Now showing items 1-20 of 435

  • Axiological meaning of the concept Лепота („beauty”) in the Serbian linguaculture 

   Novak, O. N.; Новак, О. M.; Новак, О. Н. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   The article deals with the structure and the axiological meaning of the concept ЛЕПОТА in the Serbian linguaculture. Having analyzed the meaning of the basic word, its derivatives and idioms, we can assume that the lexeme ...
  • “JESIEŃ ŻYCIA” В МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ПОЛЯКІВ 

   Ніколайчук, Х. М.; Николайчук, К. Н.; Nikolaichuk, K. N. (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012)
   У статті шляхом комплексного семантичного аналізу фразеологічної одиниці jesień życia досліджено фрагмент мовної картини світу носіїв польської мови. Дослідження семантики цієї фразеологічної одиниці на системному і ...
  • Językowy obraz świata polskiego marynarza w marynistycznym dyskursie Zygmunta Batka 

   Voitseva, Olena A.; Войцева, Олена Андріївна; Войцева, Елена Андреевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Poniższy artykuł jest poświęcony osobliwościom językowego obrazu świata przedstawiającego tezaurus osobowości językowej polskiego marynarza. Obiektem analizy jest powieść Zygmunta Batka „Łaskawe oceany”, w której autor ...
  • Means and ways of naming women’s outerwear (in modern Russian and Polish languages) 

   Voytseva, O. A.; Войцева, Олена Андріївна; Войцева, Елена Андреевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   This article deals with the analysis of means of naming and ways of motivation of artifacts in the sphere of lexis denoting women’s outerwear in the Russian and Polish languages at the beginning of the 21st century. It ...
  • Nomina propria в німецькому й українському інформаційних зовнішньополітичних дискурсах 

   Кійко, Ю. Є.; Kiyko, Y. Y.; Кийко, Ю. Е. (Одеський національний університет, 2012)
   У статті зіставляються колокації онімів у німецькому й українському інформаційних зовнішньополітичних дискурсах. У результаті аналізу сучасних провідних газет встановлено певні особливості вживання антропонімів у зазначених ...
  • Nowa koncepcja pochodzenia етnоnімu polacy (aspekt historyczno-etymologiczny) 

   Taraniec, Walenty; Таранець, Валентин Григорович; Таранец, Валентин Григорьевич; Taranets, Valentin G. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   Виходячи із новітніх досліджень у статті пропонується більш глибока реконструкція етноніма поляки порівняно до існуючої у вигляді псл. *pol- ʻполеʼ. Давня консолідація польських (словʼянських) племен, що свідчиться у І ст. ...
  • Аксиосистемность этнокультурного видения мира и научный текст (проблема неагентивности) 

   Бардина, Наталья Васильевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Предметом изучения в данной статье стала агентивность неагентивность научного текста. В широком смысле агент (агенс) - роль участника ситуации, описываемой в предложении, связанная с активным выполнением действия. В более ...
  • Аксіологема душа в Сербській лінгвокультурі 

   Пейчева, Ольга Миколаївна; Пейчева, Ольга Николаевна; Peycheva, O. N. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   У статті досліджується структура та обсяг семантичного поля лексеми та місце аксіологеми душа в сербській мові та культурі. Проаналізовано за словниками значення ключової лексеми, похідні від неї, включаючи антропонімні ...
  • Активні процеси словотворення в сучасній українській мові: динаміка словотвірного гнізда з префіксоїдом вело- 

   Хрустик, Надія Михайлівна; Хрустык, Надежда Михайловна; Khrustyk, Nadiya M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2018)
   Стаття присвячена дослідженню активних процесів словотворення в сучасній українській мові. На матеріалі лексикографічних праць розглядається з’ява та динаміка розвитку словотвірного гнізда з префіксоїдом вело-. Приблизно ...
  • Активні процеси словотворення в сучасній українській мові: відіменникові дієслівні деривати 

   Хрустик, Надiя Михайлiвна; Хрустик, Надежда Михайловна; Khrustyk, Nadiya M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
   Стаття присвячена дослідженню активних процесів словотворення в сучасній українській мові на матеріалі ЗМІ. Розглянуто питання творення відіменникових дієслівних дериватів із суфіксами -ува-, -и-, -і-. Визначено й ...
  • Активні процеси словотворення в сучасній українській мові: складні слова 

