• О древнем славяно-русском переводе одного греческого гапакса 

   Ищенко, Дмитрий Семенович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   Среди филологических традиций Одесского университета заметное место занимает изучение древнего славяно-русского рукописного наследия и исследование содержащихся в рукописях переводных текстов в сопоставлении с их ...
  • Українські звуки і та и: дві фонеми чи одна? 

   Карпенко, Юрій Олександрович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   Українське мовознавство в своєму розвитку знає цілу плеяду блискучих, прекрасних фонетистів, але практично не знає, на жаль, фонологів такого рівня. Це, власне, є головною причиною того, що в українській фонології ще від ...
  • Становлення орфоепічних норм вимови приголосних за рукописами Т. Г. Шевченка 

   Микитин, Марія Львівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   Однією з основних ознак, що відрізняє літературну мову від місцевих діалектів, є її унормованість. Норма літературної мови має велике суспільне значення. Саме тому в літературній мові є обов’язкові для всіх, хто нею ...
  • Антропоніми в романі Габріеля Гарсії Маркеса "Сто років на самоті" 

   Ніцевич, О. О.; Гринь, А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   Інтерес до цієї проблеми забезпечується повною відсутністю досліджень мови пісьменника, творчість якого розглядається у вітчизняній науці суто з літературознавчих позицій. “Сто років на самоті” належить до того напрямку ...
  • До питання про походження семантики похідного слова 

   Хрустик, Надiя Михайлiвна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   Розкриття закономірностей формування лексичного значення похідних слів, процесу реалізації семантичного потенціалу у різних типах словотворення й у суфіксальному зокрема є одним з актуальних завдань сучасної лінгвістичної ...
  • Классы в языке лаади 

   Нанителамио, Ф.; Ермошкин, С. Н. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   По генетической классификации Дж.Гринберга лаади относится к подгруппе банту, которая представляет собой часть группы бенуэ-конго, входящей в Нигер о-конголезскую семью языков. По генетико-типологической классификации ...
  • Гіпотетико-дедуктивне моделювання темпоральних відношень 

   Бондар, Олександр Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   Темпоральні відношення мовної системи є досить розгалуженими і різноплановими, що утруднює їх адекватний, логічно несуперечливий опис у єдиних термінах. У цій праці робиться спроба моделювання всіх видів темпоральних ...
  • Способы перевода качественных безаффиксальных адвербиали-зованных прилагательных с французского на русский язык 

   Маринашвили, Мальвина Джангизовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   В силу особенностей общей структуры французского языка лексико-грамматический класс наречий постоянно пополняется новыми единицами. Наряду с основным средством образования наречий — деривацией от прилагательных с помощью ...
  • Принципи укладання експериментального словника для моделювання структури банку даних 

   Степанян, А. Г. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   Особливості теоретичного осмислення проблем розробки структури словникового банку даних потребують опрацювання лексики спочатку одного семантичного поля, її всебічного аналізу і виділення формальних ознак змісту слова, ...
  • Перенесені ойконіми як характерна ознака молодої топонімічної системи 

   Касім, Галина Юрiївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   Наявність однакових власних назв у певному ономастичному класі, зумовлену перенесенням або ж повторенням онімів, дослідники розцінюють як одну з ономастичних (чи вужче — топонімічних) універсалій [11:349; 8:56]. А перенесення ...
  • Граматичний статус лексеми іт у так званих безособових реченнях у сучасній англійській мові 

   Фіногіна, Людмила Миколаївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   Елемент ІТ на початку речень в англійській мові привертав і продовжує привертати увагу лінгвістів. Але треба зауважити, що речення типу It is cold. If is necessary to do this не знайшли свого однозначного вирішення в ...
  • Роль граматичного роду в становленні типів відмін у німецькій мові 

   Яцій, Михайло Захарович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   У статті ми торкнемося питання про взаємовідношення категорії граматичного роду з типами відмін іменників і вичленування категорії числа із загальної системи відмін у початковий період становлення загальнонгімецької мови ...
  • Фоновые знания и проблемы обучения интерпретации текста 

   Бойко, Л. Б.; Горшкова, Кира Александровна; Шевченко, Н. Г. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   Одна из основных задач вузовской филологической науки заключается в выработке у студентов эстетической восприимчивости, что предполагает развитие умения интерпретировать художественный текст, в том числе и иностранный. ...
  • Средства субъективной модальности публицистического текста 

   Голубенко, Лидия Николаевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   Публицистика наиболее идейно-заряженный функциональный стиль [3], эксплицитно выражающий идеологическую, социальную, общественно-политическую позицию автора, что, соответственно, находит свое выражение в языке. В ...
  • Взаємодія лексико-семантичної та граматичної зон ФСП посесивності 

   Данильчук, І. Г. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   ФСП посесивності як лінгвістична даність є система мовних значень, що вказують на відношення приналежності чи володіння та виражаються функціонально-семантичною єдністю граматичних та словотворчих засобів. Проміжною зоною ...
  • Словарь русских говоров Одесщины 

   Невідомий автор (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   Полевой сбор материала для “Словаря русских говоров Одесщины” начат кафедрой русского языка Одесского университета в 1950 г. и до 1991 г. проводился ежегодно. Всего обследовано 36 русских или преимущественно русских селений. ...
  • Рецензия 

   Бондар, Олександр Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1995)
   Földväri Sändor, Ojtozi Eszter. Az Egri föegyhäzmegyei könyvtär cirill belüs es glagolica könyvei. - DebrecenrKossuth Lajös Tudomänyegyetem Könyvtara,1992.- 59 old.
  • Некоторые аспекты типологии звуковых систем в условиях многоязычия 

   Вербицкая, Татьяна Диомидовна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Проблемы взаимодействия языковых систем в ситуациях многоязычия все больше привлекают к себе внимание лингвистов. Одним из важнейших аспектов при этом является ф --· -r -·--- .------ U!JMCI. .Y'-'J1UCMJ1>t - ..... " " ...
  • Об одном из вариантов отражения цвето-световых характеристик действительности в художественной прозе 

   Орлов, Виталий Владимирович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Многовековая социальная деятельность человека привела к созданию такого уникального явления как язык, существование которого, как отмечает Г.В.Колшанский, "означает общественную связь между людьми и, следовательно, ...
  • Семантические особенности детской речи во французском, греческом и английском языках 

   Костылева, Э.И.; Рулева, Е.А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
   Проблема развития детской речи давно интересовала как психологов, так и лингвистов. Особое значение она приобрела после формирования нового научного направления - психолингвистики, возникшего на стыке лингвистики и ...