Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1148
Title: Вплив комплексу мезо-тетра-(4-N-метил-пириділ) порфірину з вісмутом на ріст та формавання біоплівки PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853
Other Titles: Влияние комплекса мезо-тетра (4-N-метил-пиридил порфирина с вирусом на рост и формирование биоплёнки PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853
INFLUENCE OF MESO-TETRA (4-N-METHYLPIRYDIL) PORPHYRIN COMPLEX WITH BISMUTH ON PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC 27853 BIOFILM GROWTH AND FORMATION
Authors: Галкін, М. Б.
Жилова, З. І.
Ішков, Юрій Васильович
Петрова, М. О.
Іваниця, Володимир Олексійович
Галкин, Н. Б.
Жилина, Зинаида Ивановна
Ишков, Юрий Васильевич
Петрова, М. А.
Иваница, Владимир Алексеевич
Galkin, M. B.
Zhilina, Z. I.
Ishkov, Yurii V.
Petrova, M. O.
Ivanytsia, Volodymyr O.
Citation: Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
Issue Date: 2008
Publisher: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова=Odesa National Mechnykov University
Keywords: мезо-тетра (4-N-метил-піридил) порфірин
металокомплекс з вісмутом
антимікробна активність
біоплівка
Pseudomonas aeruginosa
мезо-тетра (4-N-метил-
порфирин
металлокомплекс с висмутом
антимикробная активность
биоплёнка
Pseudomonas aeruginosa
meso-tetra (4-N-methylpirydil) porphyrin
metallocomplex with bismuth
antimicrobial activity
biofilm
Pseudomonas aeruginosa
Series/Report no.: Т. 1;С.(86-92)
Abstract: Комплекс мезо-тетра(4-N-метил-піридил)порфірину з вісмутом суттєво інгібує ріст Pseudomonas aeruginosa у суспензійній культурі. Підвищення інгібуючого ефекту спостерігається в двох інтервалах концентрацій: від 0,04 до 4,0 та від 40 до 80 мкмолей. Максимальна з досліджених концентрацій (80 мкмолей) зменшувала приріст біомаси P. aeruginosa на 80 %. Металокомплекс у концентраціях 0,04 та 40 мкмолей запобі- гає формуванню біоплівки у 1,8 і 2,7 рази, відповідно. При цьому знижується здатність клітин P. aeruginosa синтезувати кислі мукополіцукриди та об’єднуватися у конгломерати.
Комплекс мезо-тетра(4-N-метилпиридил) порфирина с висмутом обладает выраженной способностью ингибировать рост Pseudomonas aeruginosa в суспензионной культуре. Повышение ингибирующего эффекта наблюдалось в интервалах концентраций от 0,04 до 4 и от 40 до 80 мкмоль. Максимальная из использованных концентраций (80 мкмоль) ингибировала рост P. aeruginosa на 80 %. Металлокомплекс в концентрациях 0,04 и 40 мкмоль ингибировал образование биоплёнки в 1,8 и 2,7 раз, соответственно. При этом снижается способность клеток P. aeruginosa синтезировать кислые мукополисахариды и образовывать конгломераты.
The complex of meso-tetra (4-N-methylpirydil) porphyrin with bismuth can truly inhibit the growth of Pseudomonas aeruginosa. Increasing of inhibi tory ef fect was observed at two intervals of concent rat ion from 0.04 to 4 and from 40 to 80 μM. At interval of concentration of 4 - 40 μM the inhibitory effect was constant and arranged 60 %. The highest of used concentrations – 80 μM inhibited P. aeruginosa growth to 80 %. The complex can effectively prevent the biofilm formation used the strain of P. aeruginosa. Under discovered property concentrations – 0.04 and 40 μM, the biofilm formation was inhibited into 1,8 and 2,75 times. Under this decreasing of mucopolysaccharides synthesis was detected.
Description: Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology. - 2008 (1). С.86-92
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/1148
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
86-92+.pdf230.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.