Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10818
Title: Наративна специфіка прози Валентина Тарнавського
Other Titles: Нарративная специфика прозы Валентина Тарнавского
Narrative specificity of Valentyne Tarnavskiy’s prose
Authors: Змінчак, Наталія Михайлівна
Зминчак, Наталья Михайловна
Zminchak, Nataliia M.
Citation: Проблеми сучасного літературознавства = The problems of contemporary literary studies
Issue Date: 2016
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: наратив
сюжет
вісімдесятники
роман
повість
оповідання
нарратив
восьмидесятники
повесть
рассказ
narrative
plot
eightiers
novel
story
Series/Report no.: ;Вип. 23.
Abstract: У повістувальній стихії прози В. Тарнавського взаємодіють різні наративні структури (лінійні та нелінійні). Їх функціональне наповнення в текстах оповідань («Алібаба», «Народжена з піни», «Супермен»), повістей («Дисертація»), романів («Матріополь», «Порожній п'єдестал») і складає предмет спеціального вивчення в запропонованій статті. Чи не найбільше уваги приділено формам вияву авторської присутності, як і увиразненню точки зору, втіленої в сюжетобудові творів. Не менш вагоме місце посідає стильова манера митця, сповнена іронії, містифікації, які відкривають сутність антитоталітарного дискурсу, властивого прозаїкові-вісімдесятнику, котрий у переконливих художніх формах демаскував радянский устрій з його ідеологоцентричністю, який занедбував особистість і гуманітарні аспекти буття людини, нівелюючи онтологічні потреби індивіда і суспільства.
В повествовательной стихии прозы В. Тарнавского взаимодействуют различные нарративные структуры (линейные и нелинейные). Их функциональное наполнение в текстах рассказов («Алибаба», «Рожденная из пены», «Супермен»), повестей («Диссертация») и романов («Матриополь») и составляет предмет специального исследования в предложенной статье. Особое внимание сосредоточено на формах проявления авторского присутствия, как и выразительности точки зрения, воплощенной в сюжетостроении произведений. Не менее важное место занимает стилевая манера художника, исполненная иронии, мистификации, открывающих сущность антитоталитарного дискурса, свойственного прозаику- восьмидесятнику.
In narrative element of V. Tarnavskiy’s prose different narrative structures (linear and nonlinear) interact. Their functional filling in texts of stories («Alibaba», «Born from the foam», «Supermen») and novels («Dissertation» and «Matriopol») is the subject of a special study in the proposed article. The greatest attention paid to forms of expression of the author’s presence, as the terms of expressiveness embodied in the text’s plot. Equally important place occupies the stylistic manner of the artist, full of irony, mystification, that reveal the essence of anti-totalitarian discourse inherent writer-visimdesyatnyku, which in convincing artistic forms dispel soviet system with its ideocentric who neglect identity and humanitarian aspects of human existence, leveling ontological needs of the individual and society.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10818
Appears in Collections:Проблеми сучасного літературознавства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lz23_p128-139.pdf123.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.