• Grain composition of the Odessa sand beaches, its changes as a result of beach renourishment and influence on biota 

   Федорончук, Наталья Александровна; Снигирёва, Анастасия Александровна; Сучков, Игорь Александрович; Федорончук, Наталя Олександрівна; Снігірьова, Анастасія Олександрівна; Сучков, Ігор Олександрович; Fedoronchuk, Natalia A.; Suchkov, I. A.; Snigirova, A. A. (2015)
   В 2007 г. в западной части Одесского залива был осуществлен намыв пляжевых песков. Непосредственно до намыва пляжей, через год и спустя пять лет после намыва нами проанализирован гранулометрический состав песков приурезовой ...
  • Геохимия осадконакопления в голоцене в пределах северо-западного шельфа Черного моря 

   Сучков, Игорь Александрович; Тюленева, Н. В.; Сучков, Ігор Олександрович; Suchkov, I. A.; Tuleneva, N. V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Приводится анализ результатов изучения геохимических особенностей донных отложений голоценового возраста северо-западного шельфа Черного моря. На основе проведенного анализа рассматривается динамика изменения геохимических ...
  • Дельта Дунаю: сучасні літодинамічні процеси 

   Федорончук, Наталя Олександрівна; Сучков, Ігор Олександрович; Федорончук, Наталья Александровна; Сучков, Игорь Александрович; Fedoronchuk, N.; Suchkov, I. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Розглянуті літодинамічні процеси в Кілійській частині дельти Дунаю за останні сторіччя. Охарактеризовані донні відклади дельти і узмор’я Дунаю, проаналізований їх гранулометричний склад. Виявлені фактори осадконакопичення, ...
  • Залізо-марганцеве рудо накопичення індійського океану як характерна риса океанічного седиментогонезу 

   Сучков, Ігор Олександрович (2015)
   Наведено узагальнюючі дані з розповсюдження, морфології, хімічного і мінерального складу залізо-марганцевих утворень Індійського океану: конкрецій, мікроконкрецій, корок, коркоподібних утворень. Переосмислення наявних даних ...
  • Изменчивость минерального состава железомарганцевых образований Индийского океана как проявление особенностей их генезиса 

   Сучков, Игорь Александрович; Suchkov, Yhor A.; Сучков, Ігор Олександрович (2012)
   Приведены данные изучения минералогического состава железомарганцевых образований Индийского океана. Переосмысление имеющихся данных о минеральном составе океанических ЖМО (конкрециях, погребенных конкрециях, микроконкрециях, ...
  • ЛІТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ ОЗЕРАЛІТОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНИХ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ ОЗЕРА КУГУРЛУЙ 

   Федорончук, Наталя Олександрівна; Сучков, Ігор Олександрович; Медінець, Володимир Іванович; Корнілов, М. В.; Федорончук, Наталья Александровна; Сучков, Игорь Александрович; Мединец, Владимир Иванович; Конилов, М. В.; Fedoronchuk, N. A.; Suchkov, І. A.; Medinets, V. I.; Kornilov, M. V. (Астропринт, 2004)
   Наведена літологічна характеристика сучасних донних відкладів озера Кугурлуй. Виділені та охарактеризовані основні типи донних відкладів.Виявлені закономірності розповсюдження по площі літологічних типів відкладів.
  • Літологія донних відкладів та умови осадконакопичення на північно-західному шельфі Чорного моря 

   Федорончук, Наталя Олександрівна; Сучков, Ігор Олександрович; Резнік, В. П.; Іванов, В. Г. (2001)
   На основании изучения литологии донных отложений охарактеризованы условия осадконакопления на северо-западном шельфе Черного моря. Показано влияние биогенных процессов на формирование полей отложений. В результате биогенного ...
  • Літологія та мінералогія району Тендрівської коси в зв’язку з процесами розсипоутворення 

