Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10208
Title: Формування соціолінгвістичної компетенції студентів-іноземців у процесі викладання російської мови як іноземної як засобу оволодіння соціально-культурною компетенцією російської мовно-культурної спільноти
Other Titles: Формирование социолингвистической компетенции студентов- иностранцев в процессе обучения русскому язы- ку как иностранному как средства овладения социально-культурной компетенцией русской языково-культурной общности
Development of the sociolinguistic competence of the foreign students in the process of teaching of the Russian language as a means of acquiring social and cultural competence of the Russian social and cultural community
Authors: Мойсеєнко, Наталія Григорівна
Сізова, Любов Володимирівна
Мойсеенко, Наталия Григорьевна
Сизова, Любовь Владимировна
Moiseienko, Nataliia H.
Sizova, Lyubov V.
Citation: Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
Issue Date: 2012
Publisher: Міжнародний гуманітарний університет
Keywords: російська мова
іноземні студенти
комунікативна компетенція
соціально-культурна компетенція
русский язык
иностранные студенты
коммуникативная компетенция
социально-культурная компетенция
the Russian language
foreign students
communicative competence
social and cultural competence
Series/Report no.: Філологія;Вип. 5
Abstract: Дана стаття наводить аналіз існуючих у сучасній методиці викладання іноземних мов культурологічних підходів для формування соціолінгвістичної компетентності і розглядає останню як засіб оволодіння соціально-культурною компетенцією тієї чи іншої мовної спільноти, автори також пропонують своє бачення шляхів соціально-культурної адаптації студентів-іноземців, що вивчають російську мову як іноземну, в російськомовному середовищі.
Данная статья представляет анализ существующих в современной методике преподавания иностранных языков культурологических подходов для формирования социолингвистической компетенции и рассматривает последнюю как средство овладения социально-культурной компетенцией того или иного языкового сообщества, авторы также предлагают свое видение путей социально-культурной адаптации студентов – иностранцев, изучающих русский язык как иностранный, в русскоговорящей среде.
The article gives the analysis of the culturological approaches to the development of the sociolinguistic competence in the process of the foreign languages teaching. The mentioned above competence is treated as a means of acquiring social and cultural competence of a certain language community. The authors also suggest their own points of view on the ways of the cultural and social adaptation of the foreign students learning the Russian language to the Russian speaking community.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/10208
Appears in Collections:Статті та доповіді РГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
63-65.pdf320.52 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.