Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11808
Title: Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання
Other Titles: Положительная оценка: от когнитивного суждения к коммуникативному высказыванию
Authors: Бігунова, Наталя Олександрівна
Бигунова, Наталья Александровна
Bihunova, Natalia O.
Citation: Бігунова Н. О. Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання : монографія / Н.О. Бігунова. – Одеса: КП ОМД, 2017. – 580 с.
Issue Date: 2017
Keywords: Оцінне судження VS оцінне висловлювання в зображеній комунікації
Таксономія мовленнєвих актів позитивної оцінки в англомовному художньому дискурсі
Конверсаційний аналіз висловлювань схвалення, похвали, компліменту і лестощів
Вербалізація позитивної оцінки в англомовному художньому дискурсі
Паравербальні характеристики мовленнєвих актів позитивної оцінки в англомовному художньому дискурсі
Оценочное суждение VS оценочное высказывание в изображенной коммуникации
Таксономия речевых актов положительной оценки в англоязычном художественном дискурсе
Одобрение, похвала, комплимент и лесть как речевые акты положительной оценки
Конверсационный анализ высказываний одобрения, похвалы, комплимента и лести
Вербализация положительной оценки в англоязычном художественном дискурсе
Паравербальные характеристики речевых актов положительной оценки в англоязычном художественном дискурсе
Abstract: Монографію присвячено опису когнітивно-прагматичної природи та закономірностей комунікативних виявів позитивної оцінки. Аналізуються прагматичні особливості породження та перетворення оцінного судження в оцінне висловлювання. Надана власна таксономія позитивно-оцінних мовленнєвих актів схвалення, похвали, компліменту та лестощів, що функціонують у англомовному літературному дискурсі та в кінодискурсі, досліджені іллокутивні цілі та перлокутивний ефект мовленннєвих актів позитивної оцінки. Позитивна оцінка розглядається також з позицій конверсаційного аналізу як тактика реалізації певних комунікативних стратегій, а також як комунікативний хід ініціювальної, реагувальної та іншої спрямованості. Досліджена паравербальна (невербальна та просодична) реалізація позитивної оцінки в англомовному кінодискурсі. Для філологів, викладачів, студентів та аспірантів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться порушеними питаннями.
Монография посвящена описанию когнитивно-прагматической природы и закономерностей коммуникативных проявлений положительной оценки. Анализируются прагматические особенности порождения и преобразования оценочного суждения в оценочное высказывание. Предлагается собственная таксономия положительно-оценочных речевых актов одобрения, похвалы, комплимента и лести, функционирующих в англоязычном литературном дискурсе и в кинодискурсе, исследованы иллокутивные цели и перлокутивный эффект речевых актов положительной оценки. Положительная оценка рассматривается также с позиций конверсационного анализа как тактика реализации определенных коммуникативных стратегий, а также как коммуникативный ход инициирующей, реагирующей и другой направленности. Исследована паравербальная (невербальная и просодическая) реализация положительной оценки в англоязычном кинодискурсе. Для филологов, преподавателей, студентов и аспирантов, а также для широкого круга читателей, интересующихся затронутыми вопросами.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11808
ISBN: 978-617-637-133-5
Other Identifiers: УДК 811.111’23’371’42
Appears in Collections:Монографії ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bigunova2017.pdfукраїнська мова4.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Bigunova2017ru.pdfрусский язык4.03 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.