Останні додані

 • Compilative catalogue of energy distributions in spectra of radiation of stars 

  Dragunova, Alina V. (Odessa I.I. Mechnikov National University, 2018)
  The spectral energy distributions Eλ for 555 stars in two wavelength regions are presented in a digital type. The catalogue presents Eλ in regions 320 – 900 nm and 320-1080 nm.
 • Catalogue of energy distributions in spectra of radiation of stars in the visible range 

  Dragunova, Alina V. (Odessa I.I. Mechnikov National University, 2018)
  The spectral energy distributions Eλ for 360 stars in wavelength region from λ330 to λ 725 nm are presented in a digital type.
 • Испытание гибридов кукурузы декалб в условиях северной лесостепи Украины 

  Сытников, Д. М.; Озерова, Л.В. (2012)
  Кукуруза (Zea mais L.) - одна из наиболее продуктивных и распространенных культур в мировом земледелии. Среди возделываемых растений на её долю в мировом производстве зерна приходится более 32%. Экономическое значение ...
 • Два века издательской деятельности Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова (1817–2017) 

  Самодурова, Вера Владимировна; Самодурова, Віра Володимирівна; Samodurova, Vira V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Показаны цели, задачи и структура книжной выставки, демонстрировавшей во время юбилейных мероприятий, посвященных 200-летию Научной библиотеки ОНУ имени И. И. Мечникова, основные издания библиотеки за все годы ее существования.
 • Фонд «Ucrainica» в Одеській Центральній науковій бібліотеці 

  Ревенко, Дар'я Вадимівна; Ревенко, Дарья Вадимовна; Revenko, Darya V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  У статті йдеться про роботу Центральної наукової бібліотеки м. Одеси 1924–1930 рр. Розкрито історію заснування Українського відділу, професійно-кадрове забезпечення, головні принципи поповнення фонду українським виданнями. ...
 • Заради пам’яті, заради майбутнього 

  Пружина, Валентина Павлівна; Пружина, Валентина Павловна; Pruzhyna, Valentyna P. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  Стаття присвячена виходу монографії з нагоди ювілею Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. За двохсотрічну історію кожний період в розвитку бібліотеки накладав свій відбиток на ...
 • «Королевский альманах» из библиотек наследников французского финансиста Самюэля Бернара в книжном собрании М. С. Воронцова 

  Полевщикова, Елена Викторовна; Полевщикова, Олена Вікторівна; Polevshchykova, Olena V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  В сообщении рассмотрены экземпляры популярного французского ежегодника «Королевский альманах» («Almanach royal») из коллекции М. С. Воронцова, некогда принадлежавшие Самюэлю-Жаку Бернару, графу де Кубер и Габриэлю Бернару ...
 • Особенности подготовки каталога книжных знаков университетской библиотеки 

  Великодная, Анна Владимировна; Великодна, Ганна Володимирівна; Velykodna, Hanna V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2017)
  В статье рассмотрены особенности подготовки альбома-каталога книжных знаков частных владельцев на экземплярах книг из фондов Научной библиотеки Одесского национального университета имени И. И. Мечникова.
 • Факторы и динамика изменчивости фильтрационных свойств пород острова Змеиный 

  Д.В. Мелконян; Е.А. Черкез; Е.О. Смирнова; D.V. Melkonyan; E. A. Cherkez; O.O. Smyrnova (Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, 2017)
  В статье приведены результаты исследований динамики поведения водопроводимости напорного водоносного горизонта в девонских отложениях острова Змеиный. На основе кроссспектрального анализа временных рядов установлена ...
 • Візуальний моніторинг дельфінів в прибережних водах острова Зміїний (Чорне море) в 2010-2016 рр. 

  Снігірьов С.М.; Медінець В.І.; Абакумов О.М.; Піцик В.З.; Snigirov S. M.; Medinets V. I.; Abakumov O.M.; Pitsyk V. Z. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017)
  Мета. Дослідження сезонного розподілу, міграцій та поведінки трьох видів дельфінів: чорномор-ської морської свині (азовка) (Phocoena phocoena relicta Abel, 1905), білобокого дельфіна (білобочка) (Delphinus delphis ponticus ...
 • Оцінка інтенсивності накопичення донних відкладень в Куяльницькому лимані 

  Медінець В.І.; Черкез Є. А.; Солов’єв В.Г.; Фетисов Л.П.; Медінець С. В.; Світличний С.В.; Ботнар М.Г.; Medinets V.I.; Cherkez Ye.A.; Solovyov V.G.; Fetisov L.P.; Medinets S.V.; Svitlychnyi S.V.; Botnar M.G. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017)
  В доповіді наведено короткий опис оригінальної методики колонки донних відкладень та її пошарового розділення на зразки з мінімальною роздільністю 1 см, які потім готувались для проведення гама-спектрометричного визначення ...
 • Біологічні наслідки поповнення Куяльницького лиману морською водою з Одеської затоки 

