Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10885
Title: Інтелектуальна спільнота лікарів у IV ст.: географія та просопографічний портрет
Other Titles: Интеллектуальное сообщество врачей в IV в.: география и просопографический портрет
Intellectual community physicians in the fourth century: geography and prosopography portrait
Authors: Лобачова, Т. О.
Лобачёва, Т. А.
Lobachova, T. O.
Citation: Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І. І. Мечникова, 25-27 квітня 2017 р. Секція : Історичні науки / ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т ; за заг. ред.: В. Г. Кушнір, Н. О. Петрова . – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2017 .
Issue Date: 2017
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: лікар
архіатр
Візантійська імперія
просопографія
IV ст.
врач
архиатр
Византийская империя
просопография
IV в.
doctor
archiater
the Byzantine Empire
prosopography
IV art
Abstract: Стаття присвячена просопографічному дослідженню лікарів Візантійської імперії IV ст. Вивчення та аналіз їх біографій допоможе сформувати уявлення про постать пізньоантичного медика. Слід відзначити, що у ході дослідження були виокремлені існуючі писемні згадки про біографії лікарів, що містилися у першому томі «Просопографії Пізньої Римської імперії» (PLRE). Результатом дослідження є карта географічного розповсюдження лікарів у IVст. та перелік виявлених лікарів IVст.
Статья посвящена просопографическому исследованию врачей Византийской империи IV века. Изучение и анализ их биографий поможет сформировать представление о личности позднеантичного медика. Следует отметить, что в ходе исследования были выделены существующие письменные упоминания о биографии врачей, которые содержались в первом томе «Просопографии Поздней Римской империи» (PLRE). Результатом исследования является карта географического распространения врачей в IVст. и перечень выявленных врачей IVст.
The article is devoted to prosopographic study of the doctors of the Byzantine Empire of the IV century. Study and analysis of their biographies will help to form an idea about the identity of the late antique physician. It should be noted that the study was highlighted existing written records about the biography of the doctors that were contained in the first volume of «PROSOPOGRAPHY OF THE LATE ROMAN EMPIRE» (PLRE). The result of the study is to map the geographic distribution of physicians in the Ivst. and the list of identified physicians Ivst.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10885
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
235-242.pdf292.45 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.