Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10330
Title: Договори 907 (911) рр. між князем Олегом та Візантійською імперією в контексті зовнішньополітичного курсу Київської Русі
Authors: Сорокіна, Ксенія Ігорівна
Citation: Полілог: збірник статей молодих науковців з історії, філософії, культурології
Issue Date: 2015
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Гончарук, Тарас Григорович
Гончарук, Тарас Григорьевич
Honcharuk, Taras H.
Keywords: Київська Русь
Візантійська імперія
князь Олег
похід на Константинополь
договори 907 та 911 рр.
Киевская Русь
Византийская империя
поход на Константинополь
договоры 907 и 911 гг.
Kievan Rus
Byzantium
Oleg of Novgorod
military campaing to Constantinopol
the pacts of 907 (911)
Series/Report no.: ;Вип. 2.
Abstract: Зовнішньополітичний курс Київської Русі привертає увагу дослідників не менше, аніж, зокрема, етапи її державотворення. Особливий інтерес в контексті розгляду даного питання становить епоха витоків державності – початкові десятиліття на шляху історичного розвитку могутньої середньовічної держави, пов`язані з правлінням перших київських князів. Помітне та чильне місце серед яких займає Віщий Олег, який відзначився походами на столицю Візантії та підписанням договорів з потужною закордонною імперією. Нажаль, обмеженість та часом невірна інтерпретація наявної джерельної бази, і досі залишають нез`ясованими більшість деталей славнозвісної військової кампанії та положень угоди між державами. Тож в матеріалах даної статті здійснена спроба детального дослідження взаємин між Давньою Руссю та Візантійською імперією.
Внешнеполитический курс Киевской Руси привлекает внимание исследователей не меньше, чем, в том числе, сам период создания государства. Особый интерес в контексте рассмотрения данного вопроса представляет эпоха истоков установления государственности – начальные десятилетия на пути исторического развития могущественного средневекового государства, связанные с правлением первых киевских князей. Заметное и почетное место среди них занимает Вещий Олег, прославивщийся походами на столицу Византии и подисанием договоров с могучей заграничной империей. К сожалению, ограниченность и зачастую неверная интерпритация имеющейся источниковедческой базы, до сих пор оставляют невыясненным ряд деталей выдающейся военной кампании и положений договоренностей между государствами. В связи с этим, в материалах данной статьи предпринята попытка детального исследования взаимоотношений Древней Руси и Византийской империи.
Kievan Rus’ foreign policy attracts experts’ attenton as well as the period of State’s creation. The epoch of nation’s establishment and the first decades of historical development of the great medieval state connected with the rule of the first Kievan princes present the particular interest in the context of this question. The main and glorious place among princes is occupied by Oleg the Wise (“Veshchyy”) who is known due to his military campaigns to Byzantium’s capital and signing of the pact with the powerful foreing empire. Unfortunately, the limitation of the sources and their misinterpreting set aside some details connected with Oleg’s raid and the positions of the agreement between the states. So, the attempt of detailed research of interrelations between Ancient Rus and Byzantium Empire is made in this article.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10330
Appears in Collections:Полілог

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
100-103.pdf381.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.