Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12742
Title: Теоретичні моделі психологічної безпеки особистості
Other Titles: Теоретические модели психологической безопасности личности
Theoretical models of psychological of security of peponality
Authors: Акімова, Лариса Наумівна
Акимова, Лариса Наумовна
Akimova, Larysa N.
Citation: Теоретичні і прикладні проблеми психології: зб. наук. праць.
Issue Date: 2017
Keywords: безпека
небезпека
психологічний стан
потреба
настанова цінність
образ
психологічна захищеність
прихильність
теоретична модель
безопасность
опасность
психологическое состояние
потребность
установка
ценность
образ
психологическая защищенность
привязанность
теоретическая модель
safety
danger
psychological state
need
installation
value
image
psychological security
attachment
theoretical model
Series/Report no.: ;№ 1(42).
Abstract: статті показано, що в сучасних умовах різноманітних перманентних погроз проблема психологічної безпеки стає невід'ємною складовою забезпечення якості життя та життєдіяльності людини. Представлено огляд визначення поняття психологічної безпеки особистості Зазначено, що в психологічній літературі поняття безпеки визначається через амбівалентний стан «почуття безпеки - почуття небезпеки», а також як індикатор психологічного благополуччя. Значна увага приділяється «системі пргаильиості», що виконує життєвонеобхідну захисну функцію, яка активується коли виникає внутрішня або зовнішня загроза. Представлено авторське, визначення поняття безпеки як метастану. Розглянута компонентна структура підтримки та регулювання даного стану. Обґрунтована двоконтурна модель безпеки як псгаологічного стану. Один з контурів моделі утворює особистісна захищеність та система моделювання образу погрози mxL її огрнка Компонентами другого контуру виступають потреба в безпеці, настанова гцодо безпеки / небезпеки, безпека як цінність, які забезпечують причинно-наслідковий, доцільний та ціннісно-смисловий рівні її регуляції. Як альтернативна та суперечлива описана модель психологічної безпеки НіЄ. Харламенкової, структурними елелїенташ якої виступають ціль і прагнення до стану безпеки, особистісні особливості, , завдяки яким досягається стан безпеки, умови протидії погрозам і способи актуалізації ресурсів для досягнення стану безпеки, а також фактори, що порушують безпеку (погрози). Виокремлено центральні положення, які визначають зміст психологічної безпеки. В них зазначено, що безпека є однією з базових гцнностей в житті людини; існує як багатовимірним феноменом, відображає тілесний, психологічний і соціальний модуси людського буття, так як суб 'єктиена оцінка загроз в свідомості людини диференціюється на загрози фізичного існування, психологічного благополуччя і соціальної ізоляції; є .^одночасно і станом і переживанням, що супроводжує динамічний процес дорослітанйя і досягнення зрілості; категорія «безпеки» є подвійною за своєю природою, так як передбачає об'єктивну (колективну) і суб'єктивну (індивідуальну) оцінку^можливих і реальних її порушень; людина може відчувати себе в безпеці за певних умов життєдіяльності; безпека/небезпека відносяться до числа діалектично взаємопов'язаних понять; динаміка станів безпеки - небезпеки залежить від поєднання зовнішніх і внутрішніх факторів, що ЇЇ забезпечують.
В статье показано, что в современных условиях различных перманентных угроз проблема психологической безопасности становится неотъемлемой составляющей качества жизни и жизнедеятельности человека. Представлен обзор определений понятия психологической безопасности личности. Резюмируется, что в психологической литературе понятие безопасность, определяется через амбивалентный состояние «чувство безопасности - чувство опасности», а также выступает индикатором психологического благополучия. Значительное внимание уделено «системе привязанности», выполняющий жизненно важную защитную функцию, которая активируется в случаях возникновения внутренних или внешних угроз. Предложено авторское определение понятия безопасности как метасостояния. Рассмотрена компонентная структура поддерживания и регулирования данного состояния. Обоснована двухконтурная модель безопасности как психологического состояния. Один из контуров модели представлен личностной защищенностью и системой моделирования образа угрозы, ее оценкой. Компонентами второго контура выступают потребность в безопасности^ установка на безопасность/опасность, безопасность как ценность. Обозначенные компоненты обеспечивают причинно-следственный, целесообразный и ценностно- смысловой уровни ее регуляции. Как альтернативная и противоречивая описана модель психологической Всздпасности НЕ. Харлатенковой, структурными элементами которой выступают цель и стремление к состоянию безопасности, характерные личностные свойства, способствующие достижению безопасности, условия по противодействию угрозам и способы актуализации ресурсов для достижения состояния безопасности, а также факторы, нарушающие безопасность (угрозы). Выделены центральные положения, определяющие содержание психологической'безопасности. В них отмечается, что безопасность является одной из базовых ценностей в Жизни человека; является многоаспектным феноменом, который отражает телесный, психологический и социальный модусы человеческого бытия, так как субъективная оценка угроз в сознании человека дифференцируется на угрозы физического существования, психологического благополучия и социальной изоляции; является одновременно и состоянием и переживанием, сопровождающим динамический процесс взросления и достижения зрелости; категория «безопасности» является двойной по своей природе, так как предполагает объективную (коллективную) и субъективную (индивидуальную) оценку возможных и реальных ее нарушений;: человек может чувствовать себя. в безопасности при определенных условиях жизнедеятельности;безопасность / опасность относятся к числу диалектически взаимосвязанных понятий; динамика состояний безопасности / опасности зависит от сочетания внешних и внутренних факторов, которые ее обеспечивают.
The article shows that under the current conditions of various permanent threats, the problem of psychological security becomes an integral part of the quality of life and human activity. The review of definitions b f the concept o f psychological security o f an individual is presented. It is summarized that in the psychological literature the concept of security is defined through the ambivalent state of sense o f security - a sense of danger”, and also serves as an indicator of psychological well-being. Considerable attention is paid to the ”attachment system” that performs a vital protective function that is activated in cases of internal or external threats. The author’s definition of the notion of security as a meta-state is proposed. The component structure of maintaining and regulating this state is considered. A two-contour model of safety as a psychological state is substantiated. One of the outlines of the model is represented by personal security and the system of modeling the threat image, its evaluation. The components of the second loop are the needfor safety, the installation of safety / danger, safety as a value. Designated components provide a cause-effect, appropriate and value-semantic levels o f its regulation. As an alternative and contradictory, the model of psychological security of N.E. Kharlamenkova, whose structural elements are the goal and aspiration to the state of security, the characteristic personal qualities that contribute to the achievement of security, the conditions for countering threats and ways to update the resources to achieve the state of security, as well as factors that violate security (threats). Central provisions defining the content of psychological security are singled out. They note that security is one of the basic values in human life; Is a multidimensional phenomenon that reflects the physical, psychological and social modes of human existence, since the subjective assessment of threats in the mind of a person differentiates into threats ofphysical existence, psychological well-being and social isolation; Is at the same time a state and experience accompanying the dynamic process of growing up and reaching maturity; The category o f ’’security” is double in nature, since it implies an objective (collective) and subjective (individual) assessment oj possible and real violations of it; A person can feel safe under certain conditions of life; Security / danger are among the dialectically interconnected concepts; The dynamics of security / hazard states depends on the combination of external and internal factors that promdeit.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12742
Other Identifiers: УДК 159.96
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-14a.pdf687.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.