Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1281
Title: Вплив експлуатації підводних родовищ корисних копалин на навколишнє середовище на прикладі структури "Шмідта" у Чорному морі
Other Titles: Влияние эксплуатации подводных месторождений полезных ископаемых на окружающую среду на примере структуры "Шмидта" в Чёрном море
INFLUENT ON ENVIRONMENT FROM EXPLORATION OF SUBMARINE DEPOSITS IN EXAMPLE OF STRUCTURE "SHMIDTA" IN THE BLACK SEA
Authors: Нікулін, В. В.
Сторчак, О. В.
Дятлов, С. Є.
Никулин, В. В.
Сторчак, О. В.
Дятлов, С. Е.
Nikulin, V. V.
Storchak, O. V.
Dyatlov, S. E.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2006
Publisher: Астропринт
Keywords: локальне тектонічне підняття
Чорне море
шельф
донні відклади
локальное тектоническое поднятие
Чёрное море
шельф
донные отложения
local tectonical raising
Black Sea
shelf
bottom sediments
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки;Т. 11, вип. 3, С. 215-221
Abstract: В роботі представлені результати досліджень донних відкладів в районі локального тектонічного підняття "Шмідта" на північно-західному шельфі Чорного моря. Проведені дослідження показали, що геохімічні характери- стики донних відкладів контролюються умовами переносу та трансфор- мації речовини в морському седиментаційному басейні, тобто домінують у районі природні процеси. Наявність в відкладах пестицидів свідчить про трансгресивний перенос забруднюючих речовин з району Каркінітської затоки. Безпосередньо з геологорозвідувальними роботами та, зокрема, з буровими, пов'язані присвердловинні аномалії барію й цинку.
В работе представлены результаты исследований донных отложений в районе локального тектонического поднятия "Шмидта" на северо-западном шельфе Чер- ного моря. Проведенные исследования показали, что геохимические характеристи- ки донных осадков контролируется условиями переноса и трансформации веще- ства в морском седиментационном бассейне, то есть доминируют в районе природ- ные процессы. Наличие в осадках пестицидов свидетельствует о трансгрессивном переносе загрязняющих веществ из района Каркинитского залива. Непосредствен- но с геологоразведочными работами и, в частности, с буровыми, связаны присква- жинные аномалии бария и цинка.
The results of researches of the bottom sediments in the area of the local tectonical raising "Shmidta" on the north-western shelf of the Black sea are represented in work. The conducted researches were shown, that geochemical description of the bottom sediments is controlled by the terms of transfer and transformation of matter in a marine sedimentation basin, that natural processes are dominate in the region. In presence in sediments of pesticides testifies to the transgression transfer of contaminating matters from the district of the Karkinits bay.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 3: Сер. "Географічні та геологічні науки". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1281
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ Гео т 11 вып 3_215-221.pdf152.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.