Галузь і проблематика: Науковий журнал “Вісник Одеського національного університету. Географічні і геологічні науки” публікує наукові статті і огляди по всіх напрямах географії і геології, у тому числі економічній і соціальній географії, демографії, фізичній географії, країнознавстві, ґрунтознавству і географії ґрунтів, загальній і морській геології, геохімії, геофізики, геоморфології, інженерної геології, гідрогеології, геоекології і так далі. Сайт видання: http://visgeo.onu.edu.ua/

Останні додані

 • Геохімічна характеристика донних відкаадень аандшафтних зон Дніпровського жолоба — тендровської височини 

  Беркович, О. О.; Сучков, Ігор Олександрович; Беркович, О. О.; Сучков, Игорь Александрович; Berkovich, О.; Suchkov, Ihor O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Наводяться дані про накопичення і розподіл мікроелементів у поверхневому шарі й у товщі верхньочетвертинних донних відкладень у межах східної зони північно-західного шельфу Чорного моря. Обговорюються виявленні взаємозв’язки ...
 • Умови існування та параметри акумулятивних форм уздовж південних берегів Великобританії 

  Шуйський, Юрій Дмитрович; Картер, Давид Д.; Брей, Малкольм Д.; Шуйский, Юрий Дмитриевич; Картер, Давид Д.; Брей, Малкольм Д.; Shuiskyi, Yurii D.; Carter, David J.; Brey, Malkolm D. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Південні береги Великобританії, що відкриті до Ла-Маншу, характеризуються великим почленуванням. Тому виник складний контур берегової лінії і роздрібнений підводний рельєф. Широке розповсюдження естуаріїв обумовило затримку ...
 • Геофільтраційна схематизація лесової товщі території міста Одеси 

  Черкез, Євген Анатолійович; Годенко, Г. Є.; Черкез, Евгений Анатольевич; Годенко, Г. Е.; Cherkez, Yevhen A.; Hodenko, H. Ye. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  У статті розглянуті питання геофільтраційної схематизаціїлесовидних відкладів території Одеси, з урахуванням неоднорідності та анізотропії фільтраційних властивостей окремих лесових горизонтів та їх пачок.
 • Програмне забезпечення інженерногеоаопчного модеаювання за методом узагальнених змінних 

  Коніков, Євген Георгійович; Шаповалов, С. М.; Главацький, А. Б.; Коников, Евгений Георгиевич; Шаповалов, С. М.; Главацкий, А. Б.; Konikov, Yevhen H.; Shapovalov, S. N.; Hlavatskyi, A. B. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Розглянуто теоретичне обгрунтування, структурна блок-схема та алгоритми побудови комп’ютерних програм виведення узагальнених безрозмірних комплексів параметрів (критеріїв подібності) “Degree” та розділення лінійно ...
 • Поняття ентропії в розвитку географічних знань 

  Єлісєєва, Євгенія Володимирівна; Елисеева, Евгения Владимировна; Yelisieieva, Yevheniia V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Пошуки загального підходу до розуміння, притаманні в теперішній час різним науковим напрямам, в тому числі й географії.
 • Порівняння значень осадок, вирахованих за методом узагальнених змінних, з фактичними даними осадок, наведеними в літературі 

  Главацький, А. Б.; Главацкий, А. Б.; Hlavatskyi, A. B. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Порівнюються результати прогнозування деформування грунтових товщ за методом узагальнених змінних з єксперементальними даними фактичних осадок споруд, побудованих на слабких водонасичених грунтах.
 • Основні особливості біотехнологічного процесу очищення нафтомістких субстратів мікробами-деструкторами вуглеводнемістких з’єднань 

  Астрова, Н. Г.; Астров, В. В.; Астрова, Н. Г.; Астров, В. В.; Astrova, N. G.; Astrov, V. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Встановлені основні особливості мікробіологічних засобів очищення нафтових вод, де ведуча роль належить вивченню закономірності деструкції вуглеводнево-містких субстратів мікробами-деструкторами в широкому діапазоні ...
 • Методика побудови емпірико-теоретичної кривої гляціоевстатичних коливань рівня Чорноморського басейну в плейстоцені 

  Шмуратко, Валерій Іванович; Шмуратко, Валерий Иванович; Shmuratko, Valerii I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Викладена методика побудови гляціоевстатичної кривої Чорноморського басейну у плейстоцені. Наводиться відповідний графік для останнього мільйона років
 • Розробка функціональної структурної моделі розвитку абразійно-зсувних схилів на прикладі північно-західного узбережжя Чорного моря 

  Педан, Галина Сергіївна; Педан, Галина Сергеевна; Pedan, Halyna S. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Запропонована функціональна структурна модель розвитку абразійно-зсувних схилів північно-західного узбережжя Чорного моря, яка дає уявлення про загальну структуру берегової геосистеми, показує характер і тип зв’язків п ...
 • Комплексний потенціал геодинамічного поля і його в’язок з енергією 

