Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11904
Title: Комунікативні стратегії і тактики в інвективному просторі
Other Titles: Коммуникативные стратегии и тактики в инвективном пространстве
The communication strategies and tactics in the invective space
Authors: Форманова, Світлана Вікторівна
Форманова, Светлана Викторовна
Formanova, Svitlana V.
Citation: Вісник Донецького національного університету
Issue Date: 2014
Keywords: мовленнєвий акт
комунікативний акт
інтеракція
мовленнєва стратегія
мовленнєва тактика
інвективний простір
конфлікт
речевой акт
коммуникативный акт
интерракция
речевая стратегия
речевая тактика
инвективное пространство
конфликт
speech act
communicative act
interaction
speech strategies
conflict
speech tactics invective space
Series/Report no.: Гуманітарні науки;Вип. 1–2.
Abstract: Стратегія моделювання мовної поведінки в комунікативній інтеракції – це загальний, всебічний план досягнення мети спілкування; вона представляє собою розробку основних напрямків мовної діяльності. Тактика виступає як сукупність прийомів, методів реалізації стратегії; це зовнішньомовна структура мовної діяльності. Стратегія – це загальна схема спілкування, загальний план його організації, тактика – система послідовних дій, що веде до реалізації обраної стратегії. Стратегію визначають мета (спільна чи індивідуальна), комунікативні установки (маніпулятивні чи гуманістичні), характер спілкування (діалогічний чи монологічний). Втім, іноді, спілкуючись, люди можуть не ставити будь-якої мети. Одну і ту ж стратегію мовжна втілити в різних тактиках. Побудова стратегії залежить як від індивідуальних особливостей мовця, так і від співрозмовника, від його системи цінностей, інтересів, соціальних установок тощо. Побудова тактики базується, перш за все, на знаннях про ситуацію та особливості співрозмовників. Стратегія впливає на тактику, визначаючи в ній систему дій мовця. У роботі здійснено особливості аналізу комунікативних стратегій і тактик в інвективному просторі, що перетворються на конфлікт. Застовування мовленнєвих тактик в межах інвективних стратегій розглянуто на прикладах політичної, соціальної й побутової комунікації. Необхідність такого аналізу визначається труднощами у визначенні форм вираження негативної оцінки з використанням інвективи. Особливу увагу приділено оцінним судженням, які використано з метою створення негативного образу опонента, приниження його честі та гідності, дискредитації й тиску на нього.
Статья посвящена особенностям анализа коммуникативных стратегий и тактик в инвективном пространстве. Применение речевых тактик в рамках инвективных стратегий рассматривается на примерах политической, социальной и бытовой коммуникации. Автор обосновывает необходимость подобного анализа сложностью в определении форм выражения негативной оценки с использованием инвективы. Особое внимание уделяется оцночным суждениям, которые используются для создания отрицательного образа оппонента, унижения его чести и достоинства, давления на него и дискредитации.
The article is devoted to the peculiarities of analysis of the communicative strategies and tactics in invective space. The use of speech tactics within invective strategies are regarded on examples of political, social and household communications. The author justifies the necessity of such an analysis of the complexity in determining of forms of expression of negative evaluation using invective.Particular attention is paid to value judgments that are used to create a negative image of the opponent, the humiliation of his honor and dignity, the pressure on him and discredit.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11904
Other Identifiers: УДК 80+316.28
Appears in Collections:Статті та доповіді ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
237-243.pdf219.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.