Now showing items 1-20 of 407

  • Порівняльне дослідження окислювального декарбоксилювання 1-14с-2-оксокислот у відділах головного мозку у щурів 

   Акбарі, М. P.; Сарр, C.; Петросян, А. Л.; Акбари, М. Р.; Akbari, M. R.; Sarr, S.; Petrosian, A. L. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Визначення окислювального декарбоксилювання 1-14С-2-оксокислот у го­могенатах за виділенням 14С 0 2 є більш достовірним тестом, ніж відновлен­ня N A D + чи фериціаніду. Ця реакція йде найбільш швидко з сс-кетоглутаратом ...
  • Пристосованість drosophila mel an og aster за штучних змін генотипів 

   Левчук, Людмила Володимирівна; Левчук, Людмила Владимировна; Levchuk, Liudmyla Volodymyrivna; Моргун, С. В.; Моргун, С. В.; Morgun, S. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Штучні зміни шляхом заміщення хромосом і насичуючих схрещувань при­зводять до зменшення пристосованості. Головною причиною цього слід вважати введення в генотип мутацій, що несприятливо впливають на життє­здатність (наприклад, ...
  • Вплив різних видів добрив на панцирних кліщів 

   Крутоголова, Т. Ф.; Krutogolova, T. F.; Фурман, Ольга Карпівна; Furman, Olha Karpivna (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Вивчено вплив добрив на фауну, чисельність, сезонну динаміку і вертикальний розподіл панцирних кліщів. Внесення добрив у грунт пшеничного поля вплинуло на фауну, чисельність кліщів і змінило характер сезонної динаміки їх ...
  • Colonization of the rat vagina by lactobacilli 

   Dontsova, T. A.; Донцова, Т. А; Shvets, H. V.; Швець, Г. В.; Швец, А. В.; Ivanytsia, Volodymyr Oleksiiovych; Іваниця, Володимир Олексійович; Иваница, Владимир Алексеевич; Kilic, A. O.; Килич, А. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   C olonization ability o f 4 Lactobacilli strains was tested on a rat model. Am ong the investigated strains, Lactobacillus gasseri TL 093c is considered to be the best colonizer o f rat vagina. This strain was still isolated ...
  • Modelling of processes in marine ecosystems 

   Hazietov, S. I.; Газєтов, С. І.; Газетов, С. И.; Medinets, Volodymyr Ivanovych; Мединец, Владимир Иванович; Медінець, Володимир Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   The results of work to create the combinative model of the north-western part of the Black Sea ecosystem are described. The scheme of interactions in the marine ecosystem is presented. Flow-chart of the model containing ...
  • Про методику оцінки шкоди, заподіяної морському середовищу внаслідок скиду стічних вод 

   Дятлов, С. Е.; Dyatlov, S. E. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Запропоновано методику визначення шкоди, заподіяної морському середовищу внаслідок скиду стічних вод, за результатами біотестування. Наведено приклад розрахунків шкоди. Розглянуто сферу застосування даного методу.
  • Каріометричні показники клітин зародкового мішка ячменю за їх диференціювання 

   Міхова, Л. М.; Михова, Л. М.; Mikhova, L. M.; Бланковська, Тамара Пилипівна; Бланковская, Тамара Филипповна; Blankovska, Tamara Pylypivna (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Внаслідок каріометричного дослідження одержано кількісні показники щодо розмірів ядер, ядерець і ядерно-ядерцевого співвідношення клітин зародко­ вого мішка ячменю. Ці показники є цитологічними маркерами інтенсив­ності ...
  • Circulation of conditional pathogens in the north-western part of the Вlack sea 

   Ivanytsia, Volodymyr Oleksiiovych; Іваниця, Володимир Олексійович; Иваница, Владимир Алексеевич; Bukhtiiarov, A. Ye.; Бухтіяров, А. Є.; Бухтияров, А. Е.; Khudchenko, H. V.; Худченко, Г. В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   The article contains the results about circulation and isolation frequency o f the representatives o f the following families Pseudomonadaceae, Enterobacteriaceae and Vibrionaceae in 0.5 and 1.5 km zones from coastal line ...
  • Діатомові водорості інтерстиціалі одеської затоки Чорного моря 

   Герасим’юк, Валерій Петрович; Герасимюк, Валерий Петрович; Gerasymiuk, Valerii Petrovych; Кіріліна, А. Є.; Кирилина, А. Е.; Kirilina, А. Е. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   У статті аналізується 61 вид діатомових водоростей, знайдених в інтерстиціалі Одеських пляжів. За систематичним складом переважають пенатні форми (93,5%) (порівнянно з центричними). Інтерстиціальні діатомеї є колоніальними ...
  • Вміст вітаміну В2 та активність сукцинат- дегідрогенази за введення інсуліну і комплексу вітамінів щурам з алоксановим діабетом 

   Будняк, Олександр Костянтинович; Будняк, Александр Константинович; Budniak, Oleksandr Kostiantynovych (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Встановлено, що алоксановий діабет знижує в деяких органах щурів (нирки, серце) вміст усіх форм вітаміну В2, особливо ФАД. З цими змінами пев­ного мірою корелює і активність сукцинатдегідрогенази (К .Ф .1.3.99.1), хоча ...
  • Деякі фізіологічні і біохімічні особливості трлнсгенних рослин картоплі 

