Галузь і проблематика: Науковий журнал “Вісник Одеського національного університету. Географічні і геологічні науки” публікує наукові статті і огляди по всіх напрямах географії і геології, у тому числі економічній і соціальній географії, демографії, фізичній географії, країнознавстві, ґрунтознавству і географії ґрунтів, загальній і морській геології, геохімії, геофізики, геоморфології, інженерної геології, гідрогеології, геоекології і так далі. Сайт видання: http://visgeo.onu.edu.ua/

Останні додані

 • Оцінка можливості використання акустичних методів при вивченні властивостей меотичних глин 

  Драгомирецька, О. В.; Драгомирецкая, Е. В.; Dragomyretska, O. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
  Розглядаються можливості залучення теоретичних методів дистанційної оцінки параметрів акустичних полів при врахуванні характеристик неоднорідностей геологічного середовища. Результати розрахунку показують, що величина ...
 • Філогенічний метод вивчення акцесорних мінералів магматичних порід 

  Кадурін, Володимир Миколайович; Чепіжко, Олександр Валентинович; Радкевич, Г. А.; Кадурин, Владимир Николаевич; Чепижко, Александр Валентинович; Радкевич, Г. А.; Kadurin, Volodymyr N.; Chepizhko, Oleksandr V.; Radkevich, G. A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
  Вивчення акцесорних мінералів підвищує імовірність кореляції порід, вірогідність даних про генезис магматичних і початковий склад метаморфічних і ультраметаморфічних порід, визначення абсолютного віку порід і їх потенційної ...
 • Шляхи формування золоторудних підводних розсипів на шельфі Чорного моря 

  Резнік, В. П.; Резник, В. П.; Reznik, V. P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
  Розглядається поведінка тонкого золота в процесі його міграції від джерел зносу до седіментаційних пасток на шельфі Чорного моря. Проведені морські випробувательські роботи, по результатам аналізів проб донних відкладів ...
 • Генетичні типи і стадійність формування золоторудної мінералізації у докембрійських гнейсо-грануліт-гранітних комплексах (на прикладі центральної частини Українського іцита) 

  Драгомирецький, Олександр Валентинович; Драгомирецкий, Александр Валентинович; Dragomyretskyy, Oleksandr V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
  На підставі детальних геологічних і металогенічних досліджень встановлені головні генетичні типи золотоносних формацій у докембрійських гней- со-грануліт-гранітних блоках центральної частини Українського щита: І. Плутоногенний ...
 • Розчинені вуглеводневі гази у водяній товщі морів України 

  Ларченков, Є. П.; Чередніченко, О. П.; Астафурова, C. А.; Ларченков, Е. П.; Чередниченко, А. П.; Астафурова, С. А.; Larchenkov, E. P.; Cherednichenko, A. P.; Astafurova, S. A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
  Наведені результати комплексного вивчення якісного і кількісного розподілу розчинених вуглеводневих газів у водяній товщі морів України, які включають оцінку природи і джерел розчинених вуглеводних газів у водяній товщі і ...
 • Тератогенні пестициди в геологічному середовищі північно-західного причорномор’я іix вплив на деякі екодогозалежні захворювання 

  Ротар, О. М.; Ротар, M. Ф.; Rotar, Е. М; Rotar, M. F. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  Розглянуто деякі наслідки внесення до геологічного середовища пестицидів. Виконано аналіз часових рядів їх навантаження у розрізі адміністративних районів Одеської області та динаміки захворюваності населення уродженими ...
 • Розробка системи класифікаційних ознак ниркового каміння людини 

  Моргун, В. Г.; Morgun, V. G. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  в цій роботі автор спробував класифікувати і описати ниркове каміння базуючись на морфологічних та анатомічних особливостях даних утворень. Такі утворення(уроліти) майже завжди присутні в людському організмі. В статті ...
 • Палеогеоморфологія і історія формування північно-західного шельфу Чорного моря 

  Сучков, Ігор Олександрович; Федорончук, Наталя Олександрівна; Чепіжко, Олександр Валентинович; Сучков, Игорь Александрович; Чепижко, Александр Валентинович; Suchkov, Igor A.; Fedoronchuk, Natalia A.; Chepizhko, Oleksandr V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
  Сучасний рельєф північно-західного шельфу Чорного моря є реліктовим акумулятивно-ерозійним, що успадковано від пізньоплейстоценового суб- аерального рельєфу приморської рівнини, розчленованої річковими долинами, і у ...
 • Водогосподарський комплекс регіону Придунайських озер Одещини 

  Нефедова, Нiна Євгенiвна; Нефедова, Нина Евгеньевна; Nefedova, Nina E. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
  У статті розглянуто деякі теоретичні питання економіко-географічного вивчення водогосподарських систем. Дано характеристику і визначені проблеми функціонування і територіальної організації водогосподарського комплексу ...
 • Дослідження просторового розподілу грунтових вологозапасів 

