Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11272
Title: Modern threats to forest landscapes: the case of oil palm cultivation in the South West Region of Cameroon
Other Titles: Сучасна небезпека лісових ландшафтів на прикладі вирощування олійної пальми в Південно‑Західному регіоні Камеруну
Современные угрозы лесных ландшафтов на примере выращивания масличной пальмы в Юго-Западном регионе Камеруна
Authors: Moto, Theophilus Mukete N.
Мото, Теофілус Мукете Найомбе
Мото, Теофилус Мукете Найомбе
Citation: Вісник Одеського національного університету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: forest landscapes
deforestation
oil palm cultivation
landscape transformation
community conflicts
South West Region
Cameroon
лісові ландшафти
вирубка лісів
вирощування олійної пальми
перетворення ландшафтів
громадські конфлікти
Південно-Західний регіон
Камерун
лесные ландшафты
обезлесение
выращивание масличной пальмы
трансформация ландшафтов
социальные конфликты
Юго-Западный регион
Камерун
Series/Report no.: Географічні та геологічні науки;Т. 22, вип. 1(30)
Abstract: Man’s search for security, comfort and efficiency did not affect our ecology until very recently. Uncontrolled population growth and the concomitant additinal requirements have led to deforestation and the destruction of the natural habitat for thousands of species. The use of bio-fuel to replace fossil fuel has equally opened new vistas to the cultivation of large agro-industrial oil palm plantations in heart of the humid tropical forest. One of the major challenging factors has been the systematic rape of the forest landscapes so that the environments are only a skeletal or shadow of themselves. The purpose of this paper is to examine the ecological and socio-economic implications of such large agro-industrial oil palm plantations, more precisely the US-based agricultural company Herakles Farms, through its subsidiary SG Sustainable Oils Cameroon Ltd (SGSOC), to develop a 73, 000 hectare palm oil plantation under a 99-year land lease at the heart of five protected areas, situated in the fringe of world’s second largest biodiversity hotspot in the South West Region of Cameroon. The available data from secondary sources and field survey will guide the research study. The data will be analyzed and interpreted to reflect the events on ground. Cartographic, descriptive and comparative methods will equally be used. Our findings reveal that the conversion of dense forest to oil palm plantation has led to the loss of biodiversity, disruption of the forest ecosystem, fragmentation of animal habitats, reduction in livelihood alternatives for the forest-adjacent communities and diverse conflicts. The author therefore, calls on the stakeholders and policy makers in Cameroon to enact laws that will prohibit the cultivation of oil palms in forested areas. Oil palms should be cultivated only on degraded landscapes to avoid these ecological and socio-economic impacts
Людина в пошуках безпеки, комфорту та ефективності не впливала на нашу екологію до недавнього часу. Неконтрольоване зростання населення і супутні до цього додаткові вимоги призвели до вирубки лісів та знищення природного середовища існування для тисяч видів. Використання біопалива для заміни викопного палива в рівній мірі відкрило нові перспективи для вирощування великих агропромислових плантацій олійних пальм в серці вологого тропічного лісу. Однією з основних проблем є безперервна деградація лісових ландшафтів, в наслідок чого навколишнє середовище залишається без будь-якого рослинного покриву. Метою даної роботи є оцінка екологічних та соціально-економічних наслідків дії на великі агропромислові плантації олійних пальм американської компанії HERAKLES Farms через свою дочірню компанію SG Sustainable Oils Cameroon Ltd (SGSOC) на 73 000 га площі у продовж 99-річної оренди земельної ділянки в центрі п’яти охоронних природних територій, розташованих на кордоні з другою по величині у світі гарячих точок біорізноманіття в Південно-Західному регіоні Камеруну. Стаття написана на основі наявних матеріалів із вторинних джерел і польових досліджень. Дані проаналізовані та відображають події на місцях з допомогою картографічного, описового та порівняльного методів дослідження. Отримані нами дані показують, що перетворення густого лісу на пальмову олійну плантацію призвело до втрати біорізноманіття, руйнування лісової екосистеми, фрагментації середовища перебування тварин, скорочення альтернативних засобів до існування для лісової суміжної громади, і до різних конфліктів. Тому автор закликає зацікавлених сторін і осіб, що визначають політику в Камеруні, щоб вони прийняли закони, що забороняють вирощування олійних пальм в лісових районах. Щоб уникнути цих екологічних і соціально- економічних наслідків, олійні пальми мають бути вирощені тільки на деградованих ландшафтах.
Человек в поисках безопасности, комфорта и эффективности не влиял на нашу экологию до недавнего времени. Неконтролируемый рост населения и сопутствующие к этому дополнительные требования привели к вырубке лесов и уничтожения естественной среды обитания для тысяч видов. Использование биотоплива для замены ископаемого топлива в равной степени открыло новые перспективы для выращивания крупных агропромышленных плантаций масличных пальм в сердце влажного тропического леса. Одной из основных проблем является непрерывная деградация лесных ландшафтов, вследствиe чего окружающая среда остаётся без какого-либо растительного покрова. Целью данной работы является оценка экологических и социально-экономических последствия действия на крупных агропромышленных плантациях масличных пальм американской компании HERAKLES Farms через свою дочернюю компанию SG Sustainable Oils Cameroon Ltd (SGSOC) на 73 000 га площади в течении 99-летней аренды земельного участка в центре пяти охраняемых природных территорий, расположенных на границе с второй по величине в мире горячих точек биоразнообразия в Юго-Западном регионе Камеруна. Статья написана на основе имеющихся материалов из вторичных источников и полевых исследований. Данные проанализированы и отражают события на местах с помощью картографического, описательного и сравнительного методов исследования. Полученные нами данные показывают, что превращение густого леса на пальмовую масличную плантацию привело к утрате биоразнообразия, разрушению лесной экосистемы, фрагментации среды обитания животных, сокращению альтернатив средств к существованию для лесной смежной общины, и к различным конфликтам. Поэтому автор призывает заинтересованных сторон и лиц, определяющих политику в Камеруне, чтобы они приняли законы, запрещающие выращивание масличных пальм в лесных районах. Во избежание этих экологических и социально-экономических последствий масличные пальмы, должны быть выращены только на деградированных ландшафтах.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11272
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Географічні та геологічні науки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
62-74.pdf2.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.