Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10400
Title: Фізіолого-біохімічні показники проростків пшениць Triticum aestivum L. та Triticum spelta L. за моделювання водного дефіциту [Електронний ресурс]
Other Titles: Физиолого-биохимические показатели проростков пшениц Triticum aestivum L. и Triticum spelta L. при моделировании водного дефицита
Physiological and biochemical parameters of Triticum aestivum L. and Triticum spelta L. wheats under water deficit modeling
Authors: Борисова, О. В.
Ружицька, Ольга Миколаївна
Борисова, О. В.
Ружицкая, Ольга Николаевна
Borysova, O. V.
Ruzhytska, Olha M.
Citation: Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Issue Date: 2014
Publisher: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Keywords: Triticum spelta L.
Triticum aestivum L.
водний стрес
осмотично активні сполуки
посухостійкість
вільний пролін
водный стресс
осмотически активные соединения
засухоустойчивость
свободный пролин
water stress
osmotically active compounds
drought tolerance
free proline
Series/Report no.: Біологія;Вип. 23 (1129)
Abstract: Була проведена порівняльна характеристика ростової реакції проростків насіння Triticum spelta L. (var. duhamelianum) та Triticum aestivum L. (сорт Селянка, сорт Куяльник) за умов моделювання водного дефіциту. Водний стрес був змодельований в результаті пророщування насіння на розчинах нейоногенного полімеру поліетиленгліколю 6000 (ПЕГ 6000) із осмотичним потенціалом від -0,25 МПа до -1,25 МПа. Проростки, сформовані насінням за умов водного стресу, оцінювали за їхніми морфометричними параметрами та вмістом вільного проліну, як маркеру стресових реакцій. Встановлено, що пророщування насіння обох видів за вказаних умов уповільненого водозабезпечення, не викликало, порівняно з контролем, достовірного зниження його схожості, однак, призводило до істотного зменшення показників росту проростків та збільшення в них концентрації вільного проліну. Проростки спельти за умов водного дефіциту характеризувались менш суттєвим зменшенням, у порівнянні із контрольними умовами, довжини та сирої маси коренів, і більшим вмістом вільного проліну, ніж проростки м’якої пшениці дослідних сортів. Показано, що в створених умовах водного дефіциту, за схожістю насіння, морфометричними показниками пагонів та коренів проростків, насіння зразків спельти не поступалось насінню м’якої пшениці посухостійких сортів. Обговорюються можливі механізми, що задіяні у формуванні стійкості проростків спельти до умов водного дефіциту.
Была проведена сравнительная характеристика ростовой реакции проростков семян Triticum spelta L. (var. duhamelianum) и Triticum aestivum L. (сорт Селянка, сорт Куяльник) в условиях моделирования водного дефицита. Водный стресс был смоделирован в результате проращивания семян на растворах неионогенного полимера полиэтиленгликоля 6000 (ПЭГ 6000) с осмотическим потенциалом от -0,25 МПа до -1,25 МПа. Проростки, сформированные семенами в условиях водного стресса, оценивали по их морфометрическим параметрам и содержанию свободного пролина, как маркера стрессовых реакций. Установлено, что проращивание семян обоих видов в указанных условиях замедленного водообеспечения не вызывало, по сравнению с контролем, достоверного снижения их всхожести, однако, приводило к существенному уменьшению показателей роста проростков и увеличению в них концентрации свободного пролина. Проростки спельты в условиях водного дефицита характеризовались менее существенным уменьшением, по сравнению с контрольными условиями, длины и сырой массы корней и большим содержанием в них свободного пролина, чем проростки мягкой пшеницы исследуемых сортов. Показано, что в созданных условиях водного дефицита, по характеристикам всхожести семян, морфометрическим показателям побегов и корней проростков, семена образцов спельты не уступали семенам мягкой пшеницы засухоустойчивых сортов. Обговариваются возможные механизмы, которые задействованы в формировании устойчивости проростков спельты к условиям водного дефицита.
Comparative description of the seedlings growth response of Triticum spelta L. (var. duhamelianum) seeds and Triticum aestivum L. (Selyanka cultivar, Kuyalnyk cultivar) under water stress modeling was performed. Water stress was modeled by germinating seeds in solutions of nonionic polymer polyethylene glycol 6000 (PEG 6000) with osmotic potential from -0.25 MPa to -1.25 MPa. Seedlings formed under conditions of water stress were evaluated for their morphometric parameters and content of free proline as a marker of stress response. It was established that the germination of seeds from both species under conditions of slow water supply didn’t lead to statistically significant decreasing of germination potential parameters, but led to a significant decline in the growth of seedlings and to increasing of free proline concentration in seedlings. Spelt seedlings under conditions of water stress were characterized by less significantly reducing of length and wet weight of roots (compared to the control), and higher free proline content compared to winter wheat seedlings from tested cultivars. It was shown that seed germinability, mrphometrical parameters of roots and seedlings for tested spelt landraces wasn’t lower compared to same parameters obtained for winter wheat seedlings.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10400
Appears in Collections:Статті та доповіді БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
81-88.pdf223.59 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.