  Степовая О. Ю.; Stepovaya O. Yu.; Степова О. Ю. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
  В роботі представлені результати досліджень просторового розподілу вологозапасів на схилах південно-західної та північно-східної експозицій урочища Лабушна Балтського району Одеської області. Для аналізу результатів ...
 • Концепція грунтово-екологічної експертизи земель 

  Сич, Віталій Андрійович; Сыч, Виталий Андреевич; Sych, Vitaliy A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
  Представлено концепцію грунтово-екологічної експертизи, що припускає екологічну оцінку земельних ресурсів у зв’язку з їхньою деградацією й антропогенним забрудненням. Показано можливість використання ГІС-технологій при ...
 • До питання про особливості антропогенно утворених грунтів міста Одеси та їх систематики 

  Зелінська, Н. Ю .; Зелинская, Н. Ю.; Zelinskaya, N. U. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
  Екологічні умови великих міст, місця проживання найбільшої кількості людей і місця з інтенсивним розвитком промисловості, постійно погіршується. Слідством забруднення повітря, питної води, ґрунтового покрову, погіршення ...
 • Зрошення в Придунав’ї Одещини: ландшафтно- і грунтово-геохімічні процеси, їх наслідки 

  Біланчин, Ярослав Михайлович; Жанталай, Павло Іванович; Тортик, Микола Йосипович; Стефурак, В. І.; Биланчин, Ярослав Михайлович; Жанталай, Павел Иванович; Тортик, Николай Иосифович; Стефурак, В. И.; Bilanchyn, Yaroslav M.; Zhantalay, Pavlo I.; Tortic, Nikolai I.; Stephurak, V. I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
  Узагальнені результати 30-ти річних досліджень ландшафтно- і грунтово- меліоративної ситуації на масивах зрошення Придунав’я Одесщини, суть і тенденції динаміки сучасних ландшафтно-геохімічних і грунтотворних процесів в ...
 • Небезпечні екзогенні геологічні процеси в південно-західній частині україни (методи вивчення, оцінки і прогнозування) 

  Коніков, Євген Георгійович; Педан, Галина Сергіївна; Тюреміна, В. Г.; Черкасов, В. О.; Коников, Евгений Георгиевич; Педан, Галина Сергеевна; Тюремина, В. Г.; Черкасов, В. А.; Konikov, Yevhen H.; Pedan, Galyna S.; Tyuremina, V. G.; Cherkasov, V. O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2004)
  Викладено основні положення (методика вивчення та комплексної оцінки, методи прогнозування) моніторингу небезпечних геологічних процесів: зсувів, абразії, підтоплення, карсту. На прикладі аналізу сучасного стану геологічного ...
 • Проблемній лабораторії інженерної геології узбережжя моря, водосховищ та гірських схилів - 40 років 

  Зелінський, І. П.; Коніков, Є. Г.; Черкез, Є. А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  У листопаді 1999 р. найстарішій з науково-дослідних лабораторій ОДУ — Проблемній науково-дослідній лабораторії інженерної геології узбережжя моря, водосховищ та гірських схилів (ПНДЛ-1) виповнюється 40 років від дня ...
 • 85 років від дня народження Лева Борисовича Розовського 

  Біланчин, Я. М.; Амброз, Ю. О. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  18 вересня 1999 року виповнюється 85 років від дня народження видатного вченого гідрогеолога та інженера-геолога, організатора науки та педагога — Лева Борисовича Розовського.
 • Геолого-географінний факультет на передодні свого 65-річчя 

  Біланчин, Ярослав Михайлович; Коніков, Є. Г. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  Розвиток наук про Землю та підготовка фахівців геологів й географів у Новоросійському (Одеському) університеті започатковані у перші ж роки його існування. Починаючи з 80-х років минулого століття були відкриті кафедри ...
 • Розрахунок транспортування наносів уздовж берегів Дністровського лиману (узбережжя Чорного моря) 

  Березницька, Н. О.; Березницкая, Н. А.; Bereznitskaya, N. A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
  На узбережжях морів, які омивають територію України, широко розповсюджені приморські озера. Вони представлені переважно лиманами та лагунами. Використання їх ресурсів і збереження при цьому неушкоджених природних систем ...
 • Берегова зона Одеської області: проблеми та перспективи розвитку 

  Хомич, Л. В.; Khomych, L. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1999)
  У статті розглянуто основні положення концепції берегової зони Одеської області, розкрито принципи функціональної і територіальної організації, обгрунтовуються її межі. Визначено найбільш актуальні проблеми розвитку ...
 • Морфодинамічні процеси на берегах Тихого океану в штаті Вашингтон (США) 

  Шуйський, Юрій Дмитрович; Шварц, М. Л.; Теріч, Т. А.; Шульский, Юрий Дмитрович; Шварц, М. Л.; Терич, Т. А.; Shuisky, Yuriy D.; Schwartz, M. L.; Terich, T. A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
  Води Тихого океану омивають береги штату Вашінгтон (США) уздовж 4296 км. Суттєво більша частина цих берегів представлена внутрішньою системою бухт, заток і малих проток. Вона отримала узагальнену назву ІГюджет Саунд, де, ...

View more