  Мелконян, Джема Варанцівна; Мелконян, Джемма Варанцовна; Melkonian, Dzhema V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Геодинамічне поле в масивах гірських порід розглянуто як поле деформації і описано з енергетичної точки зору. Поверхні рівних потенціалів уявлені у вигляді живих перерізів потоку енергії деформації, а лінії деформації ...
 • Гідрогеохімічна характеристика верхньосарматського водоносного горизонту на території міста Одеси 

  Коніков, Євген Георгійович; Лиходедова, О. Г.; Гайдучик, Р. В.; Тюреміна, В. Г.; Коников, Евгений Георгиевич; Ліходедова, О. Г.; Гайдучик, Р. В.; Тюремина, В. Г.; Konikov, Yevhen H.; Likhodedova, O. H.; Haiduchyk, R. V.; Tyuremina, V. G. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Визначено особливості просторово-часової мінливості хімічного складу і мінерамізації верхньосарматського водоносного горизонта на території Одеської агломерації та фактори, що її обумовлюють
 • З’язок хвильового високочастотного тектогенезу з астрономічними факторами 

  Козлова, Тетяна Віталіївна; Козлова, Татьяна Витальевна; Kozlova, Tetiana V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  У роботі показано, що високочастотний хвильовий тектогенез верхніх поверхів тектоносфери тригерно обумовлений планетарними й астрономічними факторами, які можуть бути обчислені. Цей факт можна ефективно використовувати в ...
 • Розповсюдження олібдену вдонни х відкладах континентального схилу і глибоководної западини північно-західної частини Чорного моря 

  Какаранза, С. Д.; Нікулін, В. В.; Какаранза, С. Д .; Никулин, В. В.; Kakaraza, S. D.; Nikulin, V. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Вивчення континентального схилу і глибоководної западини Чорного моря є актуальною проблемою сучасної морської геології України. Прогноз і перспективи розробки родовищ корисних копалин мають важливе державне значення в ...
 • Геохімічна характеристика донних відкладень лаандшафтних зон дніпровського жолоба — тендровської височини 

  Беркович, О. О.; Сучков, Ігор Олександрович; Беркович, О. О.; Сучков, Игорь Александрович; Berkovich, О. O.; Suchkov, Ihor O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Наводяться дані про накопичення і розподіл мікроелементів у поверхневому шарі й у товщі верхньочетвертинних донних відкладень у межах східної зони північно-західного шельфу Чорного моря. Обговорюються виявленні взаємозв’язки ...
 • Електронна картографія в ґрунтознавстві 

  Шаталіна, Світлана Миколаївна; Шаталина, Светлана Николаевна; Shatalina, Svitlana M. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  У статті розглядається впровадження в практику великомасштабної ґрунтової зйомки методів з використанням геоінформаційних технологій
 • Вміст фтору в степових ландшафтах адністров’я Одещини 

  Тригуб, Валентина Іванівна; Тригуб, Валентина Ивановна; Tryhub, Valentyna I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Узагальнені результати багаторічних досліджень вмісту фтору в природних ландшафтах Задністров’я Одещини. Встановлено, що систематичне внесення добрив та хімічних меліорантів призводить до збільшення вмісту фтору в ґрунтах, ...
 • Процеси дегуміфікації в грунтах задністров’я Одещини 

  Тортик, Микола Йосипович; Оніщук, В. П.; Авчінніков, В. А.; Ліканова, О. О.; Тортик, Николай Иосифович; Онищук, В. П.; Авчинникoв, В. А.; Ликанова, О. А.; Tortyk, Mykola Y.; Onichuk, V. Р.; Avchinnikov, V. А.; Likanova, О. А. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Узагальнені результати багаторічних досліджень гумусного стану ґрунтів адміністративних районів Задністров’я Одещини. Встановлено, що темпи втрат гумусу в умовах екстенсивного сільськогосподарського виробництва значно ...
 • Математичне модеаювання і прогноз водної ерозії грунтів 

  Світличний, Олександр Олексійович; Светличный, Александр Алексеевич; Svitlychnyi, Oleksandr O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Розглядається математична модель водної ерозії грунтів, що є модифікованим варіантом відомої логіко-математичної моделі поверхнево-схилової ерозії. Надається обгрунтування виконаних модифікацій, кінцевий запис основних ...
 • Аридизація і спустелювання степів Півдня України 

  Пилипенко, Галина Павлівна; Варламова, Н. Я.; Борщ, О. В.; Пилипенко, Галина Павловна; Варламова, Н. Я.; Борщ, А. В.; Pylypenko, Halyna P.; Varlamova, N. Y.; Borsch, А. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  Надмірні антропогенні навантаження на різні види ландшафтів в засуш ливих зонах і зонах з недостатнім зволоженням спричинюють чи допомагають формуванню негативних природних процесів і явищ, які об’єднані термінами “аридизація”, ...
 • Проблеми функціонування і територіальної організації водогосподарського комплексу Одеської області 

  Нефедова, Ніна Євгенівна; Нефедова, Нина Евгеньевна; Nefedova, Nina Ye. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2002)
  У статті дано характеристику і визначені проблеми функціонування і територіальної організації водогосподарського комплексу Одеської області

View more