Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1268
Title: До питання про історію дослідження Кілійської дельти Дунаю
Other Titles: К вопросу об истории исследования Килийской дельты Дуная
ON HISTORY OF RESEARCH OF KYLIA PART OF DANUBE DELTA
Authors: Ліхоша, Л. В.
Лихоша, Л. В.
Likhosha, L. V.
Citation: Вісник Одеського національного університету = Вестник Одесского национального университета
Issue Date: 2006
Publisher: Астропринт
Keywords: дельта
Дунай
дослідження
експедиція
ландшафт
гідрологія
Дунай
русла
рельеф
растительность
животный мир
экспедиция
история исследования
delta
Danube
arm
relief
vegetation
animal
expedition
research history
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки; Т. 11, вип. 3, С. 47-55
Abstract: Від давніх часів дельта Дунаю використовується як угіддя для сільського та рибного господарства, для розвитку водного транспорту, садівництва. До того ж сьогодні дельта є об'єктом заповідної справи та організації туризму, особливо зеленого. Аналіз історії її вивчення показав, які питання вивчені, в якій мірі, а які практично не вивчені. Такий аналіз показує, які наукові положення є пріоритетними для дослідження, а які другорядні,які актуальні, мають теоретичне і практичне значення, яка інформація достовірна і може використовуватись в справі оптимізації природокористування.
З давних времен дельта Дуная используется для сельского и рыбного хозяйства, водного транспорта, садоводства и др. Кроме этого, сегодня дельта используется для организации туризма и заповедного дела. Как известно, для того, чтобы получить полную и достоверную информацию о любом объекте необходимо, прежде всего, знать историю его развития и исследование, которая характеризует степень изученности данного объекта. Ведь именно знание изученности является необходимым для решения всех вопросов относительно объекта, который исследуется.
Of old times the delta of Danube is used for village and fish economy, water transport, gardening etc. Besides, today delta is used for organisation of tourism and reserved business. As is known, to receive the full and authentic information on any object it is necessary, first of all to know a history of its development and research, which characterises a degree studiedly of the given object. You see just the knowledge studiedly is necessary for the solution of all problems concerning object, which is investigated.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2006. - Том 11, Вип. 3: Сер. "Географічні та геологічні науки". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1268
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вестник ОНУ Гео т 11 вып 3_47-55+.pdf153.75 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.