   Тоцкий, Владлен Николаевич; Тоцький, Владлен Миколайович; Totskyi, Vladlen M.; Дьяченко, Лариса Федорівна; Дьяченко, Лариса Федоровна; Diachenko, Larysa Fedorivna; Топтіков, Валентин Анатолійович; Топтиков, Валентин Анатольевич; Toptikov, Valentyn A.; Полодієнко, О. Б.; Полодиенко, О. Б.; Polodiienko, O. B. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Методом трансформації з використанням A grobacterium tumefaciens отри­мано трансгенні форми декількох сортів картоплі, які містять чужорідний ген-агоА, що обумовлює стійкість до гербіциду гліфосату. Трансгенні рос­лини, в ...
  • Пам’яті В. Т. Коваля 

   Співробітники біологічного факультету ОДУ (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  • Антагоністичні властивості бактерій роду lactobacillus, виділених від породіль та немовлят, у поєднанні з їх антибіотико-резитентністю 

   Швець, Г. В.; Швец, А. В.; Shvets, H. V.; Донцова, Т. А.; Dontsova, T. A.; Іваниця, Володимир Олексійович; Иваница, Владимир Алексеевич; Ivanytsia, Volodymyr Oleksiiovych (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Виділені і відібрані штами лактобацил, перспективні для створення пробіотичних мікробних препаратів для корекції мікробіоценозу піхви жінок та дизбактеріозу новонароджених. Одержані два штами L. acidophilus, та один штам ...
  • Сорти пшениці, стійкі щодо збудника фузаріозу колосу (fusarium graminearum) в умовах півдня України 

   Мірось, Світлана Леонідівна; Мирось, Светлана Леонидовна; Miros, Svitlana Leonidivna (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Уперше отримані стійкі лінії та сорти озимої м’ягкої пшениці щодо збудни­ка фузаріозу колосу (F. graminearum, штам К-90) в умовах півдня України, які можуть бути використані для подальшої селекції у якості вихідного ма­теріалу.
  • Корекція вмісту нікотинамідних коферментів і активності лактатдегідрогенази у щурів з алоксановим діабетом 

   Сорокін, Андрій Вікторович; Сорокин, Андрей Викторович; Sorokin, Andrii V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Встановлено, що рівень окислених нікотинамідних коферментів за діабету зменшується. Инсулін і вітамінний комплекс, а особливо їх комбінація підвищують ці показники, а також нормалізують співвідношення відновле­них і окислених ...
  • Цитогенетичні аспекти використання амфіпаоїду haynatricum для інтрогресії в пшеницю чужорідного матеріалу 

   Тоцький, Владлен Миколайович; Тоцкий, Владлен Николаевич; Totskyi, Vladlen M.; Прокопович, Е. Л.; Прокопович, Е. Л.; Procopovich, E. L.; Січняк, Олександр Львович; Сечняк, Александр Львович; Sichniak, Oleksandr L. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Вивчали мейотичні процеси при гібридизації Haynatricum з пшеницею в прямих та зворотних схрещуваннях. Коли Haynatricum використовується як батьківська форма, можливе стимулювання гомеологічної кон’югації між хромосомами ...
  • The role of microorganisms in self-purification from pollution and self-restoration of marine environment of the Вlack sea 

   Kovalova, Natalia Volodymyrivna; Ковальова, Наталя Володимирівна; Ковалева, Наталья Владимировна; Medinets, Volodymyr Ivanovych; Медінець, Володимир Іванович; Мединец, Владимир Иванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Some data are given on the intensity of microbiological utilisation of the easilyoxidizable organic matter (OM) in the Black Sea coastal waters suffering moderate and intensive anthropogenic pressure. The rate of OM microbial ...
  • Експресія генів sod в онтогенезі дрозофіли 

   Гандірук, Н. Г.; Гандирук, Н. Г.; Gandiruk, N. G.; Тоцький, Владлен Миколайович; Тоцкий, Владлен Николаевич; Totskyi, Vladlen M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Вивчали активність та поліморфізм супероксиддисмутази в онтогенезі дро­зофіли. Виявлені спільні закономірності змін активності та множинних мо­лекулярних форм ферменту для різних генотипів. У процесі індивідуально­го ...
  • Підсумки зимового обліку водоплавних птахів у межиріччі Дунаю і Дніпра 

   Стойловский, Владимир Петрович; Стойловський, Володимир Петрович; Stoilovskyi, Volodymyr P.; Ківганов, Дмитро Анатолійович; Кивганов, Дмитрий Анатольевич; Kivganov, Dmytro A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   У процесі середньозимових обліків птахів водно-болотного комплексу в північно-західному Причорномор’ї в 1996 році найбільші скупчення птахів були виявлені в східній частині регіону — більше за 2/3 всіх врахованих особин, ...
  • Видова різноманітність фітопланктону Одеської затоки Чорного моря в недалекому минулому і сьогодні 

   Теренько, Г. В.; Теренько, Г. В.; Terenko, G. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Підкреслена необхідність вивчення видової різноманітності морських од­ноклітинних водоростей. Наведено дані про стан видового складу, таксо­номічної структури фітопланктону з 1995 по 1998 pp. Систематичний складфітопланктону ...