Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1280
Title: Реконструкція рівня і міграцій берегової лінії Чорного моря у новоевксині й голоцені в світлі дискусії про "катасрофічний потоп"
Other Titles: Реконструкция уровня и миграций береговой линии Чёрного моря в новоэвксине и голоцене в свете дискусии о "Катастрофическом потопе"
RECONSTRUCTION OF SEA-LEVEL CHANGE AND COASTLINE MIGRATION OF THE BLACK SEA IN NEOEXINE AND HOLOCENE IN CONNECTION WITH A DISCUSSION ABOUT "CATASTROPHIC FLOOD"
Authors: Коніков, Євген Георгійович
Педан, Галина Сергіївна
Фащевський, С. М.
Коников, Евгений Георгиевич
Педан, Галина Сергеевна
Фащевский, С. Н.
Konikov, Yevhen H.
Pedan, Halyna S.
Fashchevskyi, S. M.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2006
Publisher: Астропринт
Keywords: палеогеографичні реконструкції
новоевксин
голоцен
палеогеографические реконструкции
новоэвксин
голоцен
paleogeography reconstruction
Holocene
Neoeuxine
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки;Т.11, вуип. 3, С. 196-206
Abstract: За результатами аналізу описів кернів колонкових та вібрапоршневих свер- дловин на північно-західному шельфі, у Причорноморських лиманах і в Азовському морі, а також даних радіовуглецевого датування відкладів зроб- лена реконструкція мінливості рівня моря й міграцій берегової лінії в но- воевксинсько-голоценовий час. На фоні загального підвищення рівня Чор- ного моря від абсолютних відміток 110 м до нуля виділяється 8 повних трансгресивно-регресивних фаз (з них три у новоевксині та п'ять у голоцені) та одна трансгресивна півфаза (600 500 років тому до сучас- ності). Установлено, що за цей відрізок часу зв'язок Чорного моря зі Серед- земним відновився близько 12,7 тис. р. т.; при цьому майже до 8 тис. р. т. переважали стокові течії із Чорного моря. Приблизно в той ж самий час встановлюється зв'язок між Чорним та Азовським морями.
По результатам анализа описаний кернов колонковых и вибропоршневых сква- жин на северо-западном шельфе, в Причерноморских лиманах и в Азовском море, а также донных радиоуглеродного датирования отложений выполнена реконст- рукция изменчивости уровня бассейна и миграции береговой линии за новоэвк- синско-голоценовое время. На фоне общего повышения уровня Черного моря от абсолютных отметок 110 м до нуля выделено 8 полных трансгрессивно-регрес- сивных фаз (из них три в новоэвксине и пять в голоцене) и одна трансгрес- сивная полу фаза (600 500 л. н. до современности). Установлено, что за этот отрезок времени связь Черного со Средиземным морем восстанавливалась при- близительно 12,7 тыс. л. н.; при этом вплоть до 8 тыс. л. н. превалировали стоко- вые течения из Черного моря. Приблизительно в это же время устанавливается связь между Черным и Азовским морями.
By results descriptions of column and vibrational cores on the northwest shelf, in the Prichernomorean limans and in the sea of Azov, and also datas of radiocarbon dating of sediments, the reconstruction of sea level change and migrations of coastal lines in the Neoeuxine-Holocene time is executed. On the hum noise of general increase of the level of the Black Sea from 110 m up to zero 8 full transgressive-regressive phases (from them three in the Neoeuxine and five in the Holocene) and one transgressive phase (600 500 y. to now time) are selected. Is established, that circumscribed interval of time the connection of the Black sea with Mediterranean was restored about 12,7 ky BP; for want of it down to ~8 ky BP predominated current of drain from the Black Sea. Approximately in the same time the connection between the Black and Azov seas is installed.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 3: Сер. "Географічні та геологічні науки". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1280
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ Гео т 11 вып 3_196-206+.pdf676.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.