Миколайович; Тоцкий, Владлен Николаевич; Totskyi, V. M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Вивчали активність та поліморфізм супероксиддисмутази в онтогенезі дро­зофіли. Виявлені спільні закономірності змін активності та множинних мо­лекулярних форм ферменту для різних генотипів. У процесі індивідуально­го ...
  • Порівняльне дослідження окислювального декарбоксилювання 1-14с-2-оксокислот у відділах головного мозку у щурів 

   Акбарі, Р.; Сарр, C.; Петросян, А. Л.; Акбари, Р.; Akbari, R; Sarr, S.; Petrosian, A. L. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Визначення окислювального декарбоксилювання 1-14С-2-оксокислот у го­могенатах за виділенням 14С 0 2 є більш достовірним тестом, ніж відновлен­ня N A D + чи фериціаніду. Ця реакція йде найбільш швидко з сс-кетоглутаратом ...