Галузь і проблематика: у часописі представлено дослідження актуальних теоретичних і прикладних проблем лінгвістики на матеріалі різних мов: української, російської, білоруської, польської, сербської, англійської, німецької, французької, кримськотатарської, турецької, давньотюркської та ін. Сайт видання: http://mova.onu.edu.ua/

Останні додані

 • Преодоление полисемии в терминологии при обучении русскому языку китайских студентов экономических специальностей 

  Май Ликунь; Май Лікунь; Mai Likun (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  В статье предложен один из путей преодоления лексической многозначности слов, одно из значений которых является русским экономическим термином. Совокупность приемов контрастного использования контекста, коллокации, ...
 • Педагогічні умови використання ігрового проектування при вивченні іноземної мови 

  Якубовська, Олександра Миколаївна; Качеровська, Тетяна Василівна; Якубовская, Александра Николаевна; Качеровская, Татьяна Васильевна; Yaukbovska, Oleksandra M.; Kacherovska, Tetiana V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  У статті описано педагогічні умови використання ігрових проектів у процесі викладання іноземних мов у вищому навчальному закладі.
 • Символіка слова КАЛИНА в мовній картині світу українців 

  Яковлєва, Ольга Василівна; Яковлева, Ольга Васильевна; Yakovlieva, Olha V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  У статті розглянуто традиційні уявлення українського етносу про фітонім калина в мовній картині світу українців. Автор досліджує функціонування образу-символу калини в фольклорних і авторських поетичних творах, у тому числі ...
 • Виявлення ціннісних орієнтацій через інтерпретацію тексту близькоспорідненої мови 

  Шевчук, Лариса Василівна; Подгурська, Катерина Сергіївна; Шевчук, Лариса Васильевна; Подгурская, Екатерина Сергеевна; Shevchuk, Larysa V.; Podhurska, Kateryna S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  Стаття присвячена інтерпретації дискурсу невідомої близькоспорідненої (сербської) мови носіями української та російської мов. Доведено, що ця інтерпретація дає можливість виявлення ціннісних орієнтацій реципієнта через ...
 • «Азбучные» идиомы: Опыт когнитивно-культурологического исследования фразеологических единиц 

  Фомина, Людмила Федоровна; Яроцкая, Галина Сергеевна; Фоміна, Людмила Федорівна; Яроцька, Галина Сергіївна; Fomina, Liudmyla F.; Yarotska, Halyna S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  Исследование когнитивно-культурологического аспекта семантики «азбучных» идиом позволяет выделить концептуальный характер заложенной в них информации. Анализируемые ФЕ представляют тот элемент функционально-семантической ...
 • Дидактичні засади застосування технологій мовленнєвого впливу в процесі фахової підготовки у вищому навчальному закладі 

  Ткаченко, Майя Вікторівна; Якубовська, Олександра Миколаївна; Ткаченко, Майя Викторовна; Якубовская, Александра Николаевна; Tkachenko, Maiia V.; Yaukbovska, Oleksandra M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  У статті досліджено проблему дидактичних засад застосування технологій мовленнєвого впливу в процесі фахової підготовки студентів. Визначено особливості, функції та фактори ефективності педагогічного мовлення, виділено ...
 • Обучение иностранному языку на отделении «Менеджмент»: Проблемы и перспективы 

  Тимченко, Наталия Александровна; Тимченко, Наталія Олександрівна; Tymchenko, Nataliia O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  В статье проанализирована эффективность и целесообразность профессионально ориентированного обучения иностранному языку на материалах аутентичных текстов, предложен алгоритм работы по развитию языковых и речевых навыков у ...
 • Метод ретроспекції в діахронії 

  Таранець, Валентин Григорович; Слободцова, Ірина Віталіївна; Литвинова, Наталя Вікторівна; Таранец, Валентин Григорьевич; Слободцова, Ирина Витальевна; Литвинова Наталия Викторовна; Taranets, Valentin G.; Slobodtsova, Iryna V.; Lytvynova, Natalia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  У статті обґрунтовується використання в діахронії методу ретроспекції, який базується на сукупності аксіоматичних знань, отриманих у дослідженнях. Зазначений метод, який проілюстровано у розгляді слів, що мають неясну ...
 • Зіставний аналіз стереотипних уявлень про українську та російську комунікативну поведінку 

  Синявська, Леся Іванівна; Яроцька, Галина Сергіївна; Синявская, Леся Ивановна; Яроцкая, Галина Сергеевна; Syniavska, Lesia I.; Yarotskaya, Galina S (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  Соціолінгвістичне дослідження, присвячене порівняльному аналізу стереотипів сприйняття комунікативної поведінки російського й українського народів, дозволило встановити шляхом анкетування- опитування молодих представників ...
 • The structure of english business letter 

