Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11270
Title: Жанрово-комунікаційні особливості книги подорожніх нарисів Іллі Ільфа і Євгена Петрова «Одноповерхова Америка»
Other Titles: Жанрово-коммуникационные особенности книги путевых очерков Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Одноэтажная Америка»
Genre-communicative peculiarities of the book of travel essays by Illia Ilf and Yevgen Petrov «Little Golden America»
Authors: Валькова, Катерина Геннадіївна
Валькова, Екатерина Геннадьевна
Valkova, Kateryna H.
Citation: Жанрово-комунікаційні особливості книги подорожніх нарисів Іллі Ільфа і Євгена Петрова «Одноповерхова Америка» [Електронний ресурс] : автореф. дис ... канд. наук із соц. комунікацій : [спец.] 27.00.04 "Теорія та історія журналістики" / К. Г. Валькова ; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. журналістики . – Електрон. кн. – Львів, 2017 . – 19 с.
Issue Date: 2017
Publisher: Б. в.
Keywords: Ілля Ільф і Євген Петров
«Одноповерхова Америка»
путівник
подорожній нарис
жанрова форма
жанровий зміст
види масової комунікації
документалістика
публіцистика
вертикальна пропаганда
соціологічна (горизонтальна) пропаганда
масово-комунікаційний вплив
Илья Ильф и Евгений Петров
«Одноэтажная Америка»
путеводитель
путевой очерк
жанровая форма
жанровый смысл
виды массовой коммуникации
документалистика
публицистика
вертикальная пропаганда
социологическая (горизонтальная) пропаганда
массово- коммуникационный влияние
Illia Ilf and Yevgen Petrov
Little Golden America
guidebook
travel essay
genre form and genre content
types of mass communication
documentary studies
publicism
vertical propaganda
social (horizontal propaganda)
masscommunicative infl uence
Abstract: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій (доктора філософії) за спеціальністю 27.00.04 – теорія та історія журналістики. – Львівський національний університет імені Івана Франка, Львів, 2017. У дисертаційній роботі здійснено комплексне дослідження книги подорожніх нарисів Іллі Ільфа і Євгена Петрова як соціально-комунікаційного феномена. При цьому подорожній нарис розглядається як самостійний жанр, генетично пов’язаний з путівником, первинне призначення якого полягало в зборі, систематизації і збереженні інформації про шлях, і який виник задовго до появи у західноєвропейській, а потім і в слов’янській журналістиці власне нарису. Величезний обсяг нової інформації, когнітивне опрацювання матеріалу, суперечливе поєднання «вертикальної» і «горизонтальної» пропаганди, багатство і різноманіття жанрового змісту – все це об’єднане в книзі у цілісність високого ґатунку завдяки підпорядкованості жанрової форми, принципів відбору, відображення і опрацювання фактів, а також структуризації жанрового змісту комунікаційним установкам авторів – інформаційній (мас-медійній), когнітивно-публіцистичній та ідеологічно-пропагандистській. Висока масово- комунікаційна ефективність пояснюється гомогенністю елементів лінійної моделі масової комунікації, перш за все жанрової форми і жанрового змісту контенту, що виникає в результаті наскрізної дії авторських інтенцій. Загалом жанрово-комунікаційні особливості «Одноповерхової Америки» укорінені в її вербальній природі – це документальна, а не художньо-публіцистична книга подорожніх нарисів, у якій присутні також публіцистична і пропагандистська складові.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным коммуникациям (доктора философии) по специальности 27.00.04 – теория и история журналистики. – Львовский национальный университет имени Ивана Франко, Львов, 2017. В диссертационной работе осуществлено комплексное исследование книги путевых очерков Ильи Ильфа и Евгения Петрова как социально- коммуникационного феномена. При этом путевой очерк рассматривается как самостоятельный жанр, который генетически восходит к путеводителю, первичное назначение которого состояло в сборе, систематизации и сохранении информации о пути, и который возник задолго до появления в европейской, а затем и в славянской журналистике собственно очерка. Огромный объем новой информации, когнитивная обработка материала, противоречивое сочетание «вертикальной» и «горизонтальной» пропаганды, богатство и многообразие жанрового содержания – все это объединено в книге в целостность высокого уровня благодаря подчиненности жанровой формы, принципов отбора, отображения и обработки фактов, а также структуризации жанрового содержания коммуникационным установкам авторов – информационно-массмедийной, когнитивно-публицистической и идеолого-пропагандистской. Высокая массово-коммуникационная эффективность объясняется гомогенностью элементов линейной модели массовой коммуникации, прежде всего жанровой формы и жанрового содержания контента, возникающей в результате сквозного действия авторских интенций. В целом жанрово-коммуникационные особенности «Одноэтажная Америка» укоренены в ее вербальной природе – это документальная, а не художественно-публицистическая книга путевых очерков, в которой присутствуют также публицистическая и пропагандистская составляющие.
