Now showing items 1-20 of 20629

  • Понятійний апарат кримінального процесуального права України 

   Шевчук, Ангеліна Ігорівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2)
   Бездоганних законів не існує, і апріорі існувати не може, адже будь-який закон - це, перш за все, творіння людського розуму, результат більш-менш повного розуміння законодавцем досить важких, складних явищ дійсності. Ці ...
  • Соціально-економічні умови розвитку інноваційного менеджменту в Україні 

   Ківан, Руслан Аднанович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2)
   У світовій економічній літературі "інновація" інтерпретується як перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальний, що втілюється в нових продуктах і технологіях. Проблематика нововведень у нашій країні ...
  • Композиція повісті «Береза» О. Гаврилюка 

   Саєнко, Валентина Павлівна (Одеський державний університет им. И. И. Мечникова, 1965)
   Манера письма Олександра Гаврилюка вся у внутрішній силі, а вона в свою чергу—в умінні схопити найсуттєвіше в житті епохи, суспільства, людини, узагальнити його в конкретних художніх образах. Ось чому повість «Береза» ...
  • Психологічний аналіз в оповіданні О. Я. Гаврилюка «Прощайте» 

   Саєнко, Валентина Павлівна (Одеський державний університет імені І. І. Мечникова, 1968)
   Психологізм — як тенденція — був характерним для за хідноукраїнської прози і драматургії кінця 20 — початк) 30-х років нашого століття. Ще неминуче зберігаючи пла катність, голу .публіцистичність, революційна пролетарська ...
  • Риси автобіографічної повісті 

   Саєнко, Валентина Павлівна (1968)
   У 20- роки XX століття, коли спостерігався своєрідний процес «суб'єктивізації» прози, посилюється інтерес до авто- біографіізму в художній літературі. І в цьому був сенс, бо бурхлива зміна життя, найгостріші суперечності ...
  • Механизм развития абразионного профиля в береговой зоне моря 

   Шуйский, Юрий Дмитриевич; Shuiskyi, Yurii D. (1976)
   Анализ данных по динамике абразионных берегов показывает, что в природе существуют три основных генетических типа активных клифов:. Абразионно-обвальные — для них характерна выработка волнами подножья клифа, образование ...
  • Традиції І. Франка в житті і творчості Олександра Гаврилюка 

   Саєнко, Валентина Павлівна; Саенко, Валентина Павловна (1977)
   Стаття присвячена недослідженою сторінці творчих «контактів» між класиком української дожовтневої літератури І. Франко і піонером пролетарської культури Західної України міжвоєнного двадцятиліття О. Гаврилюком. В роботі ...
  • Суспільне покликання особистості 

   Саєнко, Валентина Павлівна (1977)
   Серед різновидів української прози на сучасному етапі літературного процесу повість посідає авангардне місце, помітно випереджаючи інші жанри. Якісна характеристика її можлива за умови осягнення концепції людини, бо крізь ...
  • О соотношении простоты и системности в лингвистических теориях 

   Сумарокова, Людмила Николаевна (АН СССР Ин-т философии, 1978)
   Простота часто называется одним из желательных качеств лингвистических теорий — наряду с полнотой и адекватностью [12], или полнотой и непротиворечивостью [13]. Достоинством модели языка признается то, что ее объяснительная ...
  • Гуманистический пафос повести В. Быкова «Его батальон» 

   Саенко, Валентина Павловна (Одесский государственный университет имени И.И. Мечникова, 1978)
   Творчество белорусского прозаика Василя Быкова при всей новизне подхода к решению важной не только для его художественного мышления, но и для всей многонациональной советской литературы проблемы «человек и война» отличается ...
  • Гражданский долг как нравственная основа советского образа жизни 

   Саенко, Валентина Павловна (Ин-т мировой лит. им. А.М. Горького, 1978)
   Возрастание социального потенциала личности и масс — одна из ярчайших характеристик советского образа жизни, утвердившегося в результате победы Великой Октябрьской социалистической революции. Эпоха развитого социализма ...
  • Стимулирование аномальной температурной зависимости темнового тока в поликристаллических слоях сульфида кадмия 

   Гриневич, Виктор Сергеевич; Игнатов, А. В.; Сердюк, В. В. (1979)
   Известно явление аномальной температурной зависимости темнового тока в поликристаллических слоях СбБ, когда в температурном интервале (150—300)К обычный рост тока сменяется его убыванием.
  • О рациональном использовании природных ресурсов береговой зоны морей в районах добычи строительных песков 

   Шуйский, Юрий Дмитриевич; Плотникова, К. И.; Выхованец, Галина Владимировна (1980)
   Основным показателем состояния прибрежно-морских ландшафтов служит количество и состав наносов [Зенкович, 1962]. С увеличением количества наносов растут размеры пляжей, уменьшаются темпы разрушения берегов, повышается ...
  • Изгиб клиновидных пластинок с упругозакрепленными или подкрепленными гранями 

   Реут, Виктор Всеволодович; Тихоненко, Л. Я. (1980)
   В работах предложен метод решения задач о контакте полубесконечной балки с упругим клином, основанный на использовании краевой задачи Карлемана для полосы. Ниже метод применяется к задачам. Каждая из перечисленных задач ...
  • Динамика береговой зоны в районах месторождений твердых полезных ископаемых 

   Шуйский, Юрий Дмитриевич; Плотникова, К. И.; Выхованец, Галина Владимировна (1982)
   В береговой зоне морей и океанов обычно эксплуатируются месторождения строительных материалов (песок, гравий, галька и их смеси) и россыпные залежи (пески, обогащенные полезными тяжелыми минералами). По генезису они ...
  • Structural transformations in polycrystalline cadmium selenide films 

   Hrinevych, Viktor S.; Polishchuk, V. E.; Serdyuk, V. V.; Smyntyna, Valentyn A. (1982)
   In the present work, we studied the polymorphic transformations in polycrystalline CdSe films during isothermal annealing and storage in the dark at room temperature for a proloned period in order to establish features ...
  • Особенности аномальной температурной зависимости темнового тока полупроводниковых слоев селенида кадмия 

   Гриневич, Виктор Сергеевич; Сердюк, В. В.; Смынтына, Валентин Андреевич (1982)
   На основании экспериментальных результатов по измерению температурной зависимости темнового тока (ТЗТТ) на полупроводниковых слоях С4Бе и стеклянной подложке и зависимости давления, в камере от температуры рассмотрен ...
  • Питання скандінавістики у літературно-критичній спадщині Лесі Українки 

   Саєнко, Валентина Павлівна (1983)
   Всебічний талант Лесі Українки був орієнтованій на перспективи художнього розвитку українського народу в контексті прогресивної світової культури. В основі життєдайності творчіх досягнень письменниці лежав інтернаціональний ...
  • ДОНОРНО-АКЦЕПТОРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ В ТОНКИХ СЛОЯХ СЕЛЕНИДА КАДМИЯ 

   Смынтына, Валентин Андреевич (Наука, 1983)
   На свойства поверхности и объема полупроводников влияют дефекты донорного и акцепторного типа и соотношение их концентраций.В пленках селепида кадмия основными донорами в большинстве случаев являются вакансии селена или ...
  • ЦЕНТРЫ МЕДЛЕННОЙ РЕКОМБИНАЦИИ В МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛЕНКАХ СЕЛЕНИДА КАДМИЯ 

   Смынтына, Валентин Андреевич (Наука, 1983)
   В результате отжига,при котором уменьшается концентрация вакансий селена благодаря их диффузии к поверхности,проявляют свое влияние на фотоэлектрические свойства монокристаллическпх слоев селенида кадмия к-центры медленной ...