Now showing items 1-20 of 435

  • Србистика на Одеском универзитету 

   Новак, Ольга Миколаївна; Novak, Olha M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   Славістика, зокрема сербістика, в Одесі має давні традиції з перших років заснування в 1865 р. під назвою Імператорський Новоросійський університет (з 2000 р. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). ...
  • Трикстерский потенциал образа Моцарта в лирике А. Ширяева. Диалог с кинематографической традицией 

   Фокина, Светлана Александровна; Фокіна, Світлана Олександрівна; Fokina, Svitlana O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   В статье проанализирована специфика проявления интермедиальной поэтики в стихотворении современного поэта Андрея Ширяева „Шарманка – от щеки до горизонта…”. Изучены факторы диалога ширяевского авторского сознания и широкой ...
  • Мифопоэтическая основа произведений Божены Немцовой 

   Мусий, Валентина Борисовна; Мусій, Валентина Борисівна; Musiy, Valentina B. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   Цель статьи – выделить мифопоэтические мотивы, образы, символику в произведениях чешской писательницы XIX века Божены Немцовой и изучить их место в художественной системе этих произведений, в выражении с их помощью авторской ...
  • Лексеми простір і місце (przestrzeń і мiejsce) у складі польських фразеологічних одиниць 

   Яковенко, Людмила Іванівна; Yakovenko, Liudmyla I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   У статті розглянуто лексеми p zestzeń і miejsce, а також з’ясовано їх роль у формуванні семантики польських фразеологічних одиниць. Показово, що книжна лексема p zestzeń, за деякими винятками, майже не входить до складу ...
  • Графічно неадаптовані неозапозичення в сучасних українських ЗМІ 

   Мінкевич, Еріка Еразмусівна; Минькевич, Эрика Эразмусовна; Minkevych, Erika E. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   В статті на матеріалі електронних ЗМІ України (2016–2018) розглянуто особливості графічно неадаптованих неозапозичень (ГНН) – їхню семантику, прийоми введення в текст, варіативність графічної форми. Досліджувані одиниці ...
  • Нові фемінітиви в сучасних українських ЗМІ 

   Касім, Галина Юріївна; Kasim, Halyna Y. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   На сьогодні активне творення та вживання нових фемінітивів в українських електронних ЗМІ є яскравим виявом мовної політики, спрямованої на розширення лексико-семантичної групи фемінітивів. Фемінітиви в українській мові є ...
  • Парфумерно-косметична термінологія української мови та її походження 

   Войцева, Олена Андріївна; Войцева, Елена Андреевна; Voytseva, Оlena A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   Статтю присвячено термінології української мови, що відбиває сучасний стан і поняттєвий апарат галузей парфумерії і косметики. Розвиток парфумерно-косметичної термінології знаходиться в тісній кореляції з референтною сферою, ...
  • Активні процеси словотворення в сучасній українській мові: динаміка словотвірного гнізда з префіксоїдом вело- 

   Хрустик, Надія Михайлівна; Хрустык, Надежда Михайловна; Khrustyk, Nadiya M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   Стаття присвячена дослідженню активних процесів словотворення в сучасній українській мові. На матеріалі лексикографічних праць розглядається з’ява та динаміка розвитку словотвірного гнізда з префіксоїдом вело-. Приблизно ...
  • Типология гнёзд как способ прогнозирования лексического состава языка (на материале болгарского, русского и украинского языков) 

   Горбань, Виктория Владимировна; Горбань, Вікторія Володимирівна; Horban, Viktoriia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   Одно из ведущих направлений современной лингвистики – сопоставительное изучение языков. Рост интереса к сопоставительным исследованиям связан с потребностью выявления универсальных черт языкового материала, стремлением ...
  • До питання про ґенезу чишийських говірок 

   Колесник, Валентина Олександрівна; Kolesnyk, Valentyna O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   У статті досліджуються основні фонетичні, морфологічні та лексичні риси говірки с. Городнє (стара назва Чийшия), Болградського району Одеської області, раритетні особливості чийшийської говірки, що дозволяють визначити її ...
  • К вопросу о диагностирующих диалектных маркерах бессарабских болгарских говоров 

   Георгиева, Светлана Ивановна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   The diagnostic dialect markers of the Bulgarian dialects in Bessarabia, in fact, have not been researched at all. The preparation of a complete markers’ list from the different language levels is vital for determination ...
  • Национально-специфическая лексика русских островных говоров юга Украины 

   Баранник, Людмила Федоровна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   У статті розглядается національно-специфічна лексика російських острівних говорів Півдня України
  • Особливості семантики зооморфізмів у споріднених мовах: проблеми перекладу (на матеріалі української, російської та болгарської лексики) 

   Шумаріна, Т. Ф.; Колесникова, О. Я. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   У статті розглядаються особливості семантики зооморфізмів у споріднених мовах. Аналіз засвідчив, що до ЛСВ болгарських лексем наближається російська група і дуже віддаленою виявляется українська група зооморфізмів
  • Нестабильные консонанты в сербском и хорватском литературных языках 

   Пейчева, О. Н. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   У роботі досліджується ступінь засвоення фонетичних діалектних рис, а саме нестабільності консонантів, сербською та хорватською літературними мовами. Розглядаються й деякіа соціолінгвістичні фактори, які впливають на ...
  • До питання про сербську мову як периферійну зону БМС (іменна система) 

   Колесник, В. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   У статті досліджуеться особливості граматичної системи сербької мови - граматичні баланізми (означений артикль, граматичний статус лексеми един, редуплікація) у порівнянні з болгарською, яка належить до Балканського мовного союзу.
  • Лексика греческого источника как текстологический индикатор для древнерусских рукописей 

   Зубов, Николай Иванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   У статті у світлі грецького оригінналу розглядаются лексичні різночитання близьких за змістом блоків давньоруського перекладу 39 Слова Григорія Теолога та укладенного на його підставі антидольського повчання.
  • Фразеологічні одиниці на позначення смерті в українській та польській мовах 

   Яковенко, Людмила Іванівна; Yakovenko, Liudmyla I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
   У статті порівнюються структурно-семантичні моделі фразеологічних одиниць на позначення смерті в українській та польській мовах, встановлюються спільні та відмінні риси фразеологічного позначення цієї ділянки дійсності ...
  • Колір і світло у поезії болгарських символістів 

   Губарева, О. О.; Hubareva O. O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
   В cтaттi висвітлюються особливості функцінування світла i його джерел та кольорів як символьних колів болгарських символістів. Розглядаеться їх ієрархія і символіка в текстах.
  • До проблеми нормування острівних мов 

   Георгієва, Світлана Іванівна; Heorhiyeva, Svitlana I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
   У статті розглядаються питания пов’язані ¡з нормуванням острівних спільнот болгарського етносу. Спостереження над мішаними говорками має значення для певного моделювання процесів розвитку “старих” слов’янських нацюнальних ...
  • Лексические особенности трех редакций славянского перевода поучений Феодора Студита 

   Ищенко, Д. С. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2005)
   На матеріалі старосербських i староруських рукопиав розгляиуто процес редагування слов’янського перекладу повчань Феодора Студита i слов’яно-грецькі лексичні відповідники та ïx варновання у текстах.