Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12402
Title: Оцінка інтенсивності накопичення донних відкладень в Куяльницькому лимані
Other Titles: Assessment of Bottom Sediments Accumulation Intensity in the Kuyalnik Estuary
Authors: Медінець, Володимир Іванович
Черкез, Євген Анатолійович
Соловйов, В. Г.
Фетисов, Л. П.
Медінець, Сергій Володимирович
Світличний, Сергій Володимирович
Ботнар, Марина Георгіївна
Medinets, Volodymyr I.
Cherkez, Yevhen A.
Solovyov, V. G.
Fetisov, L. P.
Medinets, Sergiy V.
Svitlychnyi, Sergiy V.
Botnar, Maryna G.
Ботнарь, Марина Георгиевна
Черкез, Евгений Анатольевич
Citation: Зб. тез доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво - 2017» (19-22 квітня 2017, м. Харків)
Issue Date: 2017
Keywords: Куяльницький лиман
Kuyalnik Estuary
радіонукліди
radionuclides
bottom sediments
донні відкладення
Abstract: В доповіді наведено короткий опис оригінальної методики колонки донних відкладень та її пошарового розділення на зразки з мінімальною роздільністю 1 см, які потім готувались для проведення гама-спектрометричного визначення питомої концентрації цезия-137 та низки природних радіонуклідів калія-40, радія-226 та торія -232 в кожному шарі. Наведено результати розподілу концентрацій радіонуклідів по глибині колонок, аналіз яких показав наступне. В ніжній частини лиману (точка відбору колонки в лимані на північ від корпусів санаторію в 300 м від берега) вертикальний розподіл концентрацій цезію 137 характеризувався наявністю максимуму 14 Бк/кг в шарах донних відкладень на глибинах від 1 до 3 см при середньому значенні глибини 2 см). Якщо прийняти, що ці глибини відповідають 1986 року, коли трапилась Чорнобильська аварія, то можна допустити, що шар донних відкладень до 3 см сформувався на протязі останніх 30 років, и середня інтенсивність їх накопичення за останні 30 років складала 0,7±0,3 мм/рік
The presentation contains brief description of original sediment core methodology and division of the cores into segments 1 cm long, which later were prepared for gamma-spectrometric analysis in order to determine specific concentration of Cesium-137 and a number of natural radionuclides: Potassium-40, Radium-226 and Thorium-232 in each segment. The results presented contained distribution of radionuclides concentrations with depths of core samples and showed the following. Lower part of the estuary (sampling point to the north of the sanatorium and 300 m from the bank) vertical distribution of Cesium-137 concentration was characterized by maximum of 14 Bq/kg in the layers of bottom sediments 1 to 3 cm deep at the average depth 2 cm. If we take these depths as corresponding to the year 1986 when the Chernobyl accident happened, one can assume that the 3 cm deep layer of bottom sediments was formed during past 30 years and the average intensity of accumulation for the last 30 years made 0.7±0.3 mm/year.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/12402
Appears in Collections:Статті та доповіді РЦІМПСЕД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
145-146.pdf156.88 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.