   Федорончук, Наталя Олександрівна; Резнік, В. П.; Сучков, Ігор Олександрович (2001)
   Для північно-західної частини шельфу Чорного моря з погляду процесів розсипоутворення характерна титан-цирконієва мінералізація; тут відзначено знахідки кристалів алмазу та золота. Літологічний склад відкладів шельфу — ...
  • Острів Зміїний. Aбіотичні характеристики 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Медінець, Володимир Іванович; Газетов, Євген Іванович; Smyntyna, Valentin A.; Medinets, Volodymyr I.; Gazyetov, Yevgen I.; Сучков, Ігор Олександрович; ОНУ імені І.І. Мечникова; Suchkov, Igor O. (Одеса : Астропринт, 2008)
   Основна частина монографії являє собою узагальнення отриманих науковцями ОНУ ім. І. І. Мечникова в останні роки даних про стан екосистеми о. Зміїного. Головна увага приділялась аналізу абіотичних характеристик (фізико-ге ...
  • Острів Зміїний. Абіотичні характеристики 

   Сминтина, Валентин Андрійович; Медінець, Володимир Іванович; Газетов, Євген Іванович; Сучков, Ігор Олександрович; Федорончук, Наталя Олександрівна; Біланчин, Ярослав Михайлович; Жанталай, Павло Іванович; Тортик, Микола Йосипович; Буяновський, Андрій Олександрович; Морозов, Віталій Миколайович; Медінець, Сергій Володимирович; Прощенко, В. В.; Горбаньов, Юрій Михайлович; Шестопалов, Василь Олександрович; Сарест, Л. О.; Голубаєв, Олександр В. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2008)
   Монографія присвячена особливостям абіотичної складової екосистеми о. Зміїного. Узагальнені матеріали геологічних, грунтознавчих, метеорологічних, атмосфернохімічних і астрономічних досліджень, які були проведені на о. ...
  • Палеогеоморфологія i історія формування північно-західного шельфу Чорного моря 

   Сучков, Ігор Олександрович; Федорончук, Наталя Олександрівна; Чепіжко, Олександр Валентинович; Сучков, Игорь Александрович; Федорончук, Наталья Александровна; Чепижко, Александр Валентинович; Suchkov, Igor O.; Fedoronchuk, Natalia O.; Chepizhko, Oleksandr V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
   Сучасний рельєф північно-західного шельфу Чорного моря є реліктовим акумулятивно-ерозійним, що успадковано від пізньоплейстоценового субаерального рельєфу приморської рівнини, розчленованої річковими долинами, і у подальшому ...
  • Палеогеоморфологія і історія формування північно-західного шельфу Чорного моря 

   Сучков, Ігор Олександрович; Федорончук, Наталя Олександрівна; Чепіжко, Олександр Валентинович; Сучков, Игорь Александрович; Чепижко, Александр Валентинович; Suchkov, Igor A.; Fedoronchuk, Natalia A.; Chepizhko, Oleksandr V. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2001)
   Сучасний рельєф північно-західного шельфу Чорного моря є реліктовим акумулятивно-ерозійним, що успадковано від пізньоплейстоценового суб- аерального рельєфу приморської рівнини, розчленованої річковими долинами, і у ...
  • Роль полевых учебных практик в обучении студентов направления подготовки “Геология” 

   Сучков, Игорь Александрович; Кадурин, Владимир Николаевич; Федорончук, Наталья Александровна; Сучков, Ігор Олександрович; Кадурін, Володимир Миколайович; Федорончук, Наталя Олександрівна; Suchkov, Igor O.; Kadurin, Volodymyr M.; Fedoronchuk, Natalya O. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Изложен опыт проведения учебных полевых практик студентов-геологов в Одес-ском национальном университете, показана роль полевых практик в подготовке специалистов-геологов, оценено значение полевых периодов обучения в ...
  • Трансформационные преобразования гидроокислов марганца из железо-марганцевых образований Мирового океана при температурном воздействии 

   Сучков, Игорь Александрович; Сучков, Ігор Олександрович; Suchkov, I. A. (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2014)
   Приведены данные изучения изменения минералогического состава железомар-ганцевых образований различных районов Мирового океана и Черного моря при на-гревании. Проведенные исследования позволили уточнить кристаллохимические ...