Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10465
Title: Вплив генів короткостебловості на варіацію ознак ліній м’якої озимої пшениці
Other Titles: Влияние генов короткостебельности на вариацию признаков линий мягкой озимой пшеницы
Effects of dwarfing genes on the variation of traits of winter bread wheat lines
Authors: Чеботар, Галина Олександрівна
Моцний, І. І.
Кульбіда, М. П.
Чеботар, Сабіна Віталіївна
Чеботарь, Галина Александровна
Моцный, И. И.
Кульбида, М. П.
Чеботарь, Сабина Витальевна
Chebotar, Halyna O.
Motsnyi, I. I.
Kulbida, M. P.
Chebotar, Sabina V.
Citation: Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна
Issue Date: 2013
Keywords: гени короткостебловості
озима пшениця
дискримінантний та дисперсійний аналіз
гены короткостебельности
озимая пшеница
дискриминантный и дисперсионный анализ
dwarfing genes
winter wheat
discriminant and variance analysis
Series/Report no.: Біологія;Вип. 17, № 1056.
Abstract: Вивчали зв'язок між алельним станом генів короткостебловості Rht8, Rht-B1, Rht-D1 й одного з мажорних генів, що відповідає за реакцію рослин на фотоперіод – Ppd-D1, та взаємно корельованими кількісними ознаками ліній-аналогів, сортів та рекурентних форм озимої пшениці за допомогою методів дисперсійного та дискримінантного аналізу. Відмінності за результатами, отриманими цими двома методами, пояснюються врахуванням кореляції між ознаками при використанні дискримінантного аналізу. Показано, що найбільш інформативними ознаками для розрізнення ліній були: довжина головного колосу, кількість зерен з колосу, дата цвітіння і дата колосіння. Можливість диференціації усіх генотипів, що були відмінними за алелями генів короткостебловості, за комплексом агрономічних ознак не залежала від генетичного фону.
Изучали связь между аллельным состоянием генов короткостебельности Rht8, Rht-B1, Rht-D1 и одного из мажорных генов, отвечающих за реакцию растений на фотопериод – Ppd-D1, и взаимно коррелированными количественными признаками линий-аналогов, сортов и рекуррентных форм озимой пшеницы при помощи методов дискриминантного и дисперсионного анализа. Отличия по результатам, полученным с помощью этих двух методов, объясняются учетом корреляций между признаками при использовании дискриминантного анализа. Показано, что наиболее информативными признаками для дифференциации линий были: длина главного колоса, количество зерен с колоса, дата цветения и дата колошения. Возможность дифференциации всех генотипов, которые различались аллелями генов короткостебельности, по комплексу агрономических признаков не зависела от генетического фона.
We studied the impact of alleles of dwarfing genes Rht8, Rht-B1, Rht-D1 and one of the major genes of plant photoperiod response – Ppd-D1, and mutually correlated quantitative traits of analogue lines, varieties and recurrent forms of winter wheat with the variance and discriminant analyse. Differences in results obtained by these two methods could be explained by the correlations between the traits in discriminant analysis. It has been shown that the most informative traits for distinguishing lines are: length of main spike, number of kernels per ear, dates of flowering and heading. Ability to distinguish all genotypes, that differed by alleles of the dwarfing genes, for the complex of agronomic traits was not dependent on genetic background.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10465
Appears in Collections:Статті та доповіді БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
88.pdf238.22 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.