Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1287
Title: Математичні методи і моделюванняу фізічній географії./ За ред. проф. Є. Д. Гопченка, проф. О. Г. Топчієва Підручник. Практикум. Одеса: Астропринт, 2005. 464 с.
Other Titles: Математический метод и моделирование в физической географии / Под ред. Проф. Е. Д. Гопченко, проф. А. Г. Топчева Учебник. Практикум. Одесса: Астропринт, 2005. 468 с.
MATHEMATICAL METHODS AND MODELLING IN PHYSICAL GEOGRAPHY/ Under ed. prof. Gopchenko E. D., prof. Topcheva A. G. Textbook. Compendium. Odessa: Astroprint, 2005. 468 р.
Authors: Ігошин, М. І.
Игошин, Н. И.
Ihoshyn, M. I.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2006
Publisher: Астропринт
Keywords: модель і моделювання
статистичний аналіз
критерії згоди
кореляція
районування
ентропія
закон розподілу
модель и моделирование
статистический анализ
закон распределения
критерий согласия
корреляция
энтропия
районирование
model and modelling
statistical analysis
distribution law
fitting criterion
correlation
entropy
zoning of territories
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки;Т. 11, вип. 3, С. 277-288
Abstract: У підручнику висловлюються новітні і традиційні математичні методи і прийоми збору, обробки, аналізу і узагальнення фізико-географічної інформації. Підручник, об'ємом 464 сторінок, складається з передмови, вступу, п'яти тем, списку літератури з 74 найменувань, 40 малюнків, 25 таблиць, 6 додатків. Перші три теми присвячені статистичним методам обробки і аналізу географічних даних. Тут висловлюються і обговорюються одновимірний статистичний аналіз; кореляційний аналіз зв'язку двох, трьох і більш змінних.Четверта тема присвячена аналізу якісної і кількісної картографічної інформації із застосуванням показників взаємної зв'язаності і інформаційної функції ентропії Шеннона. У п'ятій темі розглядаються відомі методи математичного районування території. В кінці кожної теми наводяться дані до виконання лабораторних і практичних робіт. Завершується кожна тема переліком питань для самоконтролю знань студентів. Книга містить також перелік тем рефератів і семінарських занять, програму спецкурсу, предметний покажчик. У додатках містяться важливі статистичні таблиці, різноманітна додаткова тематична інформація, матеріали для повторення, а також короткий термінологічний словник. Підсумковим розділом підручника є додаток 6: "Моделі і моделювання у фізичній географії".
В учебнике изложены математические методы обработки географических данных: одномерный и многомерный методы статистического анализа, информационно-логический анализ природных процессов, методы математического районирования территорий. Расчитан на школьников, студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников.
The mathematical methods of the geographical data processing are expounded in the textbook: univariate and multivariate methods of statistical analysis, info logical analysis of natural processes, methods of mathematical zoning of territories. This textbook is recommended to pupils, students, graduate students, teachers and research workers.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 3: Сер. "Географічні та геологічні науки". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1287
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ Гео т 11 вып 3_277-288+.pdf179.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.