Thesis for a candidate degree in social sciences (doctor of philosophy) in specialty 27.00.04 – Theory and History of Journalism. – Lviv National University named Ivan Franco, Lviv, 2017. The dissertation presents a complex monographic research of the book of travel essays by Illia Ilf and Yevgen Petrov as a social-communicative phenomenon to determine the reasons for the profound effect of Illia Ilf and Yevgen Petrov’s book on public. In this case, the journey essay is considered as an independent genre, which is genetically connected with a guidebook and which appeared long before the appearance of an essay itself in Western European, and then in Slavic journalism. It has been stated that “Little Golden America” arose from the author’s initiative and is a manifestation of creative freedom, limited by the rigid socio-political circumstances of the era of totalitarianism. It has been shown that the main communicative goal of the authors is informational, but they were guided simultaneously by the publicistic-cognitive and propagandistic-ideological settings. The dominant informational communicative intention defi nes the basic principle of representing reality – documentalism. In this case, there are two verbal forms of realization of the informational intentions of the authors: the refl ection of a separate fact of reality in the form of a holistic documentary-visual image and factual-statistical report. The publicistic synthesis of facts is carried out in the form of judgments and in attempts to create cognitive-informational models. The propagandistic-ideological setting of the authors is realized through ideologemes, which at that time were developed by the Bolshevik propagandistic machine. As the genre form “Little Golden America” is a guidebook, the peculiarities of which, except the main one – informational, were infl uenced by the publicistic and propagandistic intentions of the authors, which introduced the features that are not characteristic of “praforma” into the work. In the genre form of the book there are elements that structurally represent the facts of reality refl ected in the whole: the route, the narrative of the way which is characterized by the syncretism of the traveler, observer and narrator’s viewpoint, architectonics (separation of the text into parts and chapters and their sequence), and as well as the opposition “native – alien “and means of its leveling by the narrators. It has been revealed that the main types of genre content of the book are also produced in accordance with the authors’ communicative intentions. Informational intentions are implemented in the essay genre content, publicistic – in the format of a journalistic review article about American cinema, propagandistic-ideological – in the content of the “political text”, which is not identifi ed in the genre respect. Huge amount of new information, cognitive processing of the material, controversial combination of «vertical» and «horizontal» propaganda, richness and diversity of genre content – all these are combined into the integrity of high quality due to the subordination of its genre form, the principles of selection, display and processing of facts, as well as the structuring of genre content according to the communicative aims of the authors – the main, informational and media, cognitive-publicistic and ideological-propagandistic. High mass communication effectiveness is explained by the homogeneity of the elements of the linear model of mass communication, fi rst of all the genre form and the genre content, which is the result of continuous action of the authors’ communicative intentions. On the whole genre-communicative features of «Little Golden America» are rooted in its verbal character – this is a documentary rather than artistic and publicistic book of travel essays, in which journalistic and propagandistic components can be also traced.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/11270
Other Identifiers: УДК 070:316.77:821.161.1-4:81’42(043.5)
Appears in Collections:Автореферати ФЖРВС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_valkova.pdf458.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.