   Хрустик, Надiя Михайлiвна; Хрустык, Надежда Михайловна; Khrustyk, N. M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016)
   Стаття присвячена дослідженню активних процесів словотворення в сучасній українській мові на матеріалі ЗМІ. Розглядається питання творення складних слів (юкстапозитів, композитів, абревіатур). Наголошено, що юкстапозити, ...
  • АЛЮЗІЯ ЯК НОСІЙ КОМУНІКАТИВНОГО СМИСЛУ В АНГЛОМОВНИХ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ПРОПОВІДЯХ 

   Ділай, М. П.; Маляр, М. М.; Дилай, М. П.; Dylay, M.; Malyar, M. (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012)
   У статті розглянуті комунікативно-прагматичні особливості алюзії як носія комунікативного смислу англомовних протестантських проповідей, імпліцитного засобу здійснення релігійно мотивованого впливу.
  • Антропонимы в романе И. С. Шмелёва "Пути небесные" 

   Беспаленко, Дар'я Ігорівна; Беспаленко, Дарья Игоревна; Bespalenko, D. I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2015)
   Предложенная статья посвящена исследованию антропонимического пространства романа И. С. Шмелёва „Пути небесные”.В ономастическом поле романа имена собственные персонажей используются И. С. Шмелёвым для воссоздания концепции ...
  • АНТРОПОЦЕНТРИЧНІ МОДЕЛІ АРТЕФАКТНИХ НОМІНАЦІЙ ОДЯГУ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

   Птуха, В. А.; Ptukha, V. A. (Одеський національний університет, 2012)
   У статті розглянуто антропоцентричні моделі артефактних номінацій одягу в англійській та українській мовах. Проведено зіставно-типологічний аналіз виявлених моделей у досліджуваних мовах
  • Ареальна характеристика лексики ткацтва в українських говірках півночі Молдови 

   Ігнатенко, Діана Анатоліївна; Игнатенко, Диана Анатольевна; Ihnatenko, Diana A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   У статті представлено ареальну характеристику лексики народного ткацтва в українських говірках півночі Молдови. Досліджувана територія є місцем історичного проживання етнічних українців, які в умовах іноетнічного оточення ...
  • АСИММЕТРИЯ УТВЕРЖДЕНИЯ И ОТРИЦАНИЯ КАК ОСОБЕННОСТЬ РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

   Радбиль, Т. Б.; Radbil, T. B. (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012)
   В работе рассматриваются разные виды семантической, грамматической и прагматической асимметричности выражения утверждения и отрицания в русском языке. Высказывается предположение о национально-специфичном характере данной ...
  • АСИМІЛЯТИВНІ МОДЕЛІ ТОПОНІМІВ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ ОСТРОВАХ ГАЛИЧИНИ 

   Шацька, Г. М.; Shatska, H. M.; Шацкая, Г. Н. (Одеський національний університет, 2012)
   Стаття висвітлює особливості словотвору назв німецьких поселень Галичини та характеризує асимілятивні моделі цих топонімів у ситуації мовного острова
  • АСОЦІАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОНЦЕПТІ В ДОБРО І ЗЛО У НАРОДІВ АЗІЇ І АФРИКИ 

   Судук, І. І.; Suduk, I. I.; Судук, И. И. (Одеський національний університет, 2012)
   У статті на матеріалі асоціативного експерименту описано асоціативний потенціал концептів ДОБРО і ЗЛО, знання концептосфери яких необхідне для адекватного діалогу культур в умовах полінаціонального культурного середовища
  • АСОЦІАТИВНІ ЗАВДАННЯ В СИСТЕМІ ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

   Кучерява, О. А.; Kucheriava, O. A.; Кучерявая, О. А. (Одеський національний університет, 2012)
   У статті розкрито зміст і функції асоціативних завдань, їх місце в системі лінгвокультурологічної підготовки студента філологічного факультету, описано та проілюстровано види асоціативних завдань
  • АСОЦІАЦІЯ ЯК ОСНОВА ПОРІВНЯННЯ В ДИСКУРСІ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА 

   Заоборна, М. С.; Zaoborna, M.; Заоборная, М. С. (Видавничий дім Дмитра Бураго, 2012)
   Осмислено дискурс як когнітивно-комунікативно спрямований спосіб оперування мовними одиницями. Простежено зв’язок між структурно-семантичною організацією порівняльної конструкції та характером асоціативного мислення ...