Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12718
Title: Етимологічні, етнокультурні та когнітивні аспекти менсонімів української мови
Other Titles: Ethymological, ethnocultural and cognitive aspects of the Ukrainian mensonyms
Authors: Яроцька, Галина Сергіївна
Азулай, Естер Анатоліївна
Yarotska, Galyna S.
Azulai, Ester A.
Яроцкая, Галина Сергеевна
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: назви місяців
асоціати
українська мова
етимологія
хрононіми
names of months
Ukrainian language
free associative experiment
etymology
chrononyms
Series/Report no.: Філологія;Т. 22, вип. 2(16).
Abstract: Мета статті – визначення структури асоціативно-вербальної мережі українських менсонімів у свідомості сучасних українців та виявлення їх етимологічних, етнокультурних особливостей. Об’єктом аналізу є – кодифіковані назви місяців української мови та асоціативні реакції на ці назви. Предмет дослідження – лінгвокультурні та когнітивні чинники утворення назв місяців в українській мові. Результат дослідження – уточнення походження назв місяців та класифікація різнопланових асоціативних реакцій на них. З’ясовано, що назви місяців не є замкнутою системою онімів і часові маркери змінюються з новою провідною діяльністю. Висновки: кожен місяць оцінюється з точки зору сприятливості – несприятливості для респондента, має емотивні характеристики. Час мислиться знаковими подіями в житті суспільства. Якщо вересень в період формування назв мав мотиваційні чинники, пов’язані з рослиною верес, криком птахів чи обмолотом зернових (верештати), то в сучасному суспільстві вербальні реакції на менсонім вересень представлені переважно ойкодонімом школа. Назви місяців не є замкнутою і сталою системою онімів: асоціації представлені як суто темпоральними маркерами, так і фітонімами, зоонімами, космонімами, ойкодонімами, міфонімами. Практичне застосування дослідження – доповнення асоціативного словника української мови.
The aim of the paper is to identify etymological, ethnocultural and cognitive features of mensonyms of the Ukrainian language, to define the leading associations for the names of months. The objects of investigation were the cognitive components of the origins of the names of months in the Ukrainian language. The subject of the study is the codified names of months of the Ukrainian language and associative responses to these names. The result of the study is clarification of the origins of the names of months and classification of various associative responses to them. It was determined that the names of months are not a closed system of onyms and their temporary markers are changing along with new key activities. Conclusions: every month is evaluated from the viewpoint of favorability / unfavorability for the respondent; it possesses evaluative characteristics. Time is perceived through significant events in the life of society. While ‘veresen’ used to have motivational components about it in the time when the names were shaped, related to the plant heather (‘veresk’), the calls of migrating birds, or the threshing of grains (‘vereshtaty’), in the modern society verbal responses to the mensonym ‘veresen’ are predominantly represented by the oikodonym ‘school’. The names of months are not a closed and uniform system of onyms, the associations are represented by purely temporal markers as much as by fitonyms, zoonyms, cosmonyms, oikodonyms, mythonyms. The study’s practical application is adding to the associative dictionary of the Ukrainian language
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12718
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Філологія: літературознавство, мовознавство

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
127-136.pdf371.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.