• ВИЯВЛЕННЯ IPT-ПОЗИТИВНИХ ШТАМІВ АГРОБАКТЕРІЙ У ТКАНИНАХ ВИНОГРАДУ МЕТОДОМ ПЛР 

   Ліманська, Н. В.; Жунько, І. Д.; Мілкус, Б. Н.; Конуп, Л. О.; Лиманская, Н. В.; Жунько, И. Д.; Милкус, Б. Н.; Конуп, Л. А.; Limanska, N. V.; Zhunko, I. D.; Milkus, B. N.; Konup, L. O. (Астропринт, 2005)
   Зелені пагони винограду,томати і диски моркви заражали штамами агробактерій,для яких методом полімеразної ланцюгової реакції була доведена наявність гена ipt.На томатах і моркві пухлиноутворення спостерігалося рідше, ніж ...
  • АКТИВНІСТЬ КАРБОКСИПЕПТИДАЗИ А В НОВОУТВОРЕННЯХ ЯЄЧНИКА 

   Вовчук, Ірина Леонідівна; Вовчук, Ирина Леонидовна; Vovchuk, I. L. (Астропринт, 2005)
   Досліджена активність карбоксипептидази А доброякісних та злоякісних новоутворень яєчника. Встановлено підвищення активності ферменту за наявності новоутворень.В злоякісних новоутвореннях активність ферменту зворотньопропорційна ...
  • БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТІОНОВИХ БАКТЕРІЙ КУЯЛЬНИЦЬКОГО ЛИМАНУ 

   Васильєва, Тетяна Володимирівна; Іваниця, Володимир Олексійович; Васильєва, Н. Ю.; Бобрешова, Наталія Степанівна; Васильева, Татьяна Владимировна; Иваница, Владимир Алексеевич; Васильева, Н. Ю.; Бобрешова, Наталья Степановна; Vasyljeva, T. V.; Ivanitsya, V. O.; Vasyljeva, N. Yu.; Bobreshova, N. S. (Астропринт, 2005)
   З води Куяльницького лиману ізольовані два штами сіркоокиснюючих бактерій.Штами охарактеризовані за 51 фенотиповою ознакою.Штами росли при концентрації NaCl від 0,0 до 2,6 М.Як джерело енергії штами використовували неорганічні ...
  • ВПЛИВ IN VITRO ІОНІВ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА АКТИВНІСТЬ ТРИПСИНОПОДІБНОГО ФЕРМЕНТУ ЛИЧИНОК DROSOPHILA MELANOGASTER 

   Рижко, І. Л.; Рыжко, И. Л. (Астропринт, 2005)
   Досліджували вплив іонів важких металів на частково очищену методами висолювання та іонообмінної хроматографії трипсиноподібну пептидгідролазу личинок дрозофіли.Показано,що на всіх етапах виділення фермент зберігає чутливість ...
  • КОЛЕМБОЛИ (COLLEMBOLA) В МІКРОСТАЦІЯХ ПЛЯЖУ "ДЕЛЬФІН" 

   Крутоголова, Т. Ф.; Бондаренко, О. С.; Крутоголова, Т. Ф.; Бондаренко, А. С.; Krutogolova, T. F.; Bondarenko, A. S. (Астропринт, 2005)
   Вивчені видовий склад, чисельність, динаміка і вертикальний розподіл ко- лембол в мікростаціях пляжу "Дельфін". Тип мікростації впливає на видо- вий склад та чисельність колембол. Незалежно від мікростації максималь- на ...
  • ОГЛЯД ТА ВИЗНАЧНИК КЛІЩІВ РОДУ CALVOLIA (SAPROGLYPHIDAE) 

   Севастьянов, Всеволод Денисович; Ківганов, Д. А.; Джарма, Надія Алі; Севастьянов, В. Д.; Кивганов, Д. А.; Джарма, Надежда Али; Sevastianov, V. D.; Kivganov, D. A.; Jarma, Nadezhda (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   Рід Calvolia(Saproglyphidae)складається з 38 видів кліщів,із яких у шести видів описані самці,самиці та гіпопуси;у двох видів самці та самиці,у п'яти тільки самиці і у 25 видів тільки гіпопуси.Для кожного виду наведено ...
  • МЕТОДИ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДИНАМІЧНИХ ЯВИЩ У МОДЕЛЯХ БIОСИСТЕМ 

   Колесников, А. В.; Карпов, Л. М.; Колесников, А. В.; Карпов, Л. М.; Kolesnikov, A. V.; Karpov, L. M. (Астропринт, 2005)
   Розглядається характер динамічних процесів у моделях бiосистем на підставі подiл(декомпозиції) їх на дві складові,одна з яких описує динамічну змiннiсть властивостей бiосистем,а друга процес входження в сталий режим.Показано,що ...
  • ПРОТИСУДОМНА АКТИВНІСТЬ ЦИНАЗЕПАМУ НА МОДЕЛЯХ СУДОМ З РІЗНИМ МЕХАНІЗМОМ ВИНИКНЕННЯ 