  Rumiantseva, Olena A.; Румянцева, Елена Анатольевна; Румянцева, Олена Анатоліївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  Статтю присвячено проблемі досягнення правильного стилю в написанні ділових комерційних листів, У ній ретельно досліджена кожна частина бізнес-листа, а також стиль та лексика, що використовується в діловій кореспонденції.
 • Семантична характеристика фразеологізмів із соматизмом рука в українській і mano в іспанській мові 

  Миронова, Лариса Анатольевна; Миронова, Лариса Анатоліївна; Myronova, Larysa A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  Роботу присвячено дослідженню семантичного значення фразеологічних одиниць української та іспанської мов із соматизмом рука/тапо. Значення більшості таких фразеологізмів у цих двох мовах пов’язане із загальним значенням ...
 • Просодические характеристики стимулирующих и реагирующих реплик аргументативных диалогических единств 

  Миллер, Наталья Ефимовна; Міллер, Наталя Юхимівна; Miller, Natalia Yu. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  Анализ интонационной организации аргументативных ДЕ свидетельствует о том, что характер об­щения (кооперативное, координирующее, эристическое) в значительной мере влияет на просодичес­кое оформление стимулирующих и реагирующих ...
 • Преодоление полисемии в терминологии при обучении русскому языку китайских студентов экономических специальностей 

  Май Ликунь; Май Лікунь; Mai Likun (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  В статье предложен один из путей преодоления лексической многозначности слов, одно из значений которых является русским экономическим термином. Совокупность приемов контрастного использования контекста, коллокации, ...
 • Мелодическое оформление иронии в англоязычном художественном тексте 

  Ланчуковская, Надежда Владимировна; Ланчуковська, Надія Володимирівна; Lanchukovska, Nadiia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  Статья посвящена описанию результатов компьютерного анализа тонального завершения фраз, которые выражают разные типы иронии в сравнении с результатами аудитивного анализа соответствующих воспринятых характеристик. В ...
 • Синестезійні характеристики впливу 

  Ковалевська, Тетяна Юріївна; Ковалевская, Татьяна Юрьевна;; Kovalevska, Tetiana Y. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  У статті запропоновано комплексний підхід до визначення й моделювання феномену впливу, що вра­ховує його власні вербальні та екстралінгвальні параметри
 • Нарративные придаточные как объект изучения коммуникативной лингвистики 

  Дученко, Тамара Сергеевна; Дученко, Лариса Владимировна; Дученко, Тамара Сергіївна; Дученко, Лариса Володимирівна; Duchenko, Tamara S.; Duchenko, Larysa V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  В статье на материале английского языка анализируется детективный дискурс, в котором выявлено два основных типа временных придаточных предложений. Их основная функция — напряженное продвижение сюжета
 • Т. И. Плужникова. Типология комплексных единиц словообразования: прогнозирующая функция. — К., 2002. — 256 с. (Рецензия) 

  Горбань, Виктория Владимировна; Гукова, Лина Николаевна; Иванова, Наталья Георгиевна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Книга Т. И. Плужниковой представляет собою исследование интегративного характера, плодотворно соединяющее достижения системоцентрической научной парадигмы, ставшей уже традицией, с разысканиями новейшей — антропоцентрической ...
 • ТД. Космакова-Братушенко. Українська мова для іноземців: Навчальний посібник. — Одеса: Астропринт, 2000. — 728 с. (Рецензія) 

  Войцева, Олена Андріївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Рецензована книга є одним із перших підручників української мови, призначених для іноземних громадян, які навчаються в Україні. Саме тому вона є актуальною і необхідною, погрібною широкому колу мовознавців, викладачів ...
 • Подготовка специалистов-билингвов по дисциплине «Прикладная лингвистика» 

  Добровольская, Людмила Владимировна;; Магомедова, Людмила Петровна; Добровольська, Людмила Володимирівна; Магомедова, Людмила Петрівна; Dobrovolska, Liudmyla V.; Mahomedova, Liudmyla P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  .В процессе обучения иностранному языку на отделении «Прикладная лингвистика» не только воз­ можно, но и целесообразно развивать навыки речевой деятельности через межкультурную коммуникацию. Авторы рассматривают ...
 • Особенности включения взрослых в образовательную деятельность 

  Добровольская, Людмила Владимировна; Добровольська, Людмила Володимирівна; Dobrovolska, Liudmyla V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  Статья посвящена проблемам обучения взрослых английскому языку и поднимает ряд вопросов о возрастных, психологических, физиологических, эмофизиологических, эмотивных характеристик этого контингента, а также о мерах, ...

View more