  Медінець В.І.; Ковальова Н.В.; Дерезюк Н.В.; Снігірьов С.М.; Черкез Є. А.; Медінець С.В.; Газєтов Є.І.; Medinets V.I.; Kovalova N.V.; Derezyuk N.V.; Snigirev S.V.; Cherkez Ye.A.; Medinets S. V.; Gazetov Yev.I. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017)
  Показано, що всі досліджені біологічні характеристики мають чітко виражений сезонний хід, головними чинниками якого є були температура і мінералізація води лиману та випадання гіпсу, яке спостерігалось в серпні – вересні ...
 • Морфоструктурные особенности абразионно-оползневого бенча Одесского побережья Черного моря 

  Т. В. Козлова; Е. А. Черкез; М. Г. Ботнарь; Е.И. Газетов; С.М. Снигирев; T. V. Kozlova; E. A. Cherkez; M. H. Botnar; Ye. І. Gazyetov; S. M. Snigirov (Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова, 2017)
  В статье представлены результаты морфометрического анализа рельефа морского дна Чёрного моря в пределах территории гидробиологической станции Одесского национального университета им. И. И. Мечникова. На основании анализа ...
 • Порівняльна оцінка якості прибережних морських вод Одеської затоки і району острову Зміїний в 2016 р. 

  Ковальова Н.В.; Медінець В.І.; Мілева А.П.; Ботнар М.Г.; Снігірьов С.М.; Газєтов Є. І.; Медінець С.М.; Кovalova N.V.; Medinets V.I.; Mileva A.P.; Gruzova I.L.; Botnar M.G.; Snigirov S.M.; Gazyetov Ye.I.; Medinets S.V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017)
  На основі результатів комплексних досліджень з квітня до грудня 2016 року в двох районах з різним антропогенним на-вантаженням проведені розрахунки індексу трофічного статусу морських вод TRIX. Проведений аналіз динаміки ...
 • Пониззя р. Дністер – важлива територія для існування та збереження норки європейської (Mustela lutreola) 

  Роженко М.В. (Національний природний парк «Меотида», 2017)
  Норка європейська (M. lutreola) – стенотопний вид дністровської дельти, який на сьогодні є одним з найвразливіших видів Нижнього Дністра та потерпає від цілої низки факторів, що суттєво впливають на умови існування виду. ...
 • Особливості поведінки шакала (Canis aureus L., 1758) в зоні експансії на півдні України 

  Роженко М.В.; Rozhenko M.V. (Українське теріологічне товариство НАН України, 2017)
  Вивчено сучасний стан чисельності популяції шакала у дельті Дністра, динаміка чисельності та тенденції. Розглядаються результати мічення шакалів кольоровими нашийниками та узагальнюються результати спостережень за поміченими ...
 • Знахідки та особливості поширення крота європейського (Talpa europaea) у пониззі Дністра 

  Дятлова О.; Роженко М.; Dyatlova O.; Rozhenko M. (Українське теріологічне товариство НАН України, 2017)
  На основі власних спостережень та аналізу матеріалів Національного Науково-природничого Музею НАН (Київ, Україна) вказано наявність на території пониззя Дністра нового виду ссавців (крота європейського). У пониззі Дністра ...
 • Створення системи оцінки азотного навантаження у басейні Дністра 

  Медінець С.В.; Моклячук Л.І.; Уткіна К.Б.; Говард К.; Саттон М.А.; Медінець В.І.; Medinets S.V.; Moklyachuk L. I.; Utkina K. B.; Howard C.; Sutton M. A.; Medinets V. I. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017)
  Проаналізовані пробіли в знаннях, пов’язаних з дифузними джерелами забруднення, і виявлені значні недоліки моніторингу точкових джерел забруднення, які розташовані в басейні р. Дніс-тер. Охарактеризовані основні джерела ...
 • Типізація лиманів північно-західного причорномор’я за рекомендаціями Водної рамкової директиви ЄС 

  Є. І. Газєтов; О. П. Конарева; І. Є. Солтис; Ye. I.Gazyetov; O. P. Konareva; I. Ye. Soltys (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017)
  Аналізом параметрів 20-ох лиманів ПЗП: середньорічної солоності, коливання глибини, притоку прісної води, генезису водойм та площі водозбору, узятих із літературних джерел та власних досліджень співробітників Одеського ...
 • Історична реконструкція екологічного стану Куяльницького лиману за результатами мінералогічних досліджень донних відкладень 

  Черкез Є. А.; Кадурін В.М.; Світличний С.В.; Cherkez Ye.A.; Kadurin V.M.; Svitlychnyi S.V. (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2017)
  Показано, що знаючи швидкість накопичення донних відкладів лиману та параметри генезису кожного комплексу можна на якісному рівні провести історичну реконструкцію екологічного стану Куяльницького лиману. За результатами ...

View more