   Майкова, Г. В.; Жук, О. В.; Майкова, А. В.; Жук, О. В.; Maykova, A. V.; Zhuk, O. V. (Астропринт, 2005)
   Досліджено протисудомні властивості нового вітчизняного транквілізатору 1,4-бенздіазепінового ряду циназепаму.Виявлена висока протисудомна активність препарату,яка вірогідно не відрізнялася від такої феназепаму препарату ...
  • ЗТ-ПЛР ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДІВ VITIVIRUS ТА FOVEAVIRUS, ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ ВИНОГРАДУ 

   Жунько, І. Д.; Ліманська, Н. В.; Мілкус, Б. Н.; Конуп, Л. О.; Жунько, И. Д.; Лиманская, Н. В.; Милкус, Б. Н.; Конуп, Л. А.; Zhunko, I. D.; Limanska, N. V.; Milkus, B. N.; Konup, L. O. (Астропринт, 2005)
   Для ідентифікації вірусів A,B винограду, борознистості деревини Рупестріс застосовували метод полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією.В ході дослідження оптимізовані параметри реакції температура відпалу ...
  • ГЛУТАТІОН-ГЛУТАТІОНРЕДУКТАЗНА СИСТЕМА У ЩУРІВ ЗА УМОВ ГІПОКСИЧНОЇ ГІПОКСІЇ 

   Абрамова, О. А.; Запорожченко, О. В.; Абрамова, Е. А.; Запорожченко, А. В.; Abramova, E. A.; Zaporozchenko, A. V. (Астропринт, 2005)
   Досліджено вплив гіпоксичної гіпоксії на вміст глутатіону та активність глутатіонредуктази в крові та органах щурів.Встановлено,що на початковій стадії гіпоксії в тканинах щурів знижується вміст глутатіону та підвищується ...
  • БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТІОНОВИХ БАКТЕРІЙ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ 

   Васильєва, Тетяна Володимирівна; Іваниця, Володимир Олексійович; Васильєва, Н. Ю.; Бобрешова, Наталья Степановна; Юргелайтіс, Н. Г.; Васильева, Татьяна Владимировна; Иваница, Владимир Алексеевич; Васильева, Н. Ю.; Бобрешова, Наталія Степанівна; Юргелайтис, Н. Г.; Vasilyeva, T. V.; Ivanitsa, V. A.; Vasilyeva, N. Yu.; Bobreshova, N. S.; Jurgilajtis, N. G. (Астропринт, 2005)
   З поверхневих вод північно-західної частини Чорного моря ізольовано тіонові бактерії, з'ясована їх чисельність і біологічні властивості.В результаті послідовних пересівань отримано 27 чистих культур,шість із них оцінено за ...
  • ЕКСПРЕСИВНІСТЬ ГЕН-ЕНЗИМНИХ СИСТЕМ У СПОРІДНЕНИХ ЛІНІЙ ОЗИМОЇ М'ЯКОЇ ПШЕНИЦІ, СТІЙКИХ ДО МІКОПАТОГЕНІВ 

   Топтіков, В. А.; Дьяченко, Л. Ф.; Тоцький, Владлен Миколайович; Бабаянц, Л. Т.; Топтиков, В. А.; Дьяченко, Л. Ф.; Тоцкий, Владлен Николаевич; Toptikov, V. A.; Diachenko, L. F.; Totsky, V. N.; Babayants, L. T. (Астропринт, 2005)
   Проведено електрофоретичний розподіл ізоформ пероксидази,фенолоксидази,естераз, супероксиддисмутази та ксантиноксидази близькоспоріднених ліній озимої м'якої пшениці, які містять інтрогресовані від Aegilops cylindrica ...
  • МЕТАБОЛІЗМ ВУГЛЕВОДІВ У ТКАНИНАХ ПАРОСТКІВ КУКУРУДЗИ ПІД ВПЛИВОМ ВОДЯНОГО ТА ТЕПЛОВОГО СТРЕС-ФАКТОРІВ 

   Тихонова, О. В.; Молодченкова, О. О.; Адамовська, В. Г.; Петров, Сергій Анатольєвич; Тихонова, О. В.; Молодченкова, О. О.; Адамовская, В. Г.; Петров, Сергей Анатольевич; Tichonova, O. V.; Molodchencova, O. O.; Adamovskaya, V. G.; Petrov, S. A. (Астропринт, 2005)
   Досліджені зміни в амілолітичній активності та вмісті редукуючих цукрів у тканинах паростків кукурудзи (Zea mays L.)під впливом водяного дефіциту (ВД),теплового шоку(ТШ)та їх сумісної дії.Показано,що у тканинах паростків ...
  • ИЗМЕНЧИВОСТЬ КАРБОКСИЭСТЕРАЗНОЙ СИСТЕМЫ У ЛАБОРАТОРНОЙ ПОПУЛЯЦИИ DROSOPHILA MELANOGASTER ДИКОГО ТИПА 

