Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10791
Title: Типізація лиманів північно-західного причорномор’я за рекомендаціями Водної рамкової директиви ЄС
Other Titles: Typification of Lymans of the North-Western Black Sea According to the Recommendations of the EU Water Framework Directive
Authors: Газєтов, Євген Іванович
Конарева, Ольга Петрівна
Солтис, Інна Євгенівна
Gazyetov, Yevgen I.
Konareva, Olga P.
Soltys, Inna Ye.
Citation: Вісник ХНУ ім. В.Н.Каразіна, Серія: «Екологія». – 2017. Вип. 16. С. 45-52.
Issue Date: 2017
Publisher: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Keywords: Водна рамкова директива ЄС, типізація, лимани північно-західного Причорномор’я
EU Water Framework Directive, typification, limans of the north-western Black Sea coast
Abstract: Мета. Типізація лиманів північно-західного Причорномор’я (ПЗП) згідно методологічних підходів Водної рамкової директиви ЄС по гідролого-морфометричним, гідрохімічним та генезисним характерис-тикам водних об’єктів. Методи. Порівняльно-географічний, узагальнення, кластерного аналізу. Результати. Аналізом параметрів 20-ох лиманів ПЗП: середньорічної солоності, коливання глибини, притоку прісної води, генезису водойм та площі водозбору, узятих із літературних джерел та власних досліджень співробітників Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова, визначено п’ять груп водойм. При цьому, в групи об’єднані лимани з максимально подібними властивостями через урахування режиму водного балансу, походження водойм та їх гідрохімічного режиму. Для кожної групи лиманів створена коротка характеристика їх визначальних властивостей. Проведено порівняння виконаної типізації із ана-логічною роботою по цих об'єктах. Висновки. Виділено п’ять типів лиманів у ПЗП: 1) лагунно-заплавні олігогалинні мілководні, без відкритого сполучення з морем; 2) полігалинні мілководні морські лагуни; 3) дуже витягнуті глибокі мезогалинні заплавні водойми; 4) естуарні лимани на великих річках з постій-ним зв'язком із морем; 5) заплавні мілководні гіпергалинні водойми, без природного сполучення з морем. Проведена типізація дає можливість використовувати сучасні програми моніторингу зразу для великих груп водойм у ПЗП, враховуючи європейський досвід у цьому напрямку.
Purpose. Typification of limans in the north-western Black Sea coast (NWBS) (so called “marine lagoons”) according to the EU Water Framework Directive methodological approaches on hydrological, morphometric, hydrochemical and genesis characteristics. Methods. Comparative & geographical, generalization, cluster analysis. Results. Five groups of limans have been determined by analysis of their crucial parameters: mean annual salinity, depth fluctuation, fresh water influx, water bodies’ and their catchments’ genesis, which were taken from the historical sources and from researches of the Odessa I.I. Mechnikov National University. The selected groups comprised water bodies having similar properties in their water balance regime, origin and hydrochemical regime. Brief description of properties for the each group of water bodies has been formulated. A comparison of the typification results with the work of another team on these objects has been conducted. Conclusions. Five types of limans have been identified in the NWBS: 1) floodplain lagoons, oligogaline, shallow, without free connection to the sea; 2) polygaline shallow sea lagoons; 3) very elongated deep mesohaline floodplain water bodies; 4) estuaries of large rivers with permanent connection to the sea; 5) floodplain shallow hyperhaline water bodies, without a natural connection to the sea. The typification performed makes it possible to use modern monitoring programs for large groups of water bodies in NWBS taking into account the European experience.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10791
ISSN: 1992-4259 (Print)
2415-7651 (Online)
Appears in Collections:Статті та доповіді РЦІМПСЕД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gazetov_Kon_Sol.pdf822.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.