   Андриевский, Александр Михайлович; Чернов, И. А.; Андрієвський, Олександр Михайлович; Чернов, І. А.; Andrievsky, A. M.; Chernov, I. A. (Астропринт, 2005)
   С помощью реакции одновременного азосочетания определяли степень выраженности электрофоретически разделённых основных молекулярных форм карбоксиэстераз плодовой мухи. Материалом для анализа служили буферно-тритоновые ...
  • МЕТАБОЛІЗМ ВУГЛЕВОДІВ У ЗЕРНІ КУКУРУДЗИ ПРИ ЙОГО ПРОРОСТАННІ ЗА УМОВ ВОДЯНОГО ДЕФІЦИТУ 

   Тихонова, О. В.; Молодченкова, О. О.; Адамовська, В. Г.; Петров, Сергій Анатольєвич; Тихонова, О. В.; Молодченкова, О. О.; Адамовская, В. Г.; Петров, Сергей Анатольевич; Tichonova, O. V.; Molodchencova, O. O.; Adamovskaya, V. G.; Petrov, S. A. (Астропринт, 2005)
   Досліджено зміни амілолітичної активності та вмісту редукуючих цукрів у зерні кукурудзи (Zea mays L.)при проростанні за умов водяного дефіциту (ВД).Показано,що у зерні стійкої лінії зміни активності амілази відбуваються ...
  • ГЕН-ЕНЗИМНІ СИСТЕМИ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗИ (СОД) ТА КАТАЛАЗИ І ПРИСТОСОВАНІСТЬ РІЗНИХ ЛІНІЙ DROSOPHILA MELANOGASTER 

   Гандірук, Н. Г.; Тоцький, Владлен Миколайович; Гандирук, Н. Г.; Тоцкий, Владлен Николаевич; Gandiruk, N. G.; Totskiy, V. N. (Астропринт, 2005)
   Вивчали стан ген-ензимних систем каталази (КФ. 1.11.1.6)і супероксиддисмутази (КФ 1.15.1.1)(СОД) у генотипів дрозофіли,що відрізнялися між собою компонентами пристосованості(плодючістю, тривалістю життя тощо).З'ясовано,що ...
  • ПРОТЕЇДИЗАЦІЯ ТІАМІНУ У ТКАНИНАХ НОВОУТВОРЕНЬ ТІЛА МАТКИ ТА ЯЄЧНИКІВ 

   Кочмар, О. В.; Петров, Сергей Анатольевич; Кочмар, О. В.; Петров, Сергій Анатольєвич; Kochmar, O. V.; Petrov, S. A. (Астропринт, 2005)
   Дослідження вмісту вільної та зв'язаної з білками форм тіаміну у тканинах новоутворень тіла матки та яєчників показали,що ці показники значною мірою залежать від виду новоутворення.Загалом, слід зазначити,що всі новоутворення,а ...
  • ПОЛИМОРФИЗМ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ СИГНАЛЬНЫХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ РЕКОМБИНАЦИИ ГЕНОВ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ И Т-КЛЕТОЧНЫХ РЕЦЕПТОРОВ ЧЕЛОВЕКА 

   Губский, А. Ю.; Жук, О. В.; Губський, А. Ю.; Жук, О. В.; Gubsky, A. Yu.; Zhuk, O. V. (Астропринт, 2005)
   Установлена структура 547 сигнальных последовательностей рекомбина- ции трех генов иммуноглобулинов и четырех генов Т-клеточных рецепто- ров человека. Нуклеотидный состав 50 % гептамеров и 89 % наномеров не соответствует ...
  • СЕЛЕКЦІЯ МУТАНТНИХ ШТАМІВ SPIRULINA PLATENSIS З ПІДВИЩЕНИМ ВМІСТОМ МЕТІОНІНУ В БІОМАСІ 

   Каракіс, C. Г.; Драгоєва, О. Г.; Лавренюк, Т. I.; Сагаріц, В. А.; Карпов, Л. М.; Каракис, С. Г.; Драгоева, Е. Г.; Лавренюк, Т. И.; Сагариц, В. А.; Карпов, Л. М.; Karakis, S. G.; Dragoeva, E. G.; Lavrenjuk, T. I.; Sagaric, V. A.; Karpov, L. M. (Астропринт, 2005)
   Штам 198Б отримано із штаму дикого типу (ДТ) Sp. platensis за допомогою нітрозогуанідинового мутагенезу як наслідок декількох етапів добору на стійкість до DL-етіоніну.Вміст метіоніну в біомасі 198Б вищий,ніж у ДТ,в 2,2 ...
  • СКАРБИ ГЕРБАРІЮ ОДЕСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. І. І. МЕЧНИКОВА. ТРАВНИК ХVІІІ СТОРІЧЧЯ 

   Коваленко, Світлана Георгіївна; Бондаренко, Олена Юріївна; Коваленко, Светлана Георгиевна; Бондаренко, Елена Юрьевна; Kovalenko, S. G.; Bondarenko, O. Y. (Астропринт, 2005)
   Розглядається видовий склад травника,що включає рукописний текст та фрагменти висушених рослин, який написаний у 1759 році і зберігається